Famous ENTJs

Upvotes: 562838

ENTJ Votes: 39

Rank: 1

Upvotes: 6571

ENTJ Votes: 30

Rank: 2

Upvotes: 1559

ENTJ Votes: 26

Rank: 3

Upvotes: 1634

ENTJ Votes: 26

Rank: 4

Upvotes: 6536

ENTJ Votes: 26

Rank: 5

Upvotes: 4785

ENTJ Votes: 25

Rank: 6

Upvotes: 2942

ENTJ Votes: 25

Rank: 7

Upvotes: 6910

ENTJ Votes: 24

Rank: 8

Upvotes: 2157

ENTJ Votes: 24

Rank: 9

Upvotes: 3084

ENTJ Votes: 24

Rank: 10

Upvotes: 6458

ENTJ Votes: 24

Rank: 11

Upvotes: 6505

ENTJ Votes: 24

Rank: 12

Upvotes: 6591

ENTJ Votes: 24

Rank: 13

Upvotes: 1785

ENTJ Votes: 23

Rank: 14

Upvotes: 2381

ENTJ Votes: 23

Rank: 15

Upvotes: 4468

ENTJ Votes: 23

Rank: 16

Upvotes: 2963

ENTJ Votes: 23

Rank: 17

Upvotes: 2801

ENTJ Votes: 23

Rank: 18

Upvotes: 6506

ENTJ Votes: 23

Rank: 19

Upvotes: 158736

ENTJ Votes: 23

Rank: 20

Upvotes: 3111

ENTJ Votes: 22

Rank: 21

Upvotes: 3027

ENTJ Votes: 22

Rank: 22

Upvotes: 3008

ENTJ Votes: 22

Rank: 23

Upvotes: 6503

ENTJ Votes: 22

Rank: 24

Upvotes: 6608

ENTJ Votes: 22

Rank: 25

Upvotes: 6629

ENTJ Votes: 22

Rank: 26

Upvotes: 2221

ENTJ Votes: 22

Rank: 27

Upvotes: 6595

ENTJ Votes: 22

Rank: 28

Upvotes: 6919

ENTJ Votes: 21

Rank: 29

Upvotes: 1780

ENTJ Votes: 21

Rank: 30

Upvotes: 4338

ENTJ Votes: 21

Rank: 31

Upvotes: 4170

ENTJ Votes: 21

Rank: 32

Upvotes: 3148

ENTJ Votes: 21

Rank: 33

Upvotes: 2678

ENTJ Votes: 21

Rank: 34

Upvotes: 6433

ENTJ Votes: 21

Rank: 35

Upvotes: 6530

ENTJ Votes: 21

Rank: 36

Upvotes: 6641

ENTJ Votes: 21

Rank: 37

Upvotes: 6395

ENTJ Votes: 20

Rank: 38

Upvotes: 6408

ENTJ Votes: 20

Rank: 39

Upvotes: 2312

ENTJ Votes: 20

Rank: 40

Upvotes: 4595

ENTJ Votes: 20

Rank: 41

Upvotes: 3067

ENTJ Votes: 20

Rank: 42

Upvotes: 6445

ENTJ Votes: 20

Rank: 43

Upvotes: 6475

ENTJ Votes: 20

Rank: 44

Upvotes: 6490

ENTJ Votes: 20

Rank: 45

Upvotes: 6694

ENTJ Votes: 20

Rank: 46

Upvotes: 3090

ENTJ Votes: 20

Rank: 47

Upvotes: 2946

ENTJ Votes: 20

Rank: 48

Upvotes: 4820

ENTJ Votes: 20

Rank: 49

Upvotes: 6496

ENTJ Votes: 20

Rank: 50

Upvotes: 6498

ENTJ Votes: 20

Rank: 51

Upvotes: 3030

ENTJ Votes: 20

Rank: 52

Upvotes: 56228

ENTJ Votes: 20

Rank: 53

Upvotes: 2623

ENTJ Votes: 19

Rank: 54

Upvotes: 6397

ENTJ Votes: 19

Rank: 55

Upvotes: 2173

ENTJ Votes: 19

Rank: 56

Upvotes: 2327

ENTJ Votes: 19

Rank: 57

Upvotes: 4379

ENTJ Votes: 19

Rank: 58

Upvotes: 3436

ENTJ Votes: 19

Rank: 59

Upvotes: 3217

ENTJ Votes: 19

Rank: 60

Upvotes: 2792

ENTJ Votes: 19

Rank: 61

Upvotes: 2742

ENTJ Votes: 19

Rank: 62

Upvotes: 3017

ENTJ Votes: 19

Rank: 63

Upvotes: 2694

ENTJ Votes: 19

Rank: 64

Upvotes: 2548

ENTJ Votes: 19

Rank: 65

Upvotes: 6771

ENTJ Votes: 19

Rank: 66

Upvotes: 6436

ENTJ Votes: 19

Rank: 67

Upvotes: 6468

ENTJ Votes: 19

Rank: 68

Upvotes: 6508

ENTJ Votes: 19

Rank: 69

Upvotes: 6543

ENTJ Votes: 19

Rank: 70

Upvotes: 6603

ENTJ Votes: 19

Rank: 71

Upvotes: 6617

ENTJ Votes: 19

Rank: 72

Upvotes: 6621

ENTJ Votes: 19

Rank: 73

Upvotes: 6634

ENTJ Votes: 19

Rank: 74

Upvotes: 6914

ENTJ Votes: 18

Rank: 75

Upvotes: 1618

ENTJ Votes: 18

Rank: 76

Upvotes: 1631

ENTJ Votes: 18

Rank: 77

Upvotes: 2602

ENTJ Votes: 18

Rank: 78

Upvotes: 2208

ENTJ Votes: 18

Rank: 79

Upvotes: 4601

ENTJ Votes: 18

Rank: 80

Upvotes: 5772

ENTJ Votes: 18

Rank: 81

Upvotes: 4431

ENTJ Votes: 18

Rank: 82

Upvotes: 3886

ENTJ Votes: 18

Rank: 83

Upvotes: 3889

ENTJ Votes: 18

Rank: 84

Upvotes: 2960

ENTJ Votes: 18

Rank: 85

Upvotes: 2927

ENTJ Votes: 18

Rank: 86

Upvotes: 4860

ENTJ Votes: 18

Rank: 87

Upvotes: 6478

ENTJ Votes: 18

Rank: 88

Upvotes: 6574

ENTJ Votes: 18

Rank: 89

Upvotes: 2138

ENTJ Votes: 18

Rank: 91

Upvotes: 3077

ENTJ Votes: 18

Rank: 92

Upvotes: 2764

ENTJ Votes: 18

Rank: 93

Upvotes: 6437

ENTJ Votes: 18

Rank: 94

Upvotes: 6487

ENTJ Votes: 18

Rank: 95

Upvotes: 6515

ENTJ Votes: 18

Rank: 96

Upvotes: 6578

ENTJ Votes: 18

Rank: 97

Upvotes: 6581

ENTJ Votes: 18

Rank: 98

Upvotes: 55382

ENTJ Votes: 17

Rank: 99

Upvotes: 2609

ENTJ Votes: 17

Rank: 100

Upvotes: 6762

ENTJ Votes: 17

Rank: 101

Upvotes: 1609

ENTJ Votes: 17

Rank: 102

Upvotes: 1620

ENTJ Votes: 17

Rank: 103

Upvotes: 6912

ENTJ Votes: 17

Rank: 104

Upvotes: 6918

ENTJ Votes: 17

Rank: 105

Upvotes: 1593

ENTJ Votes: 17

Rank: 106

Upvotes: 1648

ENTJ Votes: 17

Rank: 107

Upvotes: 2290

ENTJ Votes: 17

Rank: 108

Upvotes: 2406

ENTJ Votes: 17

Rank: 109

Upvotes: 2295

ENTJ Votes: 17

Rank: 110

Upvotes: 2431

ENTJ Votes: 17

Rank: 111

Upvotes: 4753

ENTJ Votes: 17

Rank: 112

Upvotes: 4453

ENTJ Votes: 17

Rank: 113

Upvotes: 3898

ENTJ Votes: 17

Rank: 114

Upvotes: 3114

ENTJ Votes: 17

Rank: 115

Upvotes: 3042

ENTJ Votes: 17

Rank: 116

Upvotes: 2755

ENTJ Votes: 17

Rank: 117

Upvotes: 2144

ENTJ Votes: 17

Rank: 118

Upvotes: 2566

ENTJ Votes: 17

Rank: 119

Upvotes: 4878

ENTJ Votes: 17

Rank: 120

Upvotes: 6770

ENTJ Votes: 17

Rank: 121

Upvotes: 6484

ENTJ Votes: 17

Rank: 122

Upvotes: 6502

ENTJ Votes: 17

Rank: 123

Upvotes: 6522

ENTJ Votes: 17

Rank: 124

Upvotes: 6532

ENTJ Votes: 17

Rank: 125

Upvotes: 6547

ENTJ Votes: 17

Rank: 126

Upvotes: 6553

ENTJ Votes: 17

Rank: 127

Upvotes: 6556

ENTJ Votes: 17

Rank: 128

Upvotes: 6568

ENTJ Votes: 17

Rank: 129

Upvotes: 6575

ENTJ Votes: 17

Rank: 130

Upvotes: 6580

ENTJ Votes: 17

Rank: 131

Upvotes: 6589

ENTJ Votes: 17

Rank: 132

Upvotes: 6599

ENTJ Votes: 17

Rank: 133

Upvotes: 6614

ENTJ Votes: 17

Rank: 134

Upvotes: 6653

ENTJ Votes: 17

Rank: 135

Upvotes: 6797

ENTJ Votes: 17

Rank: 136

Upvotes: 2189

ENTJ Votes: 17

Rank: 137

Upvotes: 2391

ENTJ Votes: 17

Rank: 138

Upvotes: 4327

ENTJ Votes: 17

Rank: 139

Upvotes: 6480

ENTJ Votes: 17

Rank: 140

Upvotes: 6514

ENTJ Votes: 17

Rank: 141

Upvotes: 6423

ENTJ Votes: 17

Rank: 142

Upvotes: 154678

ENTJ Votes: 17

Rank: 143

Upvotes: 2580

ENTJ Votes: 16

Rank: 144

Upvotes: 1605

ENTJ Votes: 16

Rank: 145

Upvotes: 1616

ENTJ Votes: 16

Rank: 146

Upvotes: 1628

ENTJ Votes: 16

Rank: 147

Upvotes: 1638

ENTJ Votes: 16

Rank: 148

Upvotes: 1653

ENTJ Votes: 16

Rank: 149

Upvotes: 2315

ENTJ Votes: 16

Rank: 150

Upvotes: 2456

ENTJ Votes: 16

Rank: 151

Upvotes: 4721

ENTJ Votes: 16

Rank: 152

Upvotes: 4687

ENTJ Votes: 16

Rank: 153

Upvotes: 4198

ENTJ Votes: 16

Rank: 154

Upvotes: 4162

ENTJ Votes: 16

Rank: 155

Upvotes: 4178

ENTJ Votes: 16

Rank: 156

Upvotes: 3221

ENTJ Votes: 16

Rank: 157

Upvotes: 2998

ENTJ Votes: 16

Rank: 158

Upvotes: 3064

ENTJ Votes: 16

Rank: 159

Upvotes: 2628

ENTJ Votes: 16

Rank: 160

Upvotes: 4791

ENTJ Votes: 16

Rank: 161

Upvotes: 6430

ENTJ Votes: 16

Rank: 162

Upvotes: 6442

ENTJ Votes: 16

Rank: 163

Upvotes: 6449

ENTJ Votes: 16

Rank: 164

Upvotes: 6451

ENTJ Votes: 16

Rank: 165

Upvotes: 6467

ENTJ Votes: 16

Rank: 166

Upvotes: 6483

ENTJ Votes: 16

Rank: 167

Upvotes: 6512

ENTJ Votes: 16

Rank: 168

Upvotes: 6521

ENTJ Votes: 16

Rank: 169

Upvotes: 6549

ENTJ Votes: 16

Rank: 170

Upvotes: 6557

ENTJ Votes: 16

Rank: 171

Upvotes: 6569

ENTJ Votes: 16

Rank: 172

Upvotes: 6597

ENTJ Votes: 16

Rank: 173

Upvotes: 6600

ENTJ Votes: 16

Rank: 174

Upvotes: 6616

ENTJ Votes: 16

Rank: 175

Upvotes: 5810

ENTJ Votes: 16

Rank: 176

Upvotes: 7923

ENTJ Votes: 16

Rank: 177

Upvotes: 6848

ENTJ Votes: 16

Rank: 178

Upvotes: 6459

ENTJ Votes: 16

Rank: 179

Upvotes: 6462

ENTJ Votes: 16

Rank: 180

Upvotes: 6605

ENTJ Votes: 16

Rank: 181

Upvotes: 6642

ENTJ Votes: 16

Rank: 182

Upvotes: 5535

ENTJ Votes: 16

Rank: 183

Upvotes: 6680

ENTJ Votes: 16

Rank: 184

Upvotes: 3420

ENTJ Votes: 16

Rank: 185

Upvotes: 3

ENTJ Votes: 15

Rank: 186

Upvotes: 2584

ENTJ Votes: 15

Rank: 187

Upvotes: 2588

ENTJ Votes: 15

Rank: 188

Upvotes: 2597

ENTJ Votes: 15

Rank: 189

Upvotes: 6911

ENTJ Votes: 15

Rank: 190

Upvotes: 6917

ENTJ Votes: 15

Rank: 191

Upvotes: 6398

ENTJ Votes: 15

Rank: 192

Upvotes: 1549

ENTJ Votes: 15

Rank: 193

Upvotes: 1776

ENTJ Votes: 15

Rank: 194

Upvotes: 2218

ENTJ Votes: 15

Rank: 195

Upvotes: 2330

ENTJ Votes: 15

Rank: 196

Upvotes: 2307

ENTJ Votes: 15

Rank: 197

Upvotes: 2318

ENTJ Votes: 15

Rank: 198

Upvotes: 4729

ENTJ Votes: 15

Rank: 199

Upvotes: 4588

ENTJ Votes: 15

Rank: 200

Upvotes: 4297

ENTJ Votes: 15

Rank: 201

Upvotes: 4364

ENTJ Votes: 15

Rank: 202

Upvotes: 3715

ENTJ Votes: 15

Rank: 203

Upvotes: 3227

ENTJ Votes: 15

Rank: 204

Upvotes: 2746

ENTJ Votes: 15

Rank: 205

Upvotes: 3102

ENTJ Votes: 15

Rank: 206

Upvotes: 2776

ENTJ Votes: 15

Rank: 207

Upvotes: 4829

ENTJ Votes: 15

Rank: 208

Upvotes: 6438

ENTJ Votes: 15

Rank: 209

Upvotes: 6453

ENTJ Votes: 15

Rank: 210

Upvotes: 6460

ENTJ Votes: 15

Rank: 211

Upvotes: 6466

ENTJ Votes: 15

Rank: 212

Upvotes: 6499

ENTJ Votes: 15

Rank: 213

Upvotes: 6542

ENTJ Votes: 15

Rank: 214

Upvotes: 6548

ENTJ Votes: 15

Rank: 215

Upvotes: 6550

ENTJ Votes: 15

Rank: 216

Upvotes: 6554

ENTJ Votes: 15

Rank: 217

Upvotes: 6560

ENTJ Votes: 15

Rank: 218

Upvotes: 6563

ENTJ Votes: 15

Rank: 219

Upvotes: 6564

ENTJ Votes: 15

Rank: 220

Upvotes: 6584

ENTJ Votes: 15

Rank: 221

Upvotes: 6587

ENTJ Votes: 15

Rank: 222

Upvotes: 6596

ENTJ Votes: 15

Rank: 223

Upvotes: 6618

ENTJ Votes: 15

Rank: 224

Upvotes: 6625

ENTJ Votes: 15

Rank: 226

Upvotes: 6643

ENTJ Votes: 15

Rank: 227

Upvotes: 6774

ENTJ Votes: 15

Rank: 228

Upvotes: 1770

ENTJ Votes: 15

Rank: 229

Upvotes: 2461

ENTJ Votes: 15

Rank: 230

Upvotes: 4764

ENTJ Votes: 15

Rank: 231

Upvotes: 4566

ENTJ Votes: 15

Rank: 232

Upvotes: 2983

ENTJ Votes: 15

Rank: 233

Upvotes: 6825

ENTJ Votes: 15

Rank: 234

Upvotes: 2920

ENTJ Votes: 15

Rank: 235

Upvotes: 6448

ENTJ Votes: 15

Rank: 236

Upvotes: 6495

ENTJ Votes: 15

Rank: 237

Upvotes: 6523

ENTJ Votes: 15

Rank: 238

Upvotes: 6628

ENTJ Votes: 15

Rank: 239

Upvotes: 4990

ENTJ Votes: 15

Rank: 240

Upvotes: 5729

ENTJ Votes: 15

Rank: 241

Upvotes: 6486

ENTJ Votes: 15

Rank: 242

Upvotes: 6588

ENTJ Votes: 15

Rank: 243

Upvotes: 6611

ENTJ Votes: 15

Rank: 244

Upvotes: 6403

ENTJ Votes: 14

Rank: 245

Upvotes: 1591

ENTJ Votes: 14

Rank: 246

Upvotes: 2665

ENTJ Votes: 14

Rank: 247

Upvotes: 6916

ENTJ Votes: 14

Rank: 248

Upvotes: 1800

ENTJ Votes: 14

Rank: 249

Upvotes: 1916

ENTJ Votes: 14

Rank: 250

Upvotes: 2215

ENTJ Votes: 14

Rank: 251

Upvotes: 2324

ENTJ Votes: 14

Rank: 252

Upvotes: 2248

ENTJ Votes: 14

Rank: 253

Upvotes: 4726

ENTJ Votes: 14

Rank: 254

Upvotes: 4661

ENTJ Votes: 14

Rank: 255

Upvotes: 4464

ENTJ Votes: 14

Rank: 256

Upvotes: 4405

ENTJ Votes: 14

Rank: 257

Upvotes: 4333

ENTJ Votes: 14

Rank: 258

Upvotes: 4285

ENTJ Votes: 14

Rank: 259

Upvotes: 4322

ENTJ Votes: 14

Rank: 260

Upvotes: 4192

ENTJ Votes: 14

Rank: 261

Upvotes: 3857

ENTJ Votes: 14

Rank: 262

Upvotes: 3003

ENTJ Votes: 14

Rank: 263

Upvotes: 2840

ENTJ Votes: 14

Rank: 264

Upvotes: 3051

ENTJ Votes: 14

Rank: 265

Upvotes: 3045

ENTJ Votes: 14

Rank: 266

Upvotes: 2737

ENTJ Votes: 14

Rank: 267

Upvotes: 2720

ENTJ Votes: 14

Rank: 268

Upvotes: 6463

ENTJ Votes: 14

Rank: 269

Upvotes: 6471

ENTJ Votes: 14

Rank: 270

Upvotes: 6481

ENTJ Votes: 14

Rank: 271

Upvotes: 6504

ENTJ Votes: 14

Rank: 272

Upvotes: 6513

ENTJ Votes: 14

Rank: 273

Upvotes: 6529

ENTJ Votes: 14

Rank: 274

Upvotes: 6558

ENTJ Votes: 14

Rank: 275

Upvotes: 6570

ENTJ Votes: 14

Rank: 276

Upvotes: 6582

ENTJ Votes: 14

Rank: 277

Upvotes: 6602

ENTJ Votes: 14

Rank: 278

Upvotes: 6631

ENTJ Votes: 14

Rank: 279

Upvotes: 6637

ENTJ Votes: 14

Rank: 281

Upvotes: 6648

ENTJ Votes: 14

Rank: 282

Upvotes: 6651

ENTJ Votes: 14

Rank: 283

Upvotes: 6654

ENTJ Votes: 14

Rank: 284

Upvotes: 6411

ENTJ Votes: 14

Rank: 285

Upvotes: 6401

ENTJ Votes: 14

Rank: 286

Upvotes: 6711

ENTJ Votes: 14

Rank: 287

Upvotes: 6940

ENTJ Votes: 14

Rank: 288

Upvotes: 6995

ENTJ Votes: 14

Rank: 289

Upvotes: 6998

ENTJ Votes: 14

Rank: 290

Upvotes: 2350

ENTJ Votes: 14

Rank: 291

Upvotes: 2422

ENTJ Votes: 14

Rank: 292

Upvotes: 4638

ENTJ Votes: 14

Rank: 293

Upvotes: 5773

ENTJ Votes: 14

Rank: 294

Upvotes: 4459

ENTJ Votes: 14

Rank: 295

Upvotes: 2957

ENTJ Votes: 14

Rank: 296

Upvotes: 2513

ENTJ Votes: 14

Rank: 297

Upvotes: 2783

ENTJ Votes: 14

Rank: 298

Upvotes: 6461

ENTJ Votes: 14

Rank: 299

Upvotes: 6479

ENTJ Votes: 14

Rank: 300

Upvotes: 6533

ENTJ Votes: 14

Rank: 301

Upvotes: 6576

ENTJ Votes: 14

Rank: 302

Upvotes: 6610

ENTJ Votes: 14

Rank: 303

Upvotes: 6613

ENTJ Votes: 14

Rank: 304

Upvotes: 6620

ENTJ Votes: 14

Rank: 305

Upvotes: 6684

ENTJ Votes: 14

Rank: 306

Upvotes: 2204

ENTJ Votes: 14

Rank: 307

Upvotes: 3033

ENTJ Votes: 14

Rank: 308

Upvotes: 3024

ENTJ Votes: 14

Rank: 309

Upvotes: 4797

ENTJ Votes: 14

Rank: 310

Upvotes: 6469

ENTJ Votes: 14

Rank: 311

Upvotes: 50017

ENTJ Votes: 14

Rank: 312

Upvotes: 154099

ENTJ Votes: 14

Rank: 313

Upvotes: 179249

ENTJ Votes: 14

Rank: 314

Upvotes: 6909

ENTJ Votes: 13

Rank: 315

Upvotes: 6915

ENTJ Votes: 13

Rank: 316

Upvotes: 6754

ENTJ Votes: 13

Rank: 317

Upvotes: 2619

ENTJ Votes: 13

Rank: 318

Upvotes: 1622

ENTJ Votes: 13

Rank: 319

Upvotes: 2167

ENTJ Votes: 13

Rank: 320

Upvotes: 2212

ENTJ Votes: 13

Rank: 321

Upvotes: 2227

ENTJ Votes: 13

Rank: 322

Upvotes: 2336

ENTJ Votes: 13

Rank: 323

Upvotes: 2362

ENTJ Votes: 13

Rank: 324

Upvotes: 2376

ENTJ Votes: 13

Rank: 325

Upvotes: 2384

ENTJ Votes: 13

Rank: 326

Upvotes: 6787

ENTJ Votes: 13

Rank: 327

Upvotes: 4712

ENTJ Votes: 13

Rank: 328

Upvotes: 4698

ENTJ Votes: 13

Rank: 329

Upvotes: 4626

ENTJ Votes: 13

Rank: 330

Upvotes: 4388

ENTJ Votes: 13

Rank: 331

Upvotes: 4286

ENTJ Votes: 13

Rank: 332

Upvotes: 3860

ENTJ Votes: 13

Rank: 333

Upvotes: 3074

ENTJ Votes: 13

Rank: 334

Upvotes: 2797

ENTJ Votes: 13

Rank: 335

Upvotes: 2806

ENTJ Votes: 13

Rank: 336

Upvotes: 2695

ENTJ Votes: 13

Rank: 337

Upvotes: 4807

ENTJ Votes: 13

Rank: 338

Upvotes: 6429

ENTJ Votes: 13

Rank: 339

Upvotes: 6431

ENTJ Votes: 13

Rank: 340

Upvotes: 6473

ENTJ Votes: 13

Rank: 341

Upvotes: 6474

ENTJ Votes: 13

Rank: 342

Upvotes: 6491

ENTJ Votes: 13

Rank: 343

Upvotes: 6516

ENTJ Votes: 13

Rank: 344

Upvotes: 6520

ENTJ Votes: 13

Rank: 345

Upvotes: 6526

ENTJ Votes: 13

Rank: 346

Upvotes: 6531

ENTJ Votes: 13

Rank: 347

Upvotes: 6534

ENTJ Votes: 13

Rank: 348

Upvotes: 6546

ENTJ Votes: 13

Rank: 349

Upvotes: 6562

ENTJ Votes: 13

Rank: 350

Upvotes: 6565

ENTJ Votes: 13

Rank: 351

Upvotes: 6566

ENTJ Votes: 13

Rank: 352

Upvotes: 6590

ENTJ Votes: 13

Rank: 353

Upvotes: 6592

ENTJ Votes: 13

Rank: 354

Upvotes: 6598

ENTJ Votes: 13

Rank: 355

Upvotes: 6601

ENTJ Votes: 13

Rank: 356

Upvotes: 6612

ENTJ Votes: 13

Rank: 357

Upvotes: 6644

ENTJ Votes: 13

Rank: 358

Upvotes: 6853

ENTJ Votes: 13

Rank: 359

Upvotes: 6773

ENTJ Votes: 13

Rank: 360

Upvotes: 6796

ENTJ Votes: 13

Rank: 361

Upvotes: 6821

ENTJ Votes: 13

Rank: 362

Upvotes: 6849

ENTJ Votes: 13

Rank: 363

Upvotes: 6981

ENTJ Votes: 13

Rank: 364

Upvotes: 6990

ENTJ Votes: 13

Rank: 365

Upvotes: 6831

ENTJ Votes: 13

Rank: 366

Upvotes: 6539

ENTJ Votes: 13

Rank: 367

Upvotes: 6544

ENTJ Votes: 13

Rank: 368

Upvotes: 6583

ENTJ Votes: 13

Rank: 369

Upvotes: 6623

ENTJ Votes: 13

Rank: 370

Upvotes: 6645

ENTJ Votes: 13

Rank: 371

Upvotes: 6740

ENTJ Votes: 13

Rank: 372

Upvotes: 6745

ENTJ Votes: 13

Rank: 373

Upvotes: 6813

ENTJ Votes: 13

Rank: 374

Upvotes: 7021

ENTJ Votes: 13

Rank: 375

Upvotes: 4139

ENTJ Votes: 13

Rank: 376

Upvotes: 3036

ENTJ Votes: 13

Rank: 377

Upvotes: 6511

ENTJ Votes: 13

Rank: 378

Upvotes: 6594

ENTJ Votes: 13

Rank: 379

Upvotes: 2147

ENTJ Votes: 12

Rank: 380

Upvotes: 53429

ENTJ Votes: 12

Rank: 381

Upvotes: 6405

ENTJ Votes: 12

Rank: 382

Upvotes: 1767

ENTJ Votes: 12

Rank: 383

Upvotes: 2160

ENTJ Votes: 12

Rank: 384

Upvotes: 2178

ENTJ Votes: 12

Rank: 385

Upvotes: 2292

ENTJ Votes: 12

Rank: 386

Upvotes: 2395

ENTJ Votes: 12

Rank: 387

Upvotes: 2399

ENTJ Votes: 12

Rank: 388

Upvotes: 4736

ENTJ Votes: 12

Rank: 389

Upvotes: 4733

ENTJ Votes: 12

Rank: 390

Upvotes: 4701

ENTJ Votes: 12

Rank: 391

Upvotes: 4609

ENTJ Votes: 12

Rank: 392

Upvotes: 6759

ENTJ Votes: 12

Rank: 393

Upvotes: 4572

ENTJ Votes: 12

Rank: 394

Upvotes: 4442

ENTJ Votes: 12

Rank: 395

Upvotes: 4318

ENTJ Votes: 12

Rank: 396

Upvotes: 4185

ENTJ Votes: 12

Rank: 397

Upvotes: 3684

ENTJ Votes: 12

Rank: 398

Upvotes: 2973

ENTJ Votes: 12

Rank: 399

Upvotes: 3054

ENTJ Votes: 12

Rank: 400

Upvotes: 2848

ENTJ Votes: 12

Rank: 401

Upvotes: 2759

ENTJ Votes: 12

Rank: 402

Upvotes: 2728

ENTJ Votes: 12

Rank: 403

Upvotes: 6439

ENTJ Votes: 12

Rank: 404

Upvotes: 6440

ENTJ Votes: 12

Rank: 405

Upvotes: 6447

ENTJ Votes: 12

Rank: 406

Upvotes: 6456

ENTJ Votes: 12

Rank: 407

Upvotes: 6457

ENTJ Votes: 12

Rank: 408

Upvotes: 6476

ENTJ Votes: 12

Rank: 409

Upvotes: 6477

ENTJ Votes: 12

Rank: 410

Upvotes: 6492

ENTJ Votes: 12

Rank: 411

Upvotes: 6497

ENTJ Votes: 12

Rank: 412

Upvotes: 6500

ENTJ Votes: 12

Rank: 413

Upvotes: 6538

ENTJ Votes: 12

Rank: 414

Upvotes: 6585

ENTJ Votes: 12

Rank: 415

Upvotes: 6640

ENTJ Votes: 12

Rank: 416

Upvotes: 6657

ENTJ Votes: 12

Rank: 417

Upvotes: 6415

ENTJ Votes: 12

Rank: 419

Upvotes: 6414

ENTJ Votes: 12

Rank: 420

Upvotes: 5519

ENTJ Votes: 12

Rank: 421

Upvotes: 6426

ENTJ Votes: 12

Rank: 422

Upvotes: 6716

ENTJ Votes: 12

Rank: 424

Upvotes: 6725

ENTJ Votes: 12

Rank: 425

Upvotes: 6735

ENTJ Votes: 12

Rank: 427

Upvotes: 6742

ENTJ Votes: 12

Rank: 428

Upvotes: 6744

ENTJ Votes: 12

Rank: 429

Upvotes: 6765

ENTJ Votes: 12

Rank: 430

Upvotes: 2304

ENTJ Votes: 12

Rank: 431

Upvotes: 4188

ENTJ Votes: 12

Rank: 432

Upvotes: 3907

ENTJ Votes: 12

Rank: 433

Upvotes: 6470

ENTJ Votes: 12

Rank: 434

Upvotes: 6485

ENTJ Votes: 12

Rank: 435

Upvotes: 6509

ENTJ Votes: 12

Rank: 436

Upvotes: 6510

ENTJ Votes: 12

Rank: 437

Upvotes: 6541

ENTJ Votes: 12

Rank: 438

Upvotes: 6552

ENTJ Votes: 12

Rank: 439

Upvotes: 6559

ENTJ Votes: 12

Rank: 440

Upvotes: 6714

ENTJ Votes: 12

Rank: 441

Upvotes: 3059

ENTJ Votes: 12

Rank: 443

Upvotes: 2572

ENTJ Votes: 12

Rank: 444

Upvotes: 6428

ENTJ Votes: 12

Rank: 445

Upvotes: 6493

ENTJ Votes: 12

Rank: 446

Upvotes: 6635

ENTJ Votes: 12

Rank: 447

Upvotes: 6406

ENTJ Votes: 12

Rank: 448

Upvotes: 2186

ENTJ Votes: 12

Rank: 449

Upvotes: 3086

ENTJ Votes: 12

Rank: 450

Upvotes: 6607

ENTJ Votes: 12

Rank: 451

Upvotes: 6593

ENTJ Votes: 12

Rank: 452

Upvotes: 149942

ENTJ Votes: 12

Rank: 453

Upvotes: 72154

ENTJ Votes: 12

Rank: 454

Upvotes: 2614

ENTJ Votes: 11

Rank: 455

Upvotes: 2197

ENTJ Votes: 11

Rank: 456

Upvotes: 2321

ENTJ Votes: 11

Rank: 457

Upvotes: 2333

ENTJ Votes: 11

Rank: 458

Upvotes: 4678

ENTJ Votes: 11

Rank: 459

Upvotes: 4622

ENTJ Votes: 11

Rank: 460

Upvotes: 4304

ENTJ Votes: 11

Rank: 461

Upvotes: 3424

ENTJ Votes: 11

Rank: 462

Upvotes: 3177

ENTJ Votes: 11

Rank: 463

Upvotes: 3171

ENTJ Votes: 11

Rank: 464

Upvotes: 2787

ENTJ Votes: 11

Rank: 465

Upvotes: 2525

ENTJ Votes: 11

Rank: 466

Upvotes: 4800

ENTJ Votes: 11

Rank: 467

Upvotes: 4811

ENTJ Votes: 11

Rank: 468

Upvotes: 4833

ENTJ Votes: 11

Rank: 469

Upvotes: 6434

ENTJ Votes: 11

Rank: 470

Upvotes: 6443

ENTJ Votes: 11

Rank: 471

Upvotes: 6464

ENTJ Votes: 11

Rank: 472

Upvotes: 6465

ENTJ Votes: 11

Rank: 473

Upvotes: 6488

ENTJ Votes: 11

Rank: 474

Upvotes: 6555

ENTJ Votes: 11

Rank: 475

Upvotes: 6604

ENTJ Votes: 11

Rank: 476

Upvotes: 6633

ENTJ Votes: 11

Rank: 477

Upvotes: 6656

ENTJ Votes: 11

Rank: 478

Upvotes: 5539

ENTJ Votes: 11

Rank: 479

Upvotes: 5627

ENTJ Votes: 11

Rank: 480

Upvotes: 6427

ENTJ Votes: 11

Rank: 481

Upvotes: 6688

ENTJ Votes: 11

Rank: 482

Upvotes: 6689

ENTJ Votes: 11

Rank: 483

Upvotes: 6690

ENTJ Votes: 11

Rank: 484

Upvotes: 6692

ENTJ Votes: 11

Rank: 485

Upvotes: 6710

ENTJ Votes: 11

Rank: 486

Upvotes: 6720

ENTJ Votes: 11

Rank: 487

Upvotes: 6730

ENTJ Votes: 11

Rank: 488

Upvotes: 6739

ENTJ Votes: 11

Rank: 489

Upvotes: 6748

ENTJ Votes: 11

Rank: 490

Upvotes: 6772

ENTJ Votes: 11

Rank: 491

Upvotes: 6790

ENTJ Votes: 11

Rank: 492

Upvotes: 6807

ENTJ Votes: 11

Rank: 493

Upvotes: 6808

ENTJ Votes: 11

Rank: 494

Upvotes: 6814

ENTJ Votes: 11

Rank: 495

Upvotes: 6837

ENTJ Votes: 11

Rank: 496

Upvotes: 6839

ENTJ Votes: 11

Rank: 497

Upvotes: 6846

ENTJ Votes: 11

Rank: 498

Upvotes: 13766

ENTJ Votes: 11

Rank: 499

Upvotes: 6876

ENTJ Votes: 11

Rank: 500

Upvotes: 6877

ENTJ Votes: 11

Rank: 501

Upvotes: 6963

ENTJ Votes: 11

Rank: 502

Upvotes: 6928

ENTJ Votes: 11

Rank: 503

Upvotes: 6937

ENTJ Votes: 11

Rank: 504

Upvotes: 6913

ENTJ Votes: 11

Rank: 505

Upvotes: 6953

ENTJ Votes: 11

Rank: 506

Upvotes: 6975

ENTJ Votes: 11

Rank: 507

Upvotes: 2339

ENTJ Votes: 11

Rank: 508

Upvotes: 4742

ENTJ Votes: 11

Rank: 509

Upvotes: 6860

ENTJ Votes: 11

Rank: 510

Upvotes: 2509

ENTJ Votes: 11

Rank: 511

Upvotes: 4817

ENTJ Votes: 11

Rank: 512

Upvotes: 6452

ENTJ Votes: 11

Rank: 513

Upvotes: 6517

ENTJ Votes: 11

Rank: 514

Upvotes: 6527

ENTJ Votes: 11

Rank: 515

Upvotes: 6528

ENTJ Votes: 11

Rank: 516

Upvotes: 6626

ENTJ Votes: 11

Rank: 517

Upvotes: 6410

ENTJ Votes: 11

Rank: 519

Upvotes: 6699

ENTJ Votes: 11

Rank: 520

Upvotes: 6871

ENTJ Votes: 11

Rank: 521

Upvotes: 4434

ENTJ Votes: 11

Rank: 522

Upvotes: 3174

ENTJ Votes: 11

Rank: 523

Upvotes: 2827

ENTJ Votes: 11

Rank: 524

Upvotes: 6432

ENTJ Votes: 11

Rank: 525

Upvotes: 6525

ENTJ Votes: 11

Rank: 526

Upvotes: 6537

ENTJ Votes: 11

Rank: 527

Upvotes: 6579

ENTJ Votes: 11

Rank: 528

Upvotes: 6622

ENTJ Votes: 11

Rank: 529

Upvotes: 6419

ENTJ Votes: 11

Rank: 530

Upvotes: 2576

ENTJ Votes: 10

Rank: 531

Upvotes: 4583

ENTJ Votes: 10

Rank: 532

Upvotes: 2355

ENTJ Votes: 10

Rank: 533

Upvotes: 4684

ENTJ Votes: 10

Rank: 534

Upvotes: 4446

ENTJ Votes: 10

Rank: 535

Upvotes: 4289

ENTJ Votes: 10

Rank: 536

Upvotes: 4300

ENTJ Votes: 10

Rank: 537

Upvotes: 4127

ENTJ Votes: 10

Rank: 538

Upvotes: 3895

ENTJ Votes: 10

Rank: 539

Upvotes: 2995

ENTJ Votes: 10

Rank: 540

Upvotes: 3151

ENTJ Votes: 10

Rank: 541

Upvotes: 6441

ENTJ Votes: 10

Rank: 542

Upvotes: 6507

ENTJ Votes: 10

Rank: 543

Upvotes: 6535

ENTJ Votes: 10

Rank: 544

Upvotes: 6551

ENTJ Votes: 10

Rank: 545

Upvotes: 6586

ENTJ Votes: 10

Rank: 546

Upvotes: 6609

ENTJ Votes: 10

Rank: 547

Upvotes: 6636

ENTJ Votes: 10

Rank: 548

Upvotes: 6647

ENTJ Votes: 10

Rank: 549

Upvotes: 6421

ENTJ Votes: 10

Rank: 550

Upvotes: 5444

ENTJ Votes: 10

Rank: 551

Upvotes: 6412

ENTJ Votes: 10

Rank: 552

Upvotes: 5738

ENTJ Votes: 10

Rank: 553

Upvotes: 6416

ENTJ Votes: 10

Rank: 554

Upvotes: 6687

ENTJ Votes: 10

Rank: 556

Upvotes: 6719

ENTJ Votes: 10

Rank: 557

Upvotes: 6736

ENTJ Votes: 10

Rank: 558

Upvotes: 6776

ENTJ Votes: 10

Rank: 559

Upvotes: 6777

ENTJ Votes: 10

Rank: 560

Upvotes: 6788

ENTJ Votes: 10

Rank: 561

Upvotes: 6800

ENTJ Votes: 10

Rank: 562

Upvotes: 6812

ENTJ Votes: 10

Rank: 563

Upvotes: 6827

ENTJ Votes: 10

Rank: 564

Upvotes: 6832

ENTJ Votes: 10

Rank: 565

Upvotes: 6835

ENTJ Votes: 10

Rank: 566

Upvotes: 2592

ENTJ Votes: 10

Rank: 567

Upvotes: 6944

ENTJ Votes: 10

Rank: 568

Upvotes: 6966

ENTJ Votes: 10

Rank: 569

Upvotes: 6985

ENTJ Votes: 10

Rank: 570

Upvotes: 2200

ENTJ Votes: 10

Rank: 571

Upvotes: 7010

ENTJ Votes: 10

Rank: 572

Upvotes: 7031

ENTJ Votes: 10

Rank: 573

Upvotes: 7039

ENTJ Votes: 10

Rank: 574

Upvotes: 4308

ENTJ Votes: 10

Rank: 575

Upvotes: 7159

ENTJ Votes: 10

Rank: 576

Upvotes: 6455

ENTJ Votes: 10

Rank: 577

Upvotes: 6472

ENTJ Votes: 10

Rank: 578

Upvotes: 6561

ENTJ Votes: 10

Rank: 579

Upvotes: 6567

ENTJ Votes: 10

Rank: 580

Upvotes: 6577

ENTJ Votes: 10

Rank: 581

Upvotes: 6615

ENTJ Votes: 10

Rank: 582

Upvotes: 6624

ENTJ Votes: 10

Rank: 583

Upvotes: 6733

ENTJ Votes: 10

Rank: 585

Upvotes: 6780

ENTJ Votes: 10

Rank: 586

Upvotes: 6789

ENTJ Votes: 10

Rank: 587

Upvotes: 7043

ENTJ Votes: 10

Rank: 588

Upvotes: 4294

ENTJ Votes: 10

Rank: 589

Upvotes: 6482

ENTJ Votes: 10

Rank: 590

Upvotes: 14065

ENTJ Votes: 10

Rank: 591

Upvotes: 14070

ENTJ Votes: 10

Rank: 592

Upvotes: 155261

ENTJ Votes: 10

Rank: 593

Upvotes: 154091

ENTJ Votes: 10

Rank: 594

Upvotes: 84270

ENTJ Votes: 10

Rank: 595

Upvotes: 99457

ENTJ Votes: 10

Rank: 596