Famous ENTPs

Upvotes: 74161

ENTP Votes: 77

Rank: 1

Upvotes: 55496

ENTP Votes: 53

Rank: 2

Upvotes: 229747

ENTP Votes: 51

Rank: 3

Upvotes: 68775

ENTP Votes: 43

Rank: 4

Upvotes: 2160

ENTP Votes: 30

Rank: 5

Upvotes: 55472

ENTP Votes: 29

Rank: 6

Upvotes: 6621

ENTP Votes: 29

Rank: 7

Upvotes: 3895

ENTP Votes: 29

Rank: 8

Upvotes: 104666

ENTP Votes: 27

Rank: 9

Upvotes: 6518

ENTP Votes: 27

Rank: 10

Upvotes: 6460

ENTP Votes: 26

Rank: 11

Upvotes: 6613

ENTP Votes: 26

Rank: 12

Upvotes: 56375

ENTP Votes: 26

Rank: 13

Upvotes: 6464

ENTP Votes: 26

Rank: 14

Upvotes: 6494

ENTP Votes: 25

Rank: 15

Upvotes: 2376

ENTP Votes: 24

Rank: 16

Upvotes: 6449

ENTP Votes: 24

Rank: 17

Upvotes: 4188

ENTP Votes: 24

Rank: 18

Upvotes: 2742

ENTP Votes: 24

Rank: 19

Upvotes: 1591

ENTP Votes: 23

Rank: 20

Upvotes: 2920

ENTP Votes: 23

Rank: 21

Upvotes: 6620

ENTP Votes: 23

Rank: 22

Upvotes: 4308

ENTP Votes: 23

Rank: 23

Upvotes: 2806

ENTP Votes: 23

Rank: 24

Upvotes: 6462

ENTP Votes: 23

Rank: 25

Upvotes: 4464

ENTP Votes: 23

Rank: 26

Upvotes: 72154

ENTP Votes: 23

Rank: 27

Upvotes: 2157

ENTP Votes: 22

Rank: 28

Upvotes: 94848

ENTP Votes: 22

Rank: 29

Upvotes: 6478

ENTP Votes: 22

Rank: 30

Upvotes: 1616

ENTP Votes: 22

Rank: 31

Upvotes: 4797

ENTP Votes: 22

Rank: 32

Upvotes: 148850

ENTP Votes: 22

Rank: 33

Upvotes: 2461

ENTP Votes: 22

Rank: 34

Upvotes: 4601

ENTP Votes: 22

Rank: 35

Upvotes: 153793

ENTP Votes: 22

Rank: 36

Upvotes: 4170

ENTP Votes: 21

Rank: 37

Upvotes: 4453

ENTP Votes: 21

Rank: 38

Upvotes: 6586

ENTP Votes: 21

Rank: 39

Upvotes: 6405

ENTP Votes: 21

Rank: 40

Upvotes: 4807

ENTP Votes: 21

Rank: 41

Upvotes: 2304

ENTP Votes: 21

Rank: 42

Upvotes: 2384

ENTP Votes: 21

Rank: 43

Upvotes: 2248

ENTP Votes: 21

Rank: 44

Upvotes: 55493

ENTP Votes: 21

Rank: 45

Upvotes: 6559

ENTP Votes: 21

Rank: 46

Upvotes: 6636

ENTP Votes: 21

Rank: 47

Upvotes: 4878

ENTP Votes: 21

Rank: 48

Upvotes: 4162

ENTP Votes: 21

Rank: 49

Upvotes: 6486

ENTP Votes: 21

Rank: 50

Upvotes: 2927

ENTP Votes: 21

Rank: 51

Upvotes: 6599

ENTP Votes: 21

Rank: 52

Upvotes: 6501

ENTP Votes: 21

Rank: 53

Upvotes: 6770

ENTP Votes: 21

Rank: 54

Upvotes: 2333

ENTP Votes: 21

Rank: 55

Upvotes: 4712

ENTP Votes: 21

Rank: 56

Upvotes: 1559

ENTP Votes: 21

Rank: 57

Upvotes: 4753

ENTP Votes: 20

Rank: 58

Upvotes: 6591

ENTP Votes: 20

Rank: 59

Upvotes: 4729

ENTP Votes: 20

Rank: 60

Upvotes: 6469

ENTP Votes: 20

Rank: 61

Upvotes: 3227

ENTP Votes: 20

Rank: 62

Upvotes: 175630

ENTP Votes: 20

Rank: 63

Upvotes: 4385

ENTP Votes: 20

Rank: 64

Upvotes: 6463

ENTP Votes: 20

Rank: 65

Upvotes: 6488

ENTP Votes: 20

Rank: 66

Upvotes: 2592

ENTP Votes: 20

Rank: 67

Upvotes: 2292

ENTP Votes: 20

Rank: 68

Upvotes: 4721

ENTP Votes: 20

Rank: 69

Upvotes: 5389

ENTP Votes: 20

Rank: 70

Upvotes: 6550

ENTP Votes: 20

Rank: 71

Upvotes: 55028

ENTP Votes: 20

Rank: 72

Upvotes: 4698

ENTP Votes: 20

Rank: 73

Upvotes: 4583

ENTP Votes: 20

Rank: 74

Upvotes: 6485

ENTP Votes: 20

Rank: 75

Upvotes: 207623

ENTP Votes: 20

Rank: 76

Upvotes: 6530

ENTP Votes: 20

Rank: 77

Upvotes: 2327

ENTP Votes: 20

Rank: 78

Upvotes: 6637

ENTP Votes: 20

Rank: 79

Upvotes: 3081

ENTP Votes: 19

Rank: 80

Upvotes: 6554

ENTP Votes: 19

Rank: 81

Upvotes: 196707

ENTP Votes: 19

Rank: 82

Upvotes: 4638

ENTP Votes: 19

Rank: 83

Upvotes: 6609

ENTP Votes: 19

Rank: 84

Upvotes: 6629

ENTP Votes: 19

Rank: 85

Upvotes: 4434

ENTP Votes: 19

Rank: 86

Upvotes: 6432

ENTP Votes: 19

Rank: 87

Upvotes: 6595

ENTP Votes: 19

Rank: 88

Upvotes: 6502

ENTP Votes: 19

Rank: 89

Upvotes: 6598

ENTP Votes: 19

Rank: 90

Upvotes: 3054

ENTP Votes: 19

Rank: 91

Upvotes: 6597

ENTP Votes: 19

Rank: 92

Upvotes: 2678

ENTP Votes: 19

Rank: 93

Upvotes: 4127

ENTP Votes: 19

Rank: 94

Upvotes: 6565

ENTP Votes: 19

Rank: 95

Upvotes: 6545

ENTP Votes: 19

Rank: 96

Upvotes: 2227

ENTP Votes: 19

Rank: 97

Upvotes: 6624

ENTP Votes: 19

Rank: 98

Upvotes: 2783

ENTP Votes: 19

Rank: 99

Upvotes: 2840

ENTP Votes: 19

Rank: 100

Upvotes: 6914

ENTP Votes: 19

Rank: 101

Upvotes: 6534

ENTP Votes: 19

Rank: 102

Upvotes: 157127

ENTP Votes: 19

Rank: 103

Upvotes: 6451

ENTP Votes: 19

Rank: 104

Upvotes: 6504

ENTP Votes: 19

Rank: 105

Upvotes: 4785

ENTP Votes: 19

Rank: 106

Upvotes: 2295

ENTP Votes: 19

Rank: 107

Upvotes: 3017

ENTP Votes: 18

Rank: 108

Upvotes: 3898

ENTP Votes: 18

Rank: 109

Upvotes: 4820

ENTP Votes: 18

Rank: 110

Upvotes: 6474

ENTP Votes: 18

Rank: 111

Upvotes: 6618

ENTP Votes: 18

Rank: 112

Upvotes: 4318

ENTP Votes: 18

Rank: 113

Upvotes: 139219

ENTP Votes: 18

Rank: 114

Upvotes: 3051

ENTP Votes: 18

Rank: 115

Upvotes: 4388

ENTP Votes: 18

Rank: 116

Upvotes: 1916

ENTP Votes: 18

Rank: 117

Upvotes: 6825

ENTP Votes: 18

Rank: 118

Upvotes: 6546

ENTP Votes: 18

Rank: 119

Upvotes: 1634

ENTP Votes: 18

Rank: 120

Upvotes: 6916

ENTP Votes: 18

Rank: 121

Upvotes: 4198

ENTP Votes: 18

Rank: 122

Upvotes: 6395

ENTP Votes: 18

Rank: 123

Upvotes: 3420

ENTP Votes: 18

Rank: 124

Upvotes: 6440

ENTP Votes: 18

Rank: 125

Upvotes: 2602

ENTP Votes: 18

Rank: 126

Upvotes: 6540

ENTP Votes: 18

Rank: 127

Upvotes: 4726

ENTP Votes: 18

Rank: 128

Upvotes: 6529

ENTP Votes: 18

Rank: 129

Upvotes: 3036

ENTP Votes: 18

Rank: 130

Upvotes: 6495

ENTP Votes: 18

Rank: 131

Upvotes: 4978

ENTP Votes: 18

Rank: 132

Upvotes: 2572

ENTP Votes: 18

Rank: 133

Upvotes: 6603

ENTP Votes: 18

Rank: 134

Upvotes: 6566

ENTP Votes: 18

Rank: 135

Upvotes: 2381

ENTP Votes: 18

Rank: 136

Upvotes: 6583

ENTP Votes: 18

Rank: 137

Upvotes: 6482

ENTP Votes: 18

Rank: 138

Upvotes: 6573

ENTP Votes: 18

Rank: 139

Upvotes: 6523

ENTP Votes: 18

Rank: 140

Upvotes: 6737

ENTP Votes: 18

Rank: 141

Upvotes: 3424

ENTP Votes: 18

Rank: 142

Upvotes: 3027

ENTP Votes: 18

Rank: 143

Upvotes: 53429

ENTP Votes: 18

Rank: 144

Upvotes: 6457

ENTP Votes: 18

Rank: 145

Upvotes: 2315

ENTP Votes: 18

Rank: 146

Upvotes: 6428

ENTP Votes: 18

Rank: 147

Upvotes: 1631

ENTP Votes: 18

Rank: 148

Upvotes: 6594

ENTP Votes: 18

Rank: 149

Upvotes: 6915

ENTP Votes: 18

Rank: 150

Upvotes: 6552

ENTP Votes: 18

Rank: 151

Upvotes: 6527

ENTP Votes: 18

Rank: 152

Upvotes: 2391

ENTP Votes: 18

Rank: 153

Upvotes: 3033

ENTP Votes: 17

Rank: 154

Upvotes: 6426

ENTP Votes: 17

Rank: 155

Upvotes: 6522

ENTP Votes: 17

Rank: 156

Upvotes: 2456

ENTP Votes: 17

Rank: 157

Upvotes: 2946

ENTP Votes: 17

Rank: 158

Upvotes: 6561

ENTP Votes: 17

Rank: 159

Upvotes: 6576

ENTP Votes: 17

Rank: 160

Upvotes: 6578

ENTP Votes: 17

Rank: 161

Upvotes: 2350

ENTP Votes: 17

Rank: 162

Upvotes: 6535

ENTP Votes: 17

Rank: 163

Upvotes: 6461

ENTP Votes: 17

Rank: 165

Upvotes: 6547

ENTP Votes: 17

Rank: 166

Upvotes: 2189

ENTP Votes: 17

Rank: 167

Upvotes: 6510

ENTP Votes: 17

Rank: 168

Upvotes: 3857

ENTP Votes: 17

Rank: 169

Upvotes: 6572

ENTP Votes: 17

Rank: 170

Upvotes: 6430

ENTP Votes: 17

Rank: 171

Upvotes: 6553

ENTP Votes: 17

Rank: 172

Upvotes: 2178

ENTP Votes: 17

Rank: 173

Upvotes: 6513

ENTP Votes: 17

Rank: 174

Upvotes: 4687

ENTP Votes: 17

Rank: 175

Upvotes: 2144

ENTP Votes: 17

Rank: 176

Upvotes: 6450

ENTP Votes: 17

Rank: 177

Upvotes: 6911

ENTP Votes: 17

Rank: 178

Upvotes: 4609

ENTP Votes: 17

Rank: 179

Upvotes: 6766

ENTP Votes: 17

Rank: 180

Upvotes: 6544

ENTP Votes: 17

Rank: 181

Upvotes: 4678

ENTP Votes: 17

Rank: 182

Upvotes: 6754

ENTP Votes: 17

Rank: 183

Upvotes: 2737

ENTP Votes: 17

Rank: 184

Upvotes: 4684

ENTP Votes: 17

Rank: 185

Upvotes: 6429

ENTP Votes: 17

Rank: 186

Upvotes: 6802

ENTP Votes: 17

Rank: 187

Upvotes: 2584

ENTP Votes: 17

Rank: 188

Upvotes: 1638

ENTP Votes: 17

Rank: 189

Upvotes: 3715

ENTP Votes: 17

Rank: 190

Upvotes: 2801

ENTP Votes: 17

Rank: 191

Upvotes: 2576

ENTP Votes: 17

Rank: 192

Upvotes: 6539

ENTP Votes: 17

Rank: 193

Upvotes: 1800

ENTP Votes: 16

Rank: 194

Upvotes: 3658

ENTP Votes: 16

Rank: 195

Upvotes: 6458

ENTP Votes: 16

Rank: 196

Upvotes: 6490

ENTP Votes: 16

Rank: 197

Upvotes: 2755

ENTP Votes: 16

Rank: 198

Upvotes: 6483

ENTP Votes: 16

Rank: 199

Upvotes: 6622

ENTP Votes: 16

Rank: 200

Upvotes: 6615

ENTP Votes: 16

Rank: 201

Upvotes: 2998

ENTP Votes: 16

Rank: 202

Upvotes: 6508

ENTP Votes: 16

Rank: 203

Upvotes: 6582

ENTP Votes: 16

Rank: 204

Upvotes: 6641

ENTP Votes: 16

Rank: 205

Upvotes: 2422

ENTP Votes: 16

Rank: 206

Upvotes: 4431

ENTP Votes: 16

Rank: 207

Upvotes: 6645

ENTP Votes: 16

Rank: 208

Upvotes: 3907

ENTP Votes: 16

Rank: 209

Upvotes: 154131

ENTP Votes: 16

Rank: 210

Upvotes: 3684

ENTP Votes: 16

Rank: 211

Upvotes: 141520

ENTP Votes: 16

Rank: 212

Upvotes: 6563

ENTP Votes: 16

Rank: 213

Upvotes: 6662

ENTP Votes: 16

Rank: 214

Upvotes: 6496

ENTP Votes: 16

Rank: 215

Upvotes: 5539

ENTP Votes: 16

Rank: 217

Upvotes: 6590

ENTP Votes: 16

Rank: 218

Upvotes: 2197

ENTP Votes: 16

Rank: 219

Upvotes: 6466

ENTP Votes: 16

Rank: 220

Upvotes: 3067

ENTP Votes: 16

Rank: 221

Upvotes: 6753

ENTP Votes: 16

Rank: 222

Upvotes: 2566

ENTP Votes: 16

Rank: 223

Upvotes: 3102

ENTP Votes: 16

Rank: 224

Upvotes: 6917

ENTP Votes: 16

Rank: 225

Upvotes: 3148

ENTP Votes: 16

Rank: 226

Upvotes: 6567

ENTP Votes: 16

Rank: 227

Upvotes: 1605

ENTP Votes: 16

Rank: 228

Upvotes: 6542

ENTP Votes: 16

Rank: 229

Upvotes: 6489

ENTP Votes: 16

Rank: 230

Upvotes: 6398

ENTP Votes: 16

Rank: 231

Upvotes: 6579

ENTP Votes: 16

Rank: 232

Upvotes: 2200

ENTP Votes: 16

Rank: 233

Upvotes: 6531

ENTP Votes: 16

Rank: 234

Upvotes: 3077

ENTP Votes: 16

Rank: 235

Upvotes: 6431

ENTP Votes: 16

Rank: 236

Upvotes: 2167

ENTP Votes: 16

Rank: 237

Upvotes: 6493

ENTP Votes: 16

Rank: 238

Upvotes: 6477

ENTP Votes: 16

Rank: 239

Upvotes: 3174

ENTP Votes: 16

Rank: 240

Upvotes: 5810

ENTP Votes: 16

Rank: 241

Upvotes: 6548

ENTP Votes: 16

Rank: 242

Upvotes: 6755

ENTP Votes: 16

Rank: 243

Upvotes: 6473

ENTP Votes: 16

Rank: 244

Upvotes: 3021

ENTP Votes: 16

Rank: 245

Upvotes: 6831

ENTP Votes: 16

Rank: 247

Upvotes: 6762

ENTP Votes: 15

Rank: 248

Upvotes: 3074

ENTP Votes: 15

Rank: 249

Upvotes: 6468

ENTP Votes: 15

Rank: 250

Upvotes: 6532

ENTP Votes: 15

Rank: 251

Upvotes: 3045

ENTP Votes: 15

Rank: 252

Upvotes: 6627

ENTP Votes: 15

Rank: 253

Upvotes: 1609

ENTP Votes: 15

Rank: 254

Upvotes: 102341

ENTP Votes: 15

Rank: 255

Upvotes: 2339

ENTP Votes: 15

Rank: 256

Upvotes: 6403

ENTP Votes: 15

Rank: 257

Upvotes: 175734

ENTP Votes: 15

Rank: 258

Upvotes: 6564

ENTP Votes: 15

Rank: 259

Upvotes: 6711

ENTP Votes: 15

Rank: 260

Upvotes: 6643

ENTP Votes: 15

Rank: 261

Upvotes: 55382

ENTP Votes: 15

Rank: 262

Upvotes: 6537

ENTP Votes: 15

Rank: 263

Upvotes: 4379

ENTP Votes: 15

Rank: 264

Upvotes: 1618

ENTP Votes: 15

Rank: 265

Upvotes: 6616

ENTP Votes: 15

Rank: 266

Upvotes: 1653

ENTP Votes: 15

Rank: 267

Upvotes: 1628

ENTP Votes: 15

Rank: 268

Upvotes: 153785

ENTP Votes: 15

Rank: 269

Upvotes: 1776

ENTP Votes: 15

Rank: 270

Upvotes: 6560

ENTP Votes: 15

Rank: 271

Upvotes: 6725

ENTP Votes: 15

Rank: 272

Upvotes: 6397

ENTP Votes: 15

Rank: 273

Upvotes: 6441

ENTP Votes: 15

Rank: 274

Upvotes: 2548

ENTP Votes: 15

Rank: 275

Upvotes: 4661

ENTP Votes: 15

Rank: 276

Upvotes: 6528

ENTP Votes: 15

Rank: 277

Upvotes: 3889

ENTP Votes: 15

Rank: 278

Upvotes: 6635

ENTP Votes: 15

Rank: 279

Upvotes: 2792

ENTP Votes: 15

Rank: 280

Upvotes: 222424

ENTP Votes: 15

Rank: 281

Upvotes: 4313

ENTP Votes: 15

Rank: 282

Upvotes: 6498

ENTP Votes: 15

Rank: 283

Upvotes: 4294

ENTP Votes: 15

Rank: 284

Upvotes: 2995

ENTP Votes: 15

Rank: 285

Upvotes: 6520

ENTP Votes: 15

Rank: 286

Upvotes: 6664

ENTP Votes: 15

Rank: 287

Upvotes: 6456

ENTP Votes: 15

Rank: 288

Upvotes: 4877

ENTP Votes: 15

Rank: 289

Upvotes: 2787

ENTP Votes: 15

Rank: 290

Upvotes: 3084

ENTP Votes: 15

Rank: 291

Upvotes: 6587

ENTP Votes: 15

Rank: 292

Upvotes: 6480

ENTP Votes: 15

Rank: 293

Upvotes: 6551

ENTP Votes: 15

Rank: 294

Upvotes: 6408

ENTP Votes: 15

Rank: 295

Upvotes: 6919

ENTP Votes: 15

Rank: 296

Upvotes: 6776

ENTP Votes: 15

Rank: 297

Upvotes: 6557

ENTP Votes: 15

Rank: 298

Upvotes: 6606

ENTP Votes: 15

Rank: 299

Upvotes: 6444

ENTP Votes: 15

Rank: 300

Upvotes: 3860

ENTP Votes: 15

Rank: 301

Upvotes: 6633

ENTP Votes: 15

Rank: 302

Upvotes: 6434

ENTP Votes: 15

Rank: 303

Upvotes: 2776

ENTP Votes: 15

Rank: 304

Upvotes: 6470

ENTP Votes: 15

Rank: 305

Upvotes: 2406

ENTP Votes: 15

Rank: 306

Upvotes: 2665

ENTP Votes: 14

Rank: 307

Upvotes: 6634

ENTP Votes: 14

Rank: 308

Upvotes: 13765

ENTP Votes: 14

Rank: 309

Upvotes: 4304

ENTP Votes: 14

Rank: 310

Upvotes: 4286

ENTP Votes: 14

Rank: 311

Upvotes: 6503

ENTP Votes: 14

Rank: 312

Upvotes: 4446

ENTP Votes: 14

Rank: 313

Upvotes: 2312

ENTP Votes: 14

Rank: 314

Upvotes: 4736

ENTP Votes: 14

Rank: 315

Upvotes: 6526

ENTP Votes: 14

Rank: 316

Upvotes: 1593

ENTP Votes: 14

Rank: 317

Upvotes: 4185

ENTP Votes: 14

Rank: 318

Upvotes: 6414

ENTP Votes: 14

Rank: 319

Upvotes: 6411

ENTP Votes: 14

Rank: 320

Upvotes: 6519

ENTP Votes: 14

Rank: 321

Upvotes: 4701

ENTP Votes: 14

Rank: 322

Upvotes: 6639

ENTP Votes: 14

Rank: 323

Upvotes: 4791

ENTP Votes: 14

Rank: 324

Upvotes: 6774

ENTP Votes: 14

Rank: 325

Upvotes: 6475

ENTP Votes: 14

Rank: 326

Upvotes: 6628

ENTP Votes: 14

Rank: 327

Upvotes: 5773

ENTP Votes: 14

Rank: 328

Upvotes: 4297

ENTP Votes: 14

Rank: 329

Upvotes: 2957

ENTP Votes: 14

Rank: 330

Upvotes: 6690

ENTP Votes: 14

Rank: 331

Upvotes: 154845

ENTP Votes: 14

Rank: 332

Upvotes: 2355

ENTP Votes: 14

Rank: 333

Upvotes: 6471

ENTP Votes: 14

Rank: 334

Upvotes: 6465

ENTP Votes: 14

Rank: 335

Upvotes: 6556

ENTP Votes: 14

Rank: 336

Upvotes: 6607

ENTP Votes: 14

Rank: 337

Upvotes: 2623

ENTP Votes: 14

Rank: 338

Upvotes: 6543

ENTP Votes: 14

Rank: 339

Upvotes: 6810

ENTP Votes: 14

Rank: 340

Upvotes: 2628

ENTP Votes: 14

Rank: 341

Upvotes: 5641

ENTP Votes: 14

Rank: 342

Upvotes: 6715

ENTP Votes: 14

Rank: 343

Upvotes: 6913

ENTP Votes: 14

Rank: 344

Upvotes: 6592

ENTP Votes: 14

Rank: 345

Upvotes: 6484

ENTP Votes: 14

Rank: 346

Upvotes: 120201

ENTP Votes: 14

Rank: 347

Upvotes: 3030

ENTP Votes: 14

Rank: 348

Upvotes: 6600

ENTP Votes: 14

Rank: 349

Upvotes: 2318

ENTP Votes: 14

Rank: 350

Upvotes: 4860

ENTP Votes: 14

Rank: 351

Upvotes: 6568

ENTP Votes: 14

Rank: 352

Upvotes: 6638

ENTP Votes: 14

Rank: 353

Upvotes: 3

ENTP Votes: 14

Rank: 354

Upvotes: 3844

ENTP Votes: 14

Rank: 355

Upvotes: 2431

ENTP Votes: 14

Rank: 356

Upvotes: 2720

ENTP Votes: 14

Rank: 357

Upvotes: 4829

ENTP Votes: 14

Rank: 358

Upvotes: 2221

ENTP Votes: 14

Rank: 359

Upvotes: 4811

ENTP Votes: 14

Rank: 360

Upvotes: 6407

ENTP Votes: 14

Rank: 361

Upvotes: 6660

ENTP Votes: 14

Rank: 362

Upvotes: 6574

ENTP Votes: 14

Rank: 363

Upvotes: 3171

ENTP Votes: 14

Rank: 364

Upvotes: 5738

ENTP Votes: 14

Rank: 365

Upvotes: 2224

ENTP Votes: 14

Rank: 366

Upvotes: 1770

ENTP Votes: 14

Rank: 367

Upvotes: 4338

ENTP Votes: 14

Rank: 368

Upvotes: 6860

ENTP Votes: 14

Rank: 369

Upvotes: 4764

ENTP Votes: 14

Rank: 370

Upvotes: 6746

ENTP Votes: 13

Rank: 371

Upvotes: 6910

ENTP Votes: 13

Rank: 372

Upvotes: 7923

ENTP Votes: 13

Rank: 373

Upvotes: 3086

ENTP Votes: 13

Rank: 374

Upvotes: 2588

ENTP Votes: 13

Rank: 375

Upvotes: 2138

ENTP Votes: 13

Rank: 376

Upvotes: 6785

ENTP Votes: 13

Rank: 377

Upvotes: 6549

ENTP Votes: 13

Rank: 378

Upvotes: 4459

ENTP Votes: 13

Rank: 379

Upvotes: 6771

ENTP Votes: 13

Rank: 380

Upvotes: 6739

ENTP Votes: 13

Rank: 381

Upvotes: 2694

ENTP Votes: 13

Rank: 382

Upvotes: 188890

ENTP Votes: 13

Rank: 383

Upvotes: 6536

ENTP Votes: 13

Rank: 384

Upvotes: 3090

ENTP Votes: 13

Rank: 385

Upvotes: 7011

ENTP Votes: 13

Rank: 386

Upvotes: 68697

ENTP Votes: 13

Rank: 387

Upvotes: 6623

ENTP Votes: 13

Rank: 388

Upvotes: 6404

ENTP Votes: 13

Rank: 389

Upvotes: 154536

ENTP Votes: 13

Rank: 390

Upvotes: 2413

ENTP Votes: 13

Rank: 391

Upvotes: 4681

ENTP Votes: 13

Rank: 393

Upvotes: 4626

ENTP Votes: 13

Rank: 394

Upvotes: 2525

ENTP Votes: 13

Rank: 395

Upvotes: 6610

ENTP Votes: 13

Rank: 396

Upvotes: 6516

ENTP Votes: 13

Rank: 397

Upvotes: 4442

ENTP Votes: 13

Rank: 398

Upvotes: 161909

ENTP Votes: 13

Rank: 399

Upvotes: 4742

ENTP Votes: 13

Rank: 400

Upvotes: 2330

ENTP Votes: 13

Rank: 401

Upvotes: 4733

ENTP Votes: 13

Rank: 402

Upvotes: 6571

ENTP Votes: 13

Rank: 403

Upvotes: 1549

ENTP Votes: 13

Rank: 404

Upvotes: 2163

ENTP Votes: 13

Rank: 405

Upvotes: 2695

ENTP Votes: 13

Rank: 406

Upvotes: 6814

ENTP Votes: 13

Rank: 407

Upvotes: 1620

ENTP Votes: 13

Rank: 408

Upvotes: 6499

ENTP Votes: 13

Rank: 409

Upvotes: 6452

ENTP Votes: 13

Rank: 410

Upvotes: 6443

ENTP Votes: 13

Rank: 411

Upvotes: 6614

ENTP Votes: 13

Rank: 412

Upvotes: 3111

ENTP Votes: 13

Rank: 413

Upvotes: 3042

ENTP Votes: 13

Rank: 414

Upvotes: 4192

ENTP Votes: 13

Rank: 415

Upvotes: 4588

ENTP Votes: 13

Rank: 417

Upvotes: 2942

ENTP Votes: 13

Rank: 418

Upvotes: 5007

ENTP Votes: 13

Rank: 419

Upvotes: 1622

ENTP Votes: 13

Rank: 420

Upvotes: 3886

ENTP Votes: 13

Rank: 421

Upvotes: 6491

ENTP Votes: 13

Rank: 422

Upvotes: 150620

ENTP Votes: 13

Rank: 423

Upvotes: 2321

ENTP Votes: 13

Rank: 424

Upvotes: 4364

ENTP Votes: 12

Rank: 425

Upvotes: 6442

ENTP Votes: 12

Rank: 426

Upvotes: 6506

ENTP Votes: 12

Rank: 427

Upvotes: 6538

ENTP Votes: 12

Rank: 428

Upvotes: 6698

ENTP Votes: 12

Rank: 429

Upvotes: 6796

ENTP Votes: 12

Rank: 430

Upvotes: 6625

ENTP Votes: 12

Rank: 431

Upvotes: 6909

ENTP Votes: 12

Rank: 432

Upvotes: 7008

ENTP Votes: 12

Rank: 433

Upvotes: 6515

ENTP Votes: 12

Rank: 434

Upvotes: 2336

ENTP Votes: 12

Rank: 435

Upvotes: 6439

ENTP Votes: 12

Rank: 436

Upvotes: 7114

ENTP Votes: 12

Rank: 437

Upvotes: 55380

ENTP Votes: 12

Rank: 438

Upvotes: 6509

ENTP Votes: 12

Rank: 439

Upvotes: 6400

ENTP Votes: 12

Rank: 440

Upvotes: 6521

ENTP Votes: 12

Rank: 441

Upvotes: 6541

ENTP Votes: 12

Rank: 442

Upvotes: 6745

ENTP Votes: 12

Rank: 443

Upvotes: 7027

ENTP Votes: 12

Rank: 444

Upvotes: 2614

ENTP Votes: 12

Rank: 445

Upvotes: 6416

ENTP Votes: 12

Rank: 446

Upvotes: 2373

ENTP Votes: 12

Rank: 447

Upvotes: 2204

ENTP Votes: 12

Rank: 448

Upvotes: 124543

ENTP Votes: 12

Rank: 449

Upvotes: 6569

ENTP Votes: 12

Rank: 450

Upvotes: 6647

ENTP Votes: 12

Rank: 451

Upvotes: 6588

ENTP Votes: 12

Rank: 452

Upvotes: 130888

ENTP Votes: 12

Rank: 453

Upvotes: 6454

ENTP Votes: 12

Rank: 454

Upvotes: 2147

ENTP Votes: 12

Rank: 455

Upvotes: 4139

ENTP Votes: 12

Rank: 456

Upvotes: 6593

ENTP Votes: 12

Rank: 457

Upvotes: 6803

ENTP Votes: 12

Rank: 458

Upvotes: 6683

ENTP Votes: 12

Rank: 459

Upvotes: 1648

ENTP Votes: 12

Rank: 460

Upvotes: 2848

ENTP Votes: 12

Rank: 461

Upvotes: 2509

ENTP Votes: 12

Rank: 462

Upvotes: 2501

ENTP Votes: 12

Rank: 463

Upvotes: 6605

ENTP Votes: 12

Rank: 464

Upvotes: 6665

ENTP Votes: 12

Rank: 465

Upvotes: 1767

ENTP Votes: 12

Rank: 466

Upvotes: 4595

ENTP Votes: 12

Rank: 467

Upvotes: 6448

ENTP Votes: 12

Rank: 468

Upvotes: 7019

ENTP Votes: 12

Rank: 469

Upvotes: 6670

ENTP Votes: 12

Rank: 470

Upvotes: 108805

ENTP Votes: 12

Rank: 471

Upvotes: 6837

ENTP Votes: 12

Rank: 472

Upvotes: 4990

ENTP Votes: 12

Rank: 473

Upvotes: 6840

ENTP Votes: 12

Rank: 474

Upvotes: 3059

ENTP Votes: 12

Rank: 475

Upvotes: 6481

ENTP Votes: 12

Rank: 476

Upvotes: 2759

ENTP Votes: 12

Rank: 477

Upvotes: 4289

ENTP Votes: 12

Rank: 478

Upvotes: 2728

ENTP Votes: 12

Rank: 479

Upvotes: 6832

ENTP Votes: 12

Rank: 480

Upvotes: 6423

ENTP Votes: 12

Rank: 481

Upvotes: 6767

ENTP Votes: 12

Rank: 482

Upvotes: 6765

ENTP Votes: 12

Rank: 483

Upvotes: 6853

ENTP Votes: 12

Rank: 484

Upvotes: 3436

ENTP Votes: 12

Rank: 485

Upvotes: 2797

ENTP Votes: 12

Rank: 486

Upvotes: 6445

ENTP Votes: 12

Rank: 487

Upvotes: 6689

ENTP Votes: 12

Rank: 488

Upvotes: 6809

ENTP Votes: 12

Rank: 489

Upvotes: 6794

ENTP Votes: 12

Rank: 490

Upvotes: 154050

ENTP Votes: 12

Rank: 491

Upvotes: 5735

ENTP Votes: 11

Rank: 492

Upvotes: 6570

ENTP Votes: 11

Rank: 493

Upvotes: 6650

ENTP Votes: 11

Rank: 494

Upvotes: 6730

ENTP Votes: 11

Rank: 495

Upvotes: 6812

ENTP Votes: 11

Rank: 496

Upvotes: 6877

ENTP Votes: 11

Rank: 497

Upvotes: 7107

ENTP Votes: 11

Rank: 498

Upvotes: 5519

ENTP Votes: 11

Rank: 499

Upvotes: 150894

ENTP Votes: 11

Rank: 500

Upvotes: 6507

ENTP Votes: 11

Rank: 501

Upvotes: 4178

ENTP Votes: 11

Rank: 502

Upvotes: 6775

ENTP Votes: 11

Rank: 503

Upvotes: 6731

ENTP Votes: 11

Rank: 504

Upvotes: 6784

ENTP Votes: 11

Rank: 505

Upvotes: 6695

ENTP Votes: 11

Rank: 506

Upvotes: 5444

ENTP Votes: 11

Rank: 507

Upvotes: 61978

ENTP Votes: 11

Rank: 508

Upvotes: 6608

ENTP Votes: 11

Rank: 509

Upvotes: 6717

ENTP Votes: 11

Rank: 510

Upvotes: 5751

ENTP Votes: 11

Rank: 511

Upvotes: 6459

ENTP Votes: 11

Rank: 512

Upvotes: 6703

ENTP Votes: 11

Rank: 513

Upvotes: 2960

ENTP Votes: 11

Rank: 514

Upvotes: 6447

ENTP Votes: 11

Rank: 515

Upvotes: 2597

ENTP Votes: 11

Rank: 516

Upvotes: 4285

ENTP Votes: 11

Rank: 517

Upvotes: 6401

ENTP Votes: 11

Rank: 518

Upvotes: 6967

ENTP Votes: 11

Rank: 519

Upvotes: 6941

ENTP Votes: 11

Rank: 520

Upvotes: 2208

ENTP Votes: 11

Rank: 521

Upvotes: 7002

ENTP Votes: 11

Rank: 522

Upvotes: 6455

ENTP Votes: 11

Rank: 523

Upvotes: 5729

ENTP Votes: 11

Rank: 524

Upvotes: 7091

ENTP Votes: 11

Rank: 525

Upvotes: 5772

ENTP Votes: 11

Rank: 527

Upvotes: 2619

ENTP Votes: 11

Rank: 528

Upvotes: 6873

ENTP Votes: 11

Rank: 529

Upvotes: 2173

ENTP Votes: 11

Rank: 530

Upvotes: 6479

ENTP Votes: 11

Rank: 531

Upvotes: 6816

ENTP Votes: 11

Rank: 532

Upvotes: 6921

ENTP Votes: 11

Rank: 533

Upvotes: 6792

ENTP Votes: 11

Rank: 534

Upvotes: 6424

ENTP Votes: 11

Rank: 535

Upvotes: 6436

ENTP Votes: 11

Rank: 536

Upvotes: 6687

ENTP Votes: 11

Rank: 537

Upvotes: 6626

ENTP Votes: 11

Rank: 538

Upvotes: 2186

ENTP Votes: 11

Rank: 539

Upvotes: 2609

ENTP Votes: 11

Rank: 540

Upvotes: 2746

ENTP Votes: 11

Rank: 541

Upvotes: 7016

ENTP Votes: 11

Rank: 542

Upvotes: 4327

ENTP Votes: 11

Rank: 543

Upvotes: 6996

ENTP Votes: 11

Rank: 544

Upvotes: 2973

ENTP Votes: 11

Rank: 545

Upvotes: 5535

ENTP Votes: 11

Rank: 547

Upvotes: 6437

ENTP Votes: 11

Rank: 548

Upvotes: 7197

ENTP Votes: 11

Rank: 549

Upvotes: 6438

ENTP Votes: 11

Rank: 550

Upvotes: 6575

ENTP Votes: 11

Rank: 551

Upvotes: 13763

ENTP Votes: 11

Rank: 552

Upvotes: 1785

ENTP Votes: 11

Rank: 553

Upvotes: 1780

ENTP Votes: 11

Rank: 554

Upvotes: 6611

ENTP Votes: 11

Rank: 555

Upvotes: 6712

ENTP Votes: 11

Rank: 556

Upvotes: 6406

ENTP Votes: 11

Rank: 557

Upvotes: 7028

ENTP Votes: 11

Rank: 558

Upvotes: 6718

ENTP Votes: 11

Rank: 559

Upvotes: 6918

ENTP Votes: 11

Rank: 560

Upvotes: 6833

ENTP Votes: 11

Rank: 561

Upvotes: 5767

ENTP Votes: 11

Rank: 562

Upvotes: 6555

ENTP Votes: 11

Rank: 563

Upvotes: 2362

ENTP Votes: 11

Rank: 564

Upvotes: 7024

ENTP Votes: 11

Rank: 565

Upvotes: 6604

ENTP Votes: 11

Rank: 566

Upvotes: 6453

ENTP Votes: 11

Rank: 567

Upvotes: 6584

ENTP Votes: 11

Rank: 568

Upvotes: 6646

ENTP Votes: 11

Rank: 569

Upvotes: 6410

ENTP Votes: 10

Rank: 570

Upvotes: 6602

ENTP Votes: 10

Rank: 571

Upvotes: 6959

ENTP Votes: 10

Rank: 572

Upvotes: 2395

ENTP Votes: 10

Rank: 573

Upvotes: 6585

ENTP Votes: 10

Rank: 574

Upvotes: 6596

ENTP Votes: 10

Rank: 575

Upvotes: 7106

ENTP Votes: 10

Rank: 576

Upvotes: 6433

ENTP Votes: 10

Rank: 577

Upvotes: 2399

ENTP Votes: 10

Rank: 578

Upvotes: 2513

ENTP Votes: 10

Rank: 579

Upvotes: 7013

ENTP Votes: 10

Rank: 580

Upvotes: 6472

ENTP Votes: 10

Rank: 581

Upvotes: 2580

ENTP Votes: 10

Rank: 582

Upvotes: 56228

ENTP Votes: 10

Rank: 583

Upvotes: 56138

ENTP Votes: 10

Rank: 584

Upvotes: 2963

ENTP Votes: 10

Rank: 585

Upvotes: 6644

ENTP Votes: 10

Rank: 586

Upvotes: 7079

ENTP Votes: 10

Rank: 587

Upvotes: 7922

ENTP Votes: 10

Rank: 588

Upvotes: 6924

ENTP Votes: 10

Rank: 589

Upvotes: 6722

ENTP Votes: 10

Rank: 590

Upvotes: 6648

ENTP Votes: 10

Rank: 591

Upvotes: 72151

ENTP Votes: 10

Rank: 592

Upvotes: 6790

ENTP Votes: 10

Rank: 593

Upvotes: 6791

ENTP Votes: 10

Rank: 594

Upvotes: 3024

ENTP Votes: 10

Rank: 595

Upvotes: 4984

ENTP Votes: 10

Rank: 596

Upvotes: 3003

ENTP Votes: 10

Rank: 597

Upvotes: 7196

ENTP Votes: 10

Rank: 598

Upvotes: 6514

ENTP Votes: 10

Rank: 599

Upvotes: 4800

ENTP Votes: 10

Rank: 600

Upvotes: 6669

ENTP Votes: 10

Rank: 601

Upvotes: 6938

ENTP Votes: 10

Rank: 602

Upvotes: 6533

ENTP Votes: 10

Rank: 603

Upvotes: 179346

ENTP Votes: 10

Rank: 604

Upvotes: 6412

ENTP Votes: 10

Rank: 605

Upvotes: 4333

ENTP Votes: 10

Rank: 607

Upvotes: 6497

ENTP Votes: 10

Rank: 608

Upvotes: 6945

ENTP Votes: 10

Rank: 609

Upvotes: 6736

ENTP Votes: 10

Rank: 610

Upvotes: 2183

ENTP Votes: 10

Rank: 611

Upvotes: 6728

ENTP Votes: 10

Rank: 612

Upvotes: 2764

ENTP Votes: 10

Rank: 613

Upvotes: 6951

ENTP Votes: 10

Rank: 614

Upvotes: 2218

ENTP Votes: 10

Rank: 615

Upvotes: 6653

ENTP Votes: 10

Rank: 616

Upvotes: 7003

ENTP Votes: 10

Rank: 617

Upvotes: 6743

ENTP Votes: 10

Rank: 618

Upvotes: 6835

ENTP Votes: 10

Rank: 619

Upvotes: 6750

ENTP Votes: 10

Rank: 620

Upvotes: 6923

ENTP Votes: 10

Rank: 621

Upvotes: 6241

ENTP Votes: 10

Rank: 622

Upvotes: 6928

ENTP Votes: 10

Rank: 623

Upvotes: 6912

ENTP Votes: 10

Rank: 624

Upvotes: 6839

ENTP Votes: 10

Rank: 625

Upvotes: 6759

ENTP Votes: 10

Rank: 626

Upvotes: 2290

ENTP Votes: 10

Rank: 627

Upvotes: 6798

ENTP Votes: 10

Rank: 628

Upvotes: 6415

ENTP Votes: 10

Rank: 629

Upvotes: 6870

ENTP Votes: 10

Rank: 630

Upvotes: 6815

ENTP Votes: 10

Rank: 631

Upvotes: 6642

ENTP Votes: 10

Rank: 632

Upvotes: 102227

ENTP Votes: 10

Rank: 633

Upvotes: 2827

ENTP Votes: 10

Rank: 634

Upvotes: 6422

ENTP Votes: 10

Rank: 635

Upvotes: 6811

ENTP Votes: 10

Rank: 636

Upvotes: 7861

ENTP Votes: 10

Rank: 637

Upvotes: 66758

ENTP Votes: 10

Rank: 638

Upvotes: 6702

ENTP Votes: 10

Rank: 639

Upvotes: 6757

ENTP Votes: 10

Rank: 640

Upvotes: 111385

ENTP Votes: 10

Rank: 641