Famous Enfjs

Upvotes: 137035

ENFJ Votes: 33

Rank: 1

Upvotes: 55667

ENFJ Votes: 33

Rank: 2

Upvotes: 55850

ENFJ Votes: 27

Rank: 3

Upvotes: 2957

ENFJ Votes: 26

Rank: 4

Upvotes: 148716

ENFJ Votes: 26

Rank: 5

Upvotes: 2806

ENFJ Votes: 25

Rank: 6

Upvotes: 55412

ENFJ Votes: 25

Rank: 7

Upvotes: 3886

ENFJ Votes: 24

Rank: 8

Upvotes: 2160

ENFJ Votes: 24

Rank: 9

Upvotes: 6453

ENFJ Votes: 24

Rank: 10

Upvotes: 4188

ENFJ Votes: 24

Rank: 11

Upvotes: 2178

ENFJ Votes: 23

Rank: 12

Upvotes: 2248

ENFJ Votes: 23

Rank: 13

Upvotes: 4453

ENFJ Votes: 23

Rank: 14

Upvotes: 6488

ENFJ Votes: 23

Rank: 15

Upvotes: 6513

ENFJ Votes: 23

Rank: 16

Upvotes: 6543

ENFJ Votes: 23

Rank: 17

Upvotes: 6592

ENFJ Votes: 23

Rank: 18

Upvotes: 2186

ENFJ Votes: 23

Rank: 19

Upvotes: 2307

ENFJ Votes: 22

Rank: 20

Upvotes: 3436

ENFJ Votes: 22

Rank: 21

Upvotes: 4820

ENFJ Votes: 22

Rank: 22

Upvotes: 6440

ENFJ Votes: 22

Rank: 23

Upvotes: 6523

ENFJ Votes: 22

Rank: 24

Upvotes: 6588

ENFJ Votes: 22

Rank: 25

Upvotes: 6618

ENFJ Votes: 22

Rank: 26

Upvotes: 6609

ENFJ Votes: 22

Rank: 27

Upvotes: 6429

ENFJ Votes: 22

Rank: 28

Upvotes: 2147

ENFJ Votes: 21

Rank: 29

Upvotes: 2584

ENFJ Votes: 21

Rank: 30

Upvotes: 6408

ENFJ Votes: 21

Rank: 31

Upvotes: 2321

ENFJ Votes: 21

Rank: 32

Upvotes: 2336

ENFJ Votes: 21

Rank: 33

Upvotes: 3114

ENFJ Votes: 21

Rank: 34

Upvotes: 3084

ENFJ Votes: 21

Rank: 35

Upvotes: 6437

ENFJ Votes: 21

Rank: 36

Upvotes: 6533

ENFJ Votes: 21

Rank: 37

Upvotes: 6580

ENFJ Votes: 21

Rank: 38

Upvotes: 2373

ENFJ Votes: 21

Rank: 39

Upvotes: 6603

ENFJ Votes: 21

Rank: 40

Upvotes: 3081

ENFJ Votes: 21

Rank: 41

Upvotes: 2609

ENFJ Votes: 20

Rank: 42

Upvotes: 2614

ENFJ Votes: 20

Rank: 43

Upvotes: 6914

ENFJ Votes: 20

Rank: 44

Upvotes: 4733

ENFJ Votes: 20

Rank: 45

Upvotes: 4442

ENFJ Votes: 20

Rank: 46

Upvotes: 3042

ENFJ Votes: 20

Rank: 47

Upvotes: 6445

ENFJ Votes: 20

Rank: 48

Upvotes: 6449

ENFJ Votes: 20

Rank: 49

Upvotes: 6503

ENFJ Votes: 20

Rank: 50

Upvotes: 6512

ENFJ Votes: 20

Rank: 51

Upvotes: 6535

ENFJ Votes: 20

Rank: 52

Upvotes: 6547

ENFJ Votes: 20

Rank: 53

Upvotes: 6548

ENFJ Votes: 20

Rank: 54

Upvotes: 5756

ENFJ Votes: 20

Rank: 55

Upvotes: 179095

ENFJ Votes: 20

Rank: 56

Upvotes: 4583

ENFJ Votes: 19

Rank: 57

Upvotes: 2597

ENFJ Votes: 19

Rank: 58

Upvotes: 6919

ENFJ Votes: 19

Rank: 59

Upvotes: 2215

ENFJ Votes: 19

Rank: 60

Upvotes: 2324

ENFJ Votes: 19

Rank: 61

Upvotes: 4464

ENFJ Votes: 19

Rank: 62

Upvotes: 4318

ENFJ Votes: 19

Rank: 63

Upvotes: 3090

ENFJ Votes: 19

Rank: 64

Upvotes: 2797

ENFJ Votes: 19

Rank: 65

Upvotes: 2720

ENFJ Votes: 19

Rank: 66

Upvotes: 3021

ENFJ Votes: 19

Rank: 67

Upvotes: 6460

ENFJ Votes: 19

Rank: 68

Upvotes: 6486

ENFJ Votes: 19

Rank: 69

Upvotes: 6497

ENFJ Votes: 19

Rank: 70

Upvotes: 6560

ENFJ Votes: 19

Rank: 71

Upvotes: 6568

ENFJ Votes: 19

Rank: 72

Upvotes: 6577

ENFJ Votes: 19

Rank: 73

Upvotes: 6587

ENFJ Votes: 19

Rank: 74

Upvotes: 6591

ENFJ Votes: 19

Rank: 75

Upvotes: 6598

ENFJ Votes: 19

Rank: 76

Upvotes: 116878

ENFJ Votes: 19

Rank: 77

Upvotes: 163139

ENFJ Votes: 19

Rank: 78

Upvotes: 2580

ENFJ Votes: 18

Rank: 79

Upvotes: 1609

ENFJ Votes: 18

Rank: 80

Upvotes: 1628

ENFJ Votes: 18

Rank: 81

Upvotes: 6405

ENFJ Votes: 18

Rank: 82

Upvotes: 2362

ENFJ Votes: 18

Rank: 83

Upvotes: 4364

ENFJ Votes: 18

Rank: 84

Upvotes: 4198

ENFJ Votes: 18

Rank: 85

Upvotes: 3221

ENFJ Votes: 18

Rank: 86

Upvotes: 3051

ENFJ Votes: 18

Rank: 87

Upvotes: 2737

ENFJ Votes: 18

Rank: 88

Upvotes: 2509

ENFJ Votes: 18

Rank: 89

Upvotes: 4807

ENFJ Votes: 18

Rank: 90

Upvotes: 4811

ENFJ Votes: 18

Rank: 91

Upvotes: 6446

ENFJ Votes: 18

Rank: 92

Upvotes: 6455

ENFJ Votes: 18

Rank: 93

Upvotes: 6477

ENFJ Votes: 18

Rank: 94

Upvotes: 6501

ENFJ Votes: 18

Rank: 95

Upvotes: 6508

ENFJ Votes: 18

Rank: 96

Upvotes: 6519

ENFJ Votes: 18

Rank: 97

Upvotes: 6537

ENFJ Votes: 18

Rank: 98

Upvotes: 6545

ENFJ Votes: 18

Rank: 99

Upvotes: 6567

ENFJ Votes: 18

Rank: 100

Upvotes: 4638

ENFJ Votes: 18

Rank: 101

Upvotes: 3895

ENFJ Votes: 18

Rank: 102

Upvotes: 6461

ENFJ Votes: 18

Rank: 103

Upvotes: 56738

ENFJ Votes: 18

Rank: 104

Upvotes: 6910

ENFJ Votes: 17

Rank: 105

Upvotes: 1618

ENFJ Votes: 17

Rank: 106

Upvotes: 6915

ENFJ Votes: 17

Rank: 107

Upvotes: 1776

ENFJ Votes: 17

Rank: 108

Upvotes: 1800

ENFJ Votes: 17

Rank: 109

Upvotes: 2304

ENFJ Votes: 17

Rank: 110

Upvotes: 2384

ENFJ Votes: 17

Rank: 111

Upvotes: 2406

ENFJ Votes: 17

Rank: 112

Upvotes: 4626

ENFJ Votes: 17

Rank: 113

Upvotes: 5773

ENFJ Votes: 17

Rank: 114

Upvotes: 4459

ENFJ Votes: 17

Rank: 115

Upvotes: 4327

ENFJ Votes: 17

Rank: 116

Upvotes: 4286

ENFJ Votes: 17

Rank: 117

Upvotes: 4162

ENFJ Votes: 17

Rank: 118

Upvotes: 3907

ENFJ Votes: 17

Rank: 119

Upvotes: 3086

ENFJ Votes: 17

Rank: 120

Upvotes: 3171

ENFJ Votes: 17

Rank: 121

Upvotes: 3045

ENFJ Votes: 17

Rank: 122

Upvotes: 3027

ENFJ Votes: 17

Rank: 123

Upvotes: 2694

ENFJ Votes: 17

Rank: 124

Upvotes: 4877

ENFJ Votes: 17

Rank: 125

Upvotes: 4797

ENFJ Votes: 17

Rank: 126

Upvotes: 6771

ENFJ Votes: 17

Rank: 127

Upvotes: 6450

ENFJ Votes: 17

Rank: 128

Upvotes: 6451

ENFJ Votes: 17

Rank: 129

Upvotes: 6464

ENFJ Votes: 17

Rank: 130

Upvotes: 6468

ENFJ Votes: 17

Rank: 131

Upvotes: 6484

ENFJ Votes: 17

Rank: 132

Upvotes: 6492

ENFJ Votes: 17

Rank: 133

Upvotes: 6496

ENFJ Votes: 17

Rank: 134

Upvotes: 6500

ENFJ Votes: 17

Rank: 135

Upvotes: 6599

ENFJ Votes: 17

Rank: 136

Upvotes: 6614

ENFJ Votes: 17

Rank: 137

Upvotes: 6635

ENFJ Votes: 17

Rank: 139

Upvotes: 6407

ENFJ Votes: 17

Rank: 140

Upvotes: 2183

ENFJ Votes: 17

Rank: 141

Upvotes: 2197

ENFJ Votes: 17

Rank: 142

Upvotes: 4308

ENFJ Votes: 17

Rank: 143

Upvotes: 6465

ENFJ Votes: 17

Rank: 144

Upvotes: 6540

ENFJ Votes: 17

Rank: 145

Upvotes: 6604

ENFJ Votes: 17

Rank: 146

Upvotes: 133648

ENFJ Votes: 17

Rank: 147

Upvotes: 4829

ENFJ Votes: 16

Rank: 148

Upvotes: 2623

ENFJ Votes: 16

Rank: 149

Upvotes: 6912

ENFJ Votes: 16

Rank: 150

Upvotes: 6918

ENFJ Votes: 16

Rank: 151

Upvotes: 1638

ENFJ Votes: 16

Rank: 152

Upvotes: 6397

ENFJ Votes: 16

Rank: 153

Upvotes: 1767

ENFJ Votes: 16

Rank: 154

Upvotes: 2157

ENFJ Votes: 16

Rank: 155

Upvotes: 2224

ENFJ Votes: 16

Rank: 156

Upvotes: 2339

ENFJ Votes: 16

Rank: 157

Upvotes: 2350

ENFJ Votes: 16

Rank: 158

Upvotes: 2381

ENFJ Votes: 16

Rank: 159

Upvotes: 2422

ENFJ Votes: 16

Rank: 160

Upvotes: 4661

ENFJ Votes: 16

Rank: 161

Upvotes: 6759

ENFJ Votes: 16

Rank: 162

Upvotes: 4446

ENFJ Votes: 16

Rank: 163

Upvotes: 4294

ENFJ Votes: 16

Rank: 164

Upvotes: 4333

ENFJ Votes: 16

Rank: 165

Upvotes: 4300

ENFJ Votes: 16

Rank: 166

Upvotes: 3913

ENFJ Votes: 16

Rank: 167

Upvotes: 2973

ENFJ Votes: 16

Rank: 168

Upvotes: 3177

ENFJ Votes: 16

Rank: 169

Upvotes: 3059

ENFJ Votes: 16

Rank: 170

Upvotes: 3054

ENFJ Votes: 16

Rank: 171

Upvotes: 2566

ENFJ Votes: 16

Rank: 172

Upvotes: 6442

ENFJ Votes: 16

Rank: 173

Upvotes: 6509

ENFJ Votes: 16

Rank: 174

Upvotes: 6510

ENFJ Votes: 16

Rank: 175

Upvotes: 6521

ENFJ Votes: 16

Rank: 176

Upvotes: 6527

ENFJ Votes: 16

Rank: 177

Upvotes: 6539

ENFJ Votes: 16

Rank: 178

Upvotes: 6554

ENFJ Votes: 16

Rank: 179

Upvotes: 6556

ENFJ Votes: 16

Rank: 180

Upvotes: 6578

ENFJ Votes: 16

Rank: 181

Upvotes: 6584

ENFJ Votes: 16

Rank: 182

Upvotes: 6627

ENFJ Votes: 16

Rank: 183

Upvotes: 6767

ENFJ Votes: 16

Rank: 184

Upvotes: 2602

ENFJ Votes: 16

Rank: 185

Upvotes: 4698

ENFJ Votes: 16

Rank: 186

Upvotes: 2746

ENFJ Votes: 16

Rank: 187

Upvotes: 6489

ENFJ Votes: 16

Rank: 188

Upvotes: 6589

ENFJ Votes: 16

Rank: 189

Upvotes: 6812

ENFJ Votes: 16

Rank: 191

Upvotes: 4742

ENFJ Votes: 16

Rank: 192

Upvotes: 6469

ENFJ Votes: 16

Rank: 193

Upvotes: 55727

ENFJ Votes: 16

Rank: 194

Upvotes: 2576

ENFJ Votes: 15

Rank: 195

Upvotes: 1549

ENFJ Votes: 15

Rank: 196

Upvotes: 1591

ENFJ Votes: 15

Rank: 197

Upvotes: 1620

ENFJ Votes: 15

Rank: 198

Upvotes: 1634

ENFJ Votes: 15

Rank: 199

Upvotes: 2665

ENFJ Votes: 15

Rank: 200

Upvotes: 1559

ENFJ Votes: 15

Rank: 201

Upvotes: 2138

ENFJ Votes: 15

Rank: 202

Upvotes: 2391

ENFJ Votes: 15

Rank: 203

Upvotes: 2295

ENFJ Votes: 15

Rank: 204

Upvotes: 4595

ENFJ Votes: 15

Rank: 205

Upvotes: 4572

ENFJ Votes: 15

Rank: 206

Upvotes: 4285

ENFJ Votes: 15

Rank: 207

Upvotes: 4127

ENFJ Votes: 15

Rank: 208

Upvotes: 3860

ENFJ Votes: 15

Rank: 209

Upvotes: 2995

ENFJ Votes: 15

Rank: 210

Upvotes: 3074

ENFJ Votes: 15

Rank: 211

Upvotes: 3064

ENFJ Votes: 15

Rank: 212

Upvotes: 2513

ENFJ Votes: 15

Rank: 213

Upvotes: 3033

ENFJ Votes: 15

Rank: 214

Upvotes: 2144

ENFJ Votes: 15

Rank: 215

Upvotes: 3008

ENFJ Votes: 15

Rank: 216

Upvotes: 2695

ENFJ Votes: 15

Rank: 217

Upvotes: 2628

ENFJ Votes: 15

Rank: 218

Upvotes: 4791

ENFJ Votes: 15

Rank: 219

Upvotes: 6436

ENFJ Votes: 15

Rank: 220

Upvotes: 6438

ENFJ Votes: 15

Rank: 221

Upvotes: 6483

ENFJ Votes: 15

Rank: 222

Upvotes: 6491

ENFJ Votes: 15

Rank: 223

Upvotes: 6502

ENFJ Votes: 15

Rank: 224

Upvotes: 6504

ENFJ Votes: 15

Rank: 225

Upvotes: 6507

ENFJ Votes: 15

Rank: 226

Upvotes: 6534

ENFJ Votes: 15

Rank: 227

Upvotes: 6549

ENFJ Votes: 15

Rank: 228

Upvotes: 6565

ENFJ Votes: 15

Rank: 229

Upvotes: 6569

ENFJ Votes: 15

Rank: 230

Upvotes: 6575

ENFJ Votes: 15

Rank: 231

Upvotes: 6590

ENFJ Votes: 15

Rank: 232

Upvotes: 6601

ENFJ Votes: 15

Rank: 233

Upvotes: 6605

ENFJ Votes: 15

Rank: 234

Upvotes: 6613

ENFJ Votes: 15

Rank: 235

Upvotes: 6621

ENFJ Votes: 15

Rank: 236

Upvotes: 6655

ENFJ Votes: 15

Rank: 237

Upvotes: 5735

ENFJ Votes: 15

Rank: 238

Upvotes: 6827

ENFJ Votes: 15

Rank: 239

Upvotes: 6911

ENFJ Votes: 15

Rank: 240

Upvotes: 4313

ENFJ Votes: 15

Rank: 241

Upvotes: 3227

ENFJ Votes: 15

Rank: 242

Upvotes: 6474

ENFJ Votes: 15

Rank: 243

Upvotes: 6479

ENFJ Votes: 15

Rank: 244

Upvotes: 6574

ENFJ Votes: 15

Rank: 245

Upvotes: 6579

ENFJ Votes: 15

Rank: 246

Upvotes: 6412

ENFJ Votes: 15

Rank: 247

Upvotes: 7100

ENFJ Votes: 15

Rank: 248

Upvotes: 6478

ENFJ Votes: 15

Rank: 249

Upvotes: 170762

ENFJ Votes: 15

Rank: 250

Upvotes: 185669

ENFJ Votes: 15

Rank: 251

Upvotes: 53429

ENFJ Votes: 14

Rank: 252

Upvotes: 6916

ENFJ Votes: 14

Rank: 253

Upvotes: 6754

ENFJ Votes: 14

Rank: 254

Upvotes: 6395

ENFJ Votes: 14

Rank: 255

Upvotes: 1785

ENFJ Votes: 14

Rank: 256

Upvotes: 1916

ENFJ Votes: 14

Rank: 257

Upvotes: 2221

ENFJ Votes: 14

Rank: 258

Upvotes: 2290

ENFJ Votes: 14

Rank: 259

Upvotes: 2292

ENFJ Votes: 14

Rank: 260

Upvotes: 2318

ENFJ Votes: 14

Rank: 261

Upvotes: 2395

ENFJ Votes: 14

Rank: 262

Upvotes: 4687

ENFJ Votes: 14

Rank: 263

Upvotes: 4601

ENFJ Votes: 14

Rank: 264

Upvotes: 4434

ENFJ Votes: 14

Rank: 265

Upvotes: 4431

ENFJ Votes: 14

Rank: 266

Upvotes: 4338

ENFJ Votes: 14

Rank: 267

Upvotes: 4170

ENFJ Votes: 14

Rank: 268

Upvotes: 4178

ENFJ Votes: 14

Rank: 269

Upvotes: 6831

ENFJ Votes: 14

Rank: 270

Upvotes: 2946

ENFJ Votes: 14

Rank: 271

Upvotes: 2787

ENFJ Votes: 14

Rank: 272

Upvotes: 3024

ENFJ Votes: 14

Rank: 273

Upvotes: 2776

ENFJ Votes: 14

Rank: 274

Upvotes: 4800

ENFJ Votes: 14

Rank: 275

Upvotes: 6770

ENFJ Votes: 14

Rank: 276

Upvotes: 6444

ENFJ Votes: 14

Rank: 277

Upvotes: 6454

ENFJ Votes: 14

Rank: 278

Upvotes: 6470

ENFJ Votes: 14

Rank: 279

Upvotes: 6473

ENFJ Votes: 14

Rank: 280

Upvotes: 6506

ENFJ Votes: 14

Rank: 281

Upvotes: 6511

ENFJ Votes: 14

Rank: 282

Upvotes: 6525

ENFJ Votes: 14

Rank: 283

Upvotes: 6529

ENFJ Votes: 14

Rank: 284

Upvotes: 6538

ENFJ Votes: 14

Rank: 285

Upvotes: 6564

ENFJ Votes: 14

Rank: 286

Upvotes: 6576

ENFJ Votes: 14

Rank: 287

Upvotes: 6581

ENFJ Votes: 14

Rank: 288

Upvotes: 6586

ENFJ Votes: 14

Rank: 289

Upvotes: 6593

ENFJ Votes: 14

Rank: 290

Upvotes: 6606

ENFJ Votes: 14

Rank: 291

Upvotes: 6629

ENFJ Votes: 14

Rank: 292

Upvotes: 5811

ENFJ Votes: 14

Rank: 293

Upvotes: 6681

ENFJ Votes: 14

Rank: 294

Upvotes: 6241

ENFJ Votes: 14

Rank: 295

Upvotes: 1622

ENFJ Votes: 14

Rank: 296

Upvotes: 4385

ENFJ Votes: 14

Rank: 297

Upvotes: 3658

ENFJ Votes: 14

Rank: 298

Upvotes: 3148

ENFJ Votes: 14

Rank: 299

Upvotes: 2525

ENFJ Votes: 14

Rank: 300

Upvotes: 6431

ENFJ Votes: 14

Rank: 301

Upvotes: 6456

ENFJ Votes: 14

Rank: 302

Upvotes: 6458

ENFJ Votes: 14

Rank: 303

Upvotes: 6487

ENFJ Votes: 14

Rank: 304

Upvotes: 6686

ENFJ Votes: 14

Rank: 305

Upvotes: 6735

ENFJ Votes: 14

Rank: 306

Upvotes: 6876

ENFJ Votes: 14

Rank: 307

Upvotes: 6860

ENFJ Votes: 14

Rank: 308

Upvotes: 4322

ENFJ Votes: 14

Rank: 310

Upvotes: 6612

ENFJ Votes: 14

Rank: 311

Upvotes: 58535

ENFJ Votes: 14

Rank: 312

Upvotes: 62044

ENFJ Votes: 14

Rank: 313

Upvotes: 2619

ENFJ Votes: 13

Rank: 314

Upvotes: 1648

ENFJ Votes: 13

Rank: 315

Upvotes: 1653

ENFJ Votes: 13

Rank: 316

Upvotes: 2163

ENFJ Votes: 13

Rank: 317

Upvotes: 2173

ENFJ Votes: 13

Rank: 318

Upvotes: 2200

ENFJ Votes: 13

Rank: 319

Upvotes: 2204

ENFJ Votes: 13

Rank: 320

Upvotes: 2208

ENFJ Votes: 13

Rank: 321

Upvotes: 2355

ENFJ Votes: 13

Rank: 322

Upvotes: 6753

ENFJ Votes: 13

Rank: 323

Upvotes: 4566

ENFJ Votes: 13

Rank: 324

Upvotes: 4289

ENFJ Votes: 13

Rank: 325

Upvotes: 3424

ENFJ Votes: 13

Rank: 326

Upvotes: 3003

ENFJ Votes: 13

Rank: 327

Upvotes: 2942

ENFJ Votes: 13

Rank: 328

Upvotes: 2848

ENFJ Votes: 13

Rank: 329

Upvotes: 2792

ENFJ Votes: 13

Rank: 330

Upvotes: 2742

ENFJ Votes: 13

Rank: 331

Upvotes: 3017

ENFJ Votes: 13

Rank: 332

Upvotes: 4878

ENFJ Votes: 13

Rank: 333

Upvotes: 6434

ENFJ Votes: 13

Rank: 334

Upvotes: 6439

ENFJ Votes: 13

Rank: 335

Upvotes: 6462

ENFJ Votes: 13

Rank: 336

Upvotes: 6472

ENFJ Votes: 13

Rank: 337

Upvotes: 6482

ENFJ Votes: 13

Rank: 338

Upvotes: 6505

ENFJ Votes: 13

Rank: 339

Upvotes: 6546

ENFJ Votes: 13

Rank: 340

Upvotes: 6555

ENFJ Votes: 13

Rank: 341

Upvotes: 6559

ENFJ Votes: 13

Rank: 342

Upvotes: 6583

ENFJ Votes: 13

Rank: 343

Upvotes: 6594

ENFJ Votes: 13

Rank: 344

Upvotes: 6622

ENFJ Votes: 13

Rank: 345

Upvotes: 6631

ENFJ Votes: 13

Rank: 346

Upvotes: 6634

ENFJ Votes: 13

Rank: 347

Upvotes: 6642

ENFJ Votes: 13

Rank: 348

Upvotes: 6643

ENFJ Votes: 13

Rank: 349

Upvotes: 6658

ENFJ Votes: 13

Rank: 350

Upvotes: 5539

ENFJ Votes: 13

Rank: 352

Upvotes: 5751

ENFJ Votes: 13

Rank: 353

Upvotes: 6670

ENFJ Votes: 13

Rank: 354

Upvotes: 6721

ENFJ Votes: 13

Rank: 355

Upvotes: 6722

ENFJ Votes: 13

Rank: 356

Upvotes: 6728

ENFJ Votes: 13

Rank: 357

Upvotes: 6731

ENFJ Votes: 13

Rank: 358

Upvotes: 6732

ENFJ Votes: 13

Rank: 359

Upvotes: 6883

ENFJ Votes: 13

Rank: 360

Upvotes: 55382

ENFJ Votes: 13

Rank: 361

Upvotes: 1616

ENFJ Votes: 13

Rank: 362

Upvotes: 1770

ENFJ Votes: 13

Rank: 363

Upvotes: 2431

ENFJ Votes: 13

Rank: 364

Upvotes: 4622

ENFJ Votes: 13

Rank: 365

Upvotes: 3420

ENFJ Votes: 13

Rank: 366

Upvotes: 3111

ENFJ Votes: 13

Rank: 367

Upvotes: 3036

ENFJ Votes: 13

Rank: 368

Upvotes: 6428

ENFJ Votes: 13

Rank: 369

Upvotes: 6457

ENFJ Votes: 13

Rank: 370

Upvotes: 6475

ENFJ Votes: 13

Rank: 371

Upvotes: 6518

ENFJ Votes: 13

Rank: 372

Upvotes: 6520

ENFJ Votes: 13

Rank: 373

Upvotes: 6558

ENFJ Votes: 13

Rank: 374

Upvotes: 6654

ENFJ Votes: 13

Rank: 375

Upvotes: 6419

ENFJ Votes: 13

Rank: 376

Upvotes: 6711

ENFJ Votes: 13

Rank: 377

Upvotes: 3857

ENFJ Votes: 13

Rank: 378

Upvotes: 2759

ENFJ Votes: 13

Rank: 379

Upvotes: 6557

ENFJ Votes: 13

Rank: 380

Upvotes: 6626

ENFJ Votes: 13

Rank: 381

Upvotes: 4678

ENFJ Votes: 13

Rank: 382

Upvotes: 60568

ENFJ Votes: 13

Rank: 383

Upvotes: 158736

ENFJ Votes: 13

Rank: 384

Upvotes: 55421

ENFJ Votes: 13

Rank: 385

Upvotes: 55496

ENFJ Votes: 13

Rank: 386

Upvotes: 56363

ENFJ Votes: 13

Rank: 387

Upvotes: 128182

ENFJ Votes: 13

Rank: 388

Upvotes: 5519

ENFJ Votes: 12

Rank: 389

Upvotes: 4785

ENFJ Votes: 12

Rank: 390

Upvotes: 2588

ENFJ Votes: 12

Rank: 391

Upvotes: 6398

ENFJ Votes: 12

Rank: 392

Upvotes: 6762

ENFJ Votes: 12

Rank: 393

Upvotes: 2312

ENFJ Votes: 12

Rank: 394

Upvotes: 2333

ENFJ Votes: 12

Rank: 395

Upvotes: 2501

ENFJ Votes: 12

Rank: 396

Upvotes: 4721

ENFJ Votes: 12

Rank: 397

Upvotes: 4729

ENFJ Votes: 12

Rank: 398

Upvotes: 4681

ENFJ Votes: 12

Rank: 399

Upvotes: 4379

ENFJ Votes: 12

Rank: 400

Upvotes: 4192

ENFJ Votes: 12

Rank: 401

Upvotes: 4139

ENFJ Votes: 12

Rank: 402

Upvotes: 3898

ENFJ Votes: 12

Rank: 403

Upvotes: 3844

ENFJ Votes: 12

Rank: 404

Upvotes: 3077

ENFJ Votes: 12

Rank: 405

Upvotes: 3217

ENFJ Votes: 12

Rank: 406

Upvotes: 2927

ENFJ Votes: 12

Rank: 407

Upvotes: 3151

ENFJ Votes: 12

Rank: 408

Upvotes: 6825

ENFJ Votes: 12

Rank: 409

Upvotes: 6430

ENFJ Votes: 12

Rank: 410

Upvotes: 6441

ENFJ Votes: 12

Rank: 411

Upvotes: 6443

ENFJ Votes: 12

Rank: 412

Upvotes: 6485

ENFJ Votes: 12

Rank: 413

Upvotes: 6495

ENFJ Votes: 12

Rank: 414

Upvotes: 6526

ENFJ Votes: 12

Rank: 415

Upvotes: 6530

ENFJ Votes: 12

Rank: 416

Upvotes: 6532

ENFJ Votes: 12

Rank: 417

Upvotes: 6542

ENFJ Votes: 12

Rank: 418

Upvotes: 6544

ENFJ Votes: 12

Rank: 419

Upvotes: 6551

ENFJ Votes: 12

Rank: 420

Upvotes: 6570

ENFJ Votes: 12

Rank: 421

Upvotes: 6611

ENFJ Votes: 12

Rank: 422

Upvotes: 6633

ENFJ Votes: 12

Rank: 423

Upvotes: 6639

ENFJ Votes: 12

Rank: 424

Upvotes: 6640

ENFJ Votes: 12

Rank: 425

Upvotes: 6644

ENFJ Votes: 12

Rank: 426

Upvotes: 6648

ENFJ Votes: 12

Rank: 427

Upvotes: 4984

ENFJ Votes: 12

Rank: 428

Upvotes: 5738

ENFJ Votes: 12

Rank: 429

Upvotes: 6400

ENFJ Votes: 12

Rank: 430

Upvotes: 6687

ENFJ Votes: 12

Rank: 433

Upvotes: 6698

ENFJ Votes: 12

Rank: 434

Upvotes: 6702

ENFJ Votes: 12

Rank: 435

Upvotes: 6739

ENFJ Votes: 12

Rank: 436

Upvotes: 6741

ENFJ Votes: 12

Rank: 437

Upvotes: 7923

ENFJ Votes: 12

Rank: 438

Upvotes: 6777

ENFJ Votes: 12

Rank: 439

Upvotes: 6786

ENFJ Votes: 12

Rank: 440

Upvotes: 6793

ENFJ Votes: 12

Rank: 441

Upvotes: 6834

ENFJ Votes: 12

Rank: 442

Upvotes: 2167

ENFJ Votes: 12

Rank: 443

Upvotes: 7005

ENFJ Votes: 12

Rank: 444

Upvotes: 4297

ENFJ Votes: 12

Rank: 445

Upvotes: 3102

ENFJ Votes: 12

Rank: 446

Upvotes: 6514

ENFJ Votes: 12

Rank: 447

Upvotes: 6536

ENFJ Votes: 12

Rank: 448

Upvotes: 6550

ENFJ Votes: 12

Rank: 449

Upvotes: 6647

ENFJ Votes: 12

Rank: 450

Upvotes: 5389

ENFJ Votes: 12

Rank: 451

Upvotes: 6679

ENFJ Votes: 12

Rank: 452

Upvotes: 6745

ENFJ Votes: 12

Rank: 453

Upvotes: 6778

ENFJ Votes: 12

Rank: 454

Upvotes: 6783

ENFJ Votes: 12

Rank: 455

Upvotes: 6785

ENFJ Votes: 12

Rank: 456

Upvotes: 4124

ENFJ Votes: 12

Rank: 457

Upvotes: 4833

ENFJ Votes: 12

Rank: 458

Upvotes: 6493

ENFJ Votes: 12

Rank: 459

Upvotes: 6494

ENFJ Votes: 12

Rank: 460

Upvotes: 6541

ENFJ Votes: 12

Rank: 461

Upvotes: 6695

ENFJ Votes: 12

Rank: 462

Upvotes: 6597

ENFJ Votes: 12

Rank: 463

Upvotes: 6403

ENFJ Votes: 11

Rank: 464

Upvotes: 1593

ENFJ Votes: 11

Rank: 465

Upvotes: 1631

ENFJ Votes: 11

Rank: 466

Upvotes: 1605

ENFJ Votes: 11

Rank: 467

Upvotes: 4726

ENFJ Votes: 11

Rank: 468

Upvotes: 4684

ENFJ Votes: 11

Rank: 469

Upvotes: 4388

ENFJ Votes: 11

Rank: 470

Upvotes: 2960

ENFJ Votes: 11

Rank: 471

Upvotes: 2801

ENFJ Votes: 11

Rank: 472

Upvotes: 2548

ENFJ Votes: 11

Rank: 473

Upvotes: 6481

ENFJ Votes: 11

Rank: 474

Upvotes: 6499

ENFJ Votes: 11

Rank: 475

Upvotes: 6517

ENFJ Votes: 11

Rank: 476

Upvotes: 6531

ENFJ Votes: 11

Rank: 477

Upvotes: 6563

ENFJ Votes: 11

Rank: 478

Upvotes: 6608

ENFJ Votes: 11

Rank: 479

Upvotes: 6616

ENFJ Votes: 11

Rank: 480

Upvotes: 6641

ENFJ Votes: 11

Rank: 481

Upvotes: 6646

ENFJ Votes: 11

Rank: 482

Upvotes: 6662

ENFJ Votes: 11

Rank: 483

Upvotes: 6423

ENFJ Votes: 11

Rank: 484

Upvotes: 6410

ENFJ Votes: 11

Rank: 485

Upvotes: 6420

ENFJ Votes: 11

Rank: 486

Upvotes: 6716

ENFJ Votes: 11

Rank: 487

Upvotes: 6720

ENFJ Votes: 11

Rank: 488

Upvotes: 6748

ENFJ Votes: 11

Rank: 489

Upvotes: 6794

ENFJ Votes: 11

Rank: 490

Upvotes: 6792

ENFJ Votes: 11

Rank: 491

Upvotes: 6803

ENFJ Votes: 11

Rank: 492

Upvotes: 6807

ENFJ Votes: 11

Rank: 493

Upvotes: 6813

ENFJ Votes: 11

Rank: 494

Upvotes: 6823

ENFJ Votes: 11

Rank: 495

Upvotes: 6826

ENFJ Votes: 11

Rank: 496

Upvotes: 6830

ENFJ Votes: 11

Rank: 497

Upvotes: 6836

ENFJ Votes: 11

Rank: 498

Upvotes: 2376

ENFJ Votes: 11

Rank: 499

Upvotes: 6787

ENFJ Votes: 11

Rank: 500

Upvotes: 4588

ENFJ Votes: 11

Rank: 501

Upvotes: 2840

ENFJ Votes: 11

Rank: 502

Upvotes: 2827

ENFJ Votes: 11

Rank: 503

Upvotes: 2764

ENFJ Votes: 11

Rank: 504

Upvotes: 2920

ENFJ Votes: 11

Rank: 505

Upvotes: 6447

ENFJ Votes: 11

Rank: 506

Upvotes: 6448

ENFJ Votes: 11

Rank: 507

Upvotes: 6571

ENFJ Votes: 11

Rank: 508

Upvotes: 6582

ENFJ Votes: 11

Rank: 509

Upvotes: 6585

ENFJ Votes: 11

Rank: 510

Upvotes: 6595

ENFJ Votes: 11

Rank: 511

Upvotes: 6610

ENFJ Votes: 11

Rank: 512

Upvotes: 6625

ENFJ Votes: 11

Rank: 513

Upvotes: 6800

ENFJ Votes: 11

Rank: 514

Upvotes: 7842

ENFJ Votes: 11

Rank: 515

Upvotes: 4736

ENFJ Votes: 11

Rank: 516

Upvotes: 6607

ENFJ Votes: 11

Rank: 517

Upvotes: 6736

ENFJ Votes: 11

Rank: 518

Upvotes: 6602

ENFJ Votes: 11

Rank: 519

Upvotes: 4468

ENFJ Votes: 11

Rank: 520

Upvotes: 55871

ENFJ Votes: 11

Rank: 521

Upvotes: 186991

ENFJ Votes: 11

Rank: 522

Upvotes: 78695

ENFJ Votes: 11

Rank: 523

Upvotes: 159784

ENFJ Votes: 11

Rank: 524

Upvotes: 130201

ENFJ Votes: 11

Rank: 525

Upvotes: 184038

ENFJ Votes: 11

Rank: 526

Upvotes: 6917

ENFJ Votes: 10

Rank: 527

Upvotes: 2189

ENFJ Votes: 10

Rank: 528

Upvotes: 2413

ENFJ Votes: 10

Rank: 529

Upvotes: 2456

ENFJ Votes: 10

Rank: 530

Upvotes: 2461

ENFJ Votes: 10

Rank: 531

Upvotes: 5772

ENFJ Votes: 10

Rank: 532

Upvotes: 3889

ENFJ Votes: 10

Rank: 533

Upvotes: 3684

ENFJ Votes: 10

Rank: 534

Upvotes: 3174

ENFJ Votes: 10

Rank: 535

Upvotes: 3030

ENFJ Votes: 10

Rank: 536

Upvotes: 2755

ENFJ Votes: 10

Rank: 537

Upvotes: 6466

ENFJ Votes: 10

Rank: 538

Upvotes: 6471

ENFJ Votes: 10

Rank: 539

Upvotes: 6566

ENFJ Votes: 10

Rank: 540

Upvotes: 6624

ENFJ Votes: 10

Rank: 541

Upvotes: 6652

ENFJ Votes: 10

Rank: 542

Upvotes: 6656

ENFJ Votes: 10

Rank: 543

Upvotes: 6657

ENFJ Votes: 10

Rank: 544

Upvotes: 4978

ENFJ Votes: 10

Rank: 545

Upvotes: 6414

ENFJ Votes: 10

Rank: 546

Upvotes: 5627

ENFJ Votes: 10

Rank: 547

Upvotes: 5810

ENFJ Votes: 10

Rank: 548

Upvotes: 6426

ENFJ Votes: 10

Rank: 549

Upvotes: 6690

ENFJ Votes: 10

Rank: 550

Upvotes: 6691

ENFJ Votes: 10

Rank: 551

Upvotes: 6701

ENFJ Votes: 10

Rank: 552

Upvotes: 6707

ENFJ Votes: 10

Rank: 553

Upvotes: 6740

ENFJ Votes: 10

Rank: 554

Upvotes: 6853

ENFJ Votes: 10

Rank: 555

Upvotes: 6974

ENFJ Votes: 10

Rank: 556

Upvotes: 6775

ENFJ Votes: 10

Rank: 557

Upvotes: 6776

ENFJ Votes: 10

Rank: 558

Upvotes: 6781

ENFJ Votes: 10

Rank: 559

Upvotes: 6789

ENFJ Votes: 10

Rank: 560

Upvotes: 6802

ENFJ Votes: 10

Rank: 561

Upvotes: 6805

ENFJ Votes: 10

Rank: 562

Upvotes: 6808

ENFJ Votes: 10

Rank: 563

Upvotes: 6809

ENFJ Votes: 10

Rank: 564

Upvotes: 6832

ENFJ Votes: 10

Rank: 565

Upvotes: 13759

ENFJ Votes: 10

Rank: 566

Upvotes: 13760

ENFJ Votes: 10

Rank: 567

Upvotes: 6886

ENFJ Votes: 10

Rank: 568

Upvotes: 6909

ENFJ Votes: 10

Rank: 569

Upvotes: 6954

ENFJ Votes: 10

Rank: 570

Upvotes: 6976

ENFJ Votes: 10

Rank: 571

Upvotes: 6982

ENFJ Votes: 10

Rank: 572

Upvotes: 7001

ENFJ Votes: 10

Rank: 573

Upvotes: 7010

ENFJ Votes: 10

Rank: 574

Upvotes: 7012

ENFJ Votes: 10

Rank: 575

Upvotes: 7059

ENFJ Votes: 10

Rank: 576

Upvotes: 7068

ENFJ Votes: 10

Rank: 577

Upvotes: 6467

ENFJ Votes: 10

Rank: 578

Upvotes: 6515

ENFJ Votes: 10

Rank: 579

Upvotes: 6524

ENFJ Votes: 10

Rank: 580

Upvotes: 6623

ENFJ Votes: 10

Rank: 581

Upvotes: 6418

ENFJ Votes: 10

Rank: 582

Upvotes: 6733

ENFJ Votes: 10

Rank: 583

Upvotes: 6763

ENFJ Votes: 10

Rank: 584

Upvotes: 6765

ENFJ Votes: 10

Rank: 585

Upvotes: 2327

ENFJ Votes: 10

Rank: 586

Upvotes: 4609

ENFJ Votes: 10

Rank: 587

Upvotes: 2330

ENFJ Votes: 10

Rank: 588

Upvotes: 4712

ENFJ Votes: 10

Rank: 589

Upvotes: 4860

ENFJ Votes: 10

Rank: 590

Upvotes: 6561

ENFJ Votes: 10

Rank: 591

Upvotes: 6562

ENFJ Votes: 10

Rank: 592

Upvotes: 2783

ENFJ Votes: 10

Rank: 593

Upvotes: 102464

ENFJ Votes: 10

Rank: 594

Upvotes: 55751

ENFJ Votes: 10

Rank: 595

Upvotes: 55460

ENFJ Votes: 10

Rank: 596

Upvotes: 137398

ENFJ Votes: 10

Rank: 597

Upvotes: 78797

ENFJ Votes: 10

Rank: 598

Upvotes: 178896

ENFJ Votes: 10

Rank: 599