Famous ESFJs

Upvotes: 148853

ESFJ Votes: 46

Rank: 1

Upvotes: 6485

ESFJ Votes: 29

Rank: 2

Upvotes: 6497

ESFJ Votes: 25

Rank: 3

Upvotes: 6593

ESFJ Votes: 25

Rank: 4

Upvotes: 4468

ESFJ Votes: 25

Rank: 5

Upvotes: 2321

ESFJ Votes: 24

Rank: 6

Upvotes: 6443

ESFJ Votes: 24

Rank: 7

Upvotes: 3684

ESFJ Votes: 24

Rank: 8

Upvotes: 4364

ESFJ Votes: 24

Rank: 9

Upvotes: 1609

ESFJ Votes: 24

Rank: 10

Upvotes: 1591

ESFJ Votes: 24

Rank: 11

Upvotes: 6531

ESFJ Votes: 24

Rank: 12

Upvotes: 3111

ESFJ Votes: 23

Rank: 13

Upvotes: 1631

ESFJ Votes: 23

Rank: 14

Upvotes: 2391

ESFJ Votes: 22

Rank: 15

Upvotes: 4185

ESFJ Votes: 22

Rank: 16

Upvotes: 6560

ESFJ Votes: 22

Rank: 17

Upvotes: 6397

ESFJ Votes: 22

Rank: 18

Upvotes: 6548

ESFJ Votes: 22

Rank: 19

Upvotes: 3658

ESFJ Votes: 22

Rank: 20

Upvotes: 6603

ESFJ Votes: 22

Rank: 21

Upvotes: 2609

ESFJ Votes: 21

Rank: 22

Upvotes: 6450

ESFJ Votes: 21

Rank: 23

Upvotes: 6594

ESFJ Votes: 21

Rank: 24

Upvotes: 6580

ESFJ Votes: 21

Rank: 25

Upvotes: 6825

ESFJ Votes: 21

Rank: 26

Upvotes: 2138

ESFJ Votes: 21

Rank: 27

Upvotes: 6567

ESFJ Votes: 21

Rank: 28

Upvotes: 4127

ESFJ Votes: 21

Rank: 29

Upvotes: 6462

ESFJ Votes: 21

Rank: 30

Upvotes: 6916

ESFJ Votes: 21

Rank: 31

Upvotes: 6523

ESFJ Votes: 21

Rank: 32

Upvotes: 4877

ESFJ Votes: 21

Rank: 33

Upvotes: 5773

ESFJ Votes: 21

Rank: 34

Upvotes: 2509

ESFJ Votes: 21

Rank: 35

Upvotes: 55385

ESFJ Votes: 20

Rank: 36

Upvotes: 1605

ESFJ Votes: 20

Rank: 37

Upvotes: 3090

ESFJ Votes: 20

Rank: 38

Upvotes: 4588

ESFJ Votes: 20

Rank: 39

Upvotes: 6490

ESFJ Votes: 20

Rank: 40

Upvotes: 2456

ESFJ Votes: 20

Rank: 41

Upvotes: 6470

ESFJ Votes: 20

Rank: 42

Upvotes: 6611

ESFJ Votes: 20

Rank: 43

Upvotes: 2350

ESFJ Votes: 20

Rank: 44

Upvotes: 6607

ESFJ Votes: 20

Rank: 45

Upvotes: 6605

ESFJ Votes: 20

Rank: 46

Upvotes: 6915

ESFJ Votes: 20

Rank: 47

Upvotes: 3889

ESFJ Votes: 20

Rank: 48

Upvotes: 2614

ESFJ Votes: 19

Rank: 49

Upvotes: 2157

ESFJ Votes: 19

Rank: 50

Upvotes: 6408

ESFJ Votes: 19

Rank: 51

Upvotes: 2597

ESFJ Votes: 19

Rank: 52

Upvotes: 6473

ESFJ Votes: 19

Rank: 53

Upvotes: 3857

ESFJ Votes: 19

Rank: 54

Upvotes: 2848

ESFJ Votes: 19

Rank: 55

Upvotes: 4833

ESFJ Votes: 19

Rank: 56

Upvotes: 6613

ESFJ Votes: 19

Rank: 57

Upvotes: 6525

ESFJ Votes: 19

Rank: 58

Upvotes: 6491

ESFJ Votes: 19

Rank: 59

Upvotes: 6624

ESFJ Votes: 19

Rank: 60

Upvotes: 3221

ESFJ Votes: 19

Rank: 61

Upvotes: 6547

ESFJ Votes: 19

Rank: 62

Upvotes: 3844

ESFJ Votes: 19

Rank: 63

Upvotes: 6467

ESFJ Votes: 19

Rank: 64

Upvotes: 4379

ESFJ Votes: 19

Rank: 65

Upvotes: 6465

ESFJ Votes: 19

Rank: 66

Upvotes: 6459

ESFJ Votes: 19

Rank: 67

Upvotes: 6573

ESFJ Votes: 19

Rank: 68

Upvotes: 2797

ESFJ Votes: 19

Rank: 69

Upvotes: 6446

ESFJ Votes: 19

Rank: 70

Upvotes: 1770

ESFJ Votes: 19

Rank: 71

Upvotes: 6628

ESFJ Votes: 19

Rank: 72

Upvotes: 4313

ESFJ Votes: 19

Rank: 73

Upvotes: 1616

ESFJ Votes: 18

Rank: 74

Upvotes: 6514

ESFJ Votes: 18

Rank: 75

Upvotes: 6754

ESFJ Votes: 18

Rank: 76

Upvotes: 6436

ESFJ Votes: 18

Rank: 77

Upvotes: 2787

ESFJ Votes: 18

Rank: 78

Upvotes: 4434

ESFJ Votes: 18

Rank: 79

Upvotes: 6448

ESFJ Votes: 18

Rank: 80

Upvotes: 30034

ESFJ Votes: 18

Rank: 81

Upvotes: 6516

ESFJ Votes: 18

Rank: 82

Upvotes: 6447

ESFJ Votes: 18

Rank: 83

Upvotes: 2248

ESFJ Votes: 18

Rank: 84

Upvotes: 4712

ESFJ Votes: 18

Rank: 85

Upvotes: 2927

ESFJ Votes: 18

Rank: 86

Upvotes: 3054

ESFJ Votes: 18

Rank: 87

Upvotes: 1628

ESFJ Votes: 18

Rank: 88

Upvotes: 6494

ESFJ Votes: 18

Rank: 89

Upvotes: 2384

ESFJ Votes: 18

Rank: 90

Upvotes: 6637

ESFJ Votes: 18

Rank: 91

Upvotes: 4878

ESFJ Votes: 18

Rank: 92

Upvotes: 2218

ESFJ Votes: 18

Rank: 93

Upvotes: 4800

ESFJ Votes: 18

Rank: 94

Upvotes: 2619

ESFJ Votes: 18

Rank: 95

Upvotes: 4785

ESFJ Votes: 18

Rank: 96

Upvotes: 4701

ESFJ Votes: 18

Rank: 97

Upvotes: 6527

ESFJ Votes: 18

Rank: 98

Upvotes: 2580

ESFJ Votes: 18

Rank: 99

Upvotes: 1776

ESFJ Votes: 17

Rank: 100

Upvotes: 6482

ESFJ Votes: 17

Rank: 101

Upvotes: 6498

ESFJ Votes: 17

Rank: 102

Upvotes: 6546

ESFJ Votes: 17

Rank: 103

Upvotes: 6562

ESFJ Votes: 17

Rank: 104

Upvotes: 2215

ESFJ Votes: 17

Rank: 105

Upvotes: 6796

ESFJ Votes: 17

Rank: 106

Upvotes: 4820

ESFJ Votes: 17

Rank: 107

Upvotes: 2413

ESFJ Votes: 17

Rank: 108

Upvotes: 6911

ESFJ Votes: 17

Rank: 109

Upvotes: 6533

ESFJ Votes: 17

Rank: 110

Upvotes: 6541

ESFJ Votes: 17

Rank: 111

Upvotes: 3151

ESFJ Votes: 17

Rank: 112

Upvotes: 6538

ESFJ Votes: 17

Rank: 113

Upvotes: 4721

ESFJ Votes: 17

Rank: 114

Upvotes: 3174

ESFJ Votes: 17

Rank: 115

Upvotes: 3017

ESFJ Votes: 17

Rank: 116

Upvotes: 4736

ESFJ Votes: 17

Rank: 117

Upvotes: 6471

ESFJ Votes: 17

Rank: 118

Upvotes: 1622

ESFJ Votes: 17

Rank: 119

Upvotes: 6557

ESFJ Votes: 17

Rank: 120

Upvotes: 4192

ESFJ Votes: 17

Rank: 121

Upvotes: 3008

ESFJ Votes: 17

Rank: 122

Upvotes: 1638

ESFJ Votes: 17

Rank: 123

Upvotes: 6539

ESFJ Votes: 17

Rank: 124

Upvotes: 6489

ESFJ Votes: 17

Rank: 125

Upvotes: 3033

ESFJ Votes: 17

Rank: 126

Upvotes: 4729

ESFJ Votes: 17

Rank: 127

Upvotes: 6519

ESFJ Votes: 17

Rank: 128

Upvotes: 4318

ESFJ Votes: 17

Rank: 129

Upvotes: 6455

ESFJ Votes: 17

Rank: 130

Upvotes: 4566

ESFJ Votes: 17

Rank: 131

Upvotes: 6484

ESFJ Votes: 17

Rank: 132

Upvotes: 2746

ESFJ Votes: 17

Rank: 133

Upvotes: 6518

ESFJ Votes: 17

Rank: 134

Upvotes: 6528

ESFJ Votes: 17

Rank: 135

Upvotes: 6759

ESFJ Votes: 17

Rank: 136

Upvotes: 6537

ESFJ Votes: 17

Rank: 137

Upvotes: 4385

ESFJ Votes: 17

Rank: 138

Upvotes: 3

ESFJ Votes: 16

Rank: 139

Upvotes: 6434

ESFJ Votes: 16

Rank: 140

Upvotes: 6466

ESFJ Votes: 16

Rank: 141

Upvotes: 2373

ESFJ Votes: 16

Rank: 142

Upvotes: 4698

ESFJ Votes: 16

Rank: 143

Upvotes: 6445

ESFJ Votes: 16

Rank: 144

Upvotes: 4139

ESFJ Votes: 16

Rank: 145

Upvotes: 2665

ESFJ Votes: 16

Rank: 146

Upvotes: 3148

ESFJ Votes: 16

Rank: 147

Upvotes: 2840

ESFJ Votes: 16

Rank: 148

Upvotes: 2572

ESFJ Votes: 16

Rank: 149

Upvotes: 2963

ESFJ Votes: 16

Rank: 150

Upvotes: 2221

ESFJ Votes: 16

Rank: 151

Upvotes: 6486

ESFJ Votes: 16

Rank: 152

Upvotes: 2946

ESFJ Votes: 16

Rank: 153

Upvotes: 2995

ESFJ Votes: 16

Rank: 154

Upvotes: 2694

ESFJ Votes: 16

Rank: 155

Upvotes: 6554

ESFJ Votes: 16

Rank: 156

Upvotes: 6615

ESFJ Votes: 16

Rank: 157

Upvotes: 4681

ESFJ Votes: 16

Rank: 158

Upvotes: 3086

ESFJ Votes: 16

Rank: 159

Upvotes: 6521

ESFJ Votes: 16

Rank: 160

Upvotes: 4453

ESFJ Votes: 16

Rank: 161

Upvotes: 6645

ESFJ Votes: 16

Rank: 162

Upvotes: 6561

ESFJ Votes: 16

Rank: 163

Upvotes: 6419

ESFJ Votes: 16

Rank: 164

Upvotes: 2584

ESFJ Votes: 16

Rank: 165

Upvotes: 6767

ESFJ Votes: 16

Rank: 166

Upvotes: 6472

ESFJ Votes: 16

Rank: 167

Upvotes: 4327

ESFJ Votes: 16

Rank: 168

Upvotes: 3227

ESFJ Votes: 16

Rank: 169

Upvotes: 6910

ESFJ Votes: 16

Rank: 170

Upvotes: 2566

ESFJ Votes: 16

Rank: 171

Upvotes: 6517

ESFJ Votes: 16

Rank: 172

Upvotes: 13760

ESFJ Votes: 16

Rank: 173

Upvotes: 6463

ESFJ Votes: 16

Rank: 174

Upvotes: 1618

ESFJ Votes: 16

Rank: 175

Upvotes: 2197

ESFJ Votes: 16

Rank: 176

Upvotes: 6770

ESFJ Votes: 16

Rank: 177

Upvotes: 6762

ESFJ Votes: 16

Rank: 178

Upvotes: 2399

ESFJ Votes: 16

Rank: 179

Upvotes: 6540

ESFJ Votes: 16

Rank: 180

Upvotes: 6914

ESFJ Votes: 16

Rank: 181

Upvotes: 2942

ESFJ Votes: 16

Rank: 182

Upvotes: 6403

ESFJ Votes: 16

Rank: 183

Upvotes: 6582

ESFJ Votes: 16

Rank: 184

Upvotes: 2144

ESFJ Votes: 16

Rank: 185

Upvotes: 2167

ESFJ Votes: 16

Rank: 186

Upvotes: 3021

ESFJ Votes: 16

Rank: 187

Upvotes: 6596

ESFJ Votes: 16

Rank: 188

Upvotes: 6680

ESFJ Votes: 16

Rank: 189

Upvotes: 4178

ESFJ Votes: 15

Rank: 190

Upvotes: 4860

ESFJ Votes: 15

Rank: 191

Upvotes: 6530

ESFJ Votes: 15

Rank: 192

Upvotes: 6788

ESFJ Votes: 15

Rank: 193

Upvotes: 6502

ESFJ Votes: 15

Rank: 194

Upvotes: 6585

ESFJ Votes: 15

Rank: 195

Upvotes: 6806

ESFJ Votes: 15

Rank: 196

Upvotes: 6574

ESFJ Votes: 15

Rank: 197

Upvotes: 4333

ESFJ Votes: 15

Rank: 198

Upvotes: 4442

ESFJ Votes: 15

Rank: 199

Upvotes: 6635

ESFJ Votes: 15

Rank: 200

Upvotes: 6551

ESFJ Votes: 15

Rank: 201

Upvotes: 5756

ESFJ Votes: 15

Rank: 202

Upvotes: 6536

ESFJ Votes: 15

Rank: 203

Upvotes: 3059

ESFJ Votes: 15

Rank: 204

Upvotes: 6564

ESFJ Votes: 15

Rank: 205

Upvotes: 1620

ESFJ Votes: 15

Rank: 206

Upvotes: 2525

ESFJ Votes: 15

Rank: 207

Upvotes: 6579

ESFJ Votes: 15

Rank: 208

Upvotes: 6453

ESFJ Votes: 15

Rank: 209

Upvotes: 6506

ESFJ Votes: 15

Rank: 210

Upvotes: 2776

ESFJ Votes: 15

Rank: 211

Upvotes: 6731

ESFJ Votes: 15

Rank: 212

Upvotes: 3102

ESFJ Votes: 15

Rank: 213

Upvotes: 6474

ESFJ Votes: 15

Rank: 214

Upvotes: 3886

ESFJ Votes: 15

Rank: 215

Upvotes: 2920

ESFJ Votes: 15

Rank: 216

Upvotes: 6597

ESFJ Votes: 15

Rank: 217

Upvotes: 3171

ESFJ Votes: 15

Rank: 218

Upvotes: 4286

ESFJ Votes: 15

Rank: 219

Upvotes: 5735

ESFJ Votes: 15

Rank: 220

Upvotes: 6608

ESFJ Votes: 15

Rank: 221

Upvotes: 6709

ESFJ Votes: 15

Rank: 222

Upvotes: 6555

ESFJ Votes: 15

Rank: 223

Upvotes: 2333

ESFJ Votes: 15

Rank: 224

Upvotes: 6526

ESFJ Votes: 15

Rank: 225

Upvotes: 4661

ESFJ Votes: 15

Rank: 226

Upvotes: 4990

ESFJ Votes: 15

Rank: 227

Upvotes: 6609

ESFJ Votes: 15

Rank: 228

Upvotes: 6500

ESFJ Votes: 15

Rank: 229

Upvotes: 6483

ESFJ Votes: 15

Rank: 230

Upvotes: 6398

ESFJ Votes: 15

Rank: 231

Upvotes: 4742

ESFJ Votes: 15

Rank: 232

Upvotes: 2318

ESFJ Votes: 15

Rank: 233

Upvotes: 6616

ESFJ Votes: 15

Rank: 234

Upvotes: 4984

ESFJ Votes: 15

Rank: 235

Upvotes: 5772

ESFJ Votes: 15

Rank: 236

Upvotes: 6558

ESFJ Votes: 15

Rank: 237

Upvotes: 6644

ESFJ Votes: 15

Rank: 238

Upvotes: 6395

ESFJ Votes: 15

Rank: 239

Upvotes: 4338

ESFJ Votes: 15

Rank: 240

Upvotes: 3064

ESFJ Votes: 15

Rank: 241

Upvotes: 6622

ESFJ Votes: 15

Rank: 242

Upvotes: 6544

ESFJ Votes: 15

Rank: 243

Upvotes: 6543

ESFJ Votes: 15

Rank: 244

Upvotes: 6738

ESFJ Votes: 14

Rank: 245

Upvotes: 6918

ESFJ Votes: 14

Rank: 246

Upvotes: 6431

ESFJ Votes: 14

Rank: 247

Upvotes: 1593

ESFJ Votes: 14

Rank: 248

Upvotes: 4733

ESFJ Votes: 14

Rank: 249

Upvotes: 6440

ESFJ Votes: 14

Rank: 250

Upvotes: 6839

ESFJ Votes: 14

Rank: 251

Upvotes: 6852

ESFJ Votes: 14

Rank: 252

Upvotes: 6454

ESFJ Votes: 14

Rank: 253

Upvotes: 2461

ESFJ Votes: 14

Rank: 254

Upvotes: 4446

ESFJ Votes: 14

Rank: 255

Upvotes: 2227

ESFJ Votes: 14

Rank: 256

Upvotes: 4609

ESFJ Votes: 14

Rank: 257

Upvotes: 6634

ESFJ Votes: 14

Rank: 258

Upvotes: 6711

ESFJ Votes: 14

Rank: 259

Upvotes: 6577

ESFJ Votes: 14

Rank: 260

Upvotes: 4811

ESFJ Votes: 14

Rank: 261

Upvotes: 2728

ESFJ Votes: 14

Rank: 262

Upvotes: 6476

ESFJ Votes: 14

Rank: 263

Upvotes: 2304

ESFJ Votes: 14

Rank: 264

Upvotes: 2602

ESFJ Votes: 14

Rank: 265

Upvotes: 2224

ESFJ Votes: 14

Rank: 266

Upvotes: 6469

ESFJ Votes: 14

Rank: 267

Upvotes: 1780

ESFJ Votes: 14

Rank: 268

Upvotes: 3081

ESFJ Votes: 14

Rank: 269

Upvotes: 4459

ESFJ Votes: 14

Rank: 270

Upvotes: 6461

ESFJ Votes: 14

Rank: 272

Upvotes: 2173

ESFJ Votes: 14

Rank: 273

Upvotes: 6542

ESFJ Votes: 14

Rank: 274

Upvotes: 6588

ESFJ Votes: 14

Rank: 275

Upvotes: 2189

ESFJ Votes: 14

Rank: 276

Upvotes: 6780

ESFJ Votes: 14

Rank: 277

Upvotes: 6952

ESFJ Votes: 14

Rank: 278

Upvotes: 6590

ESFJ Votes: 14

Rank: 279

Upvotes: 2960

ESFJ Votes: 14

Rank: 280

Upvotes: 6481

ESFJ Votes: 14

Rank: 281

Upvotes: 6621

ESFJ Votes: 14

Rank: 282

Upvotes: 2548

ESFJ Votes: 14

Rank: 283

Upvotes: 2501

ESFJ Votes: 14

Rank: 284

Upvotes: 6681

ESFJ Votes: 14

Rank: 285

Upvotes: 6831

ESFJ Votes: 14

Rank: 286

Upvotes: 2406

ESFJ Votes: 14

Rank: 287

Upvotes: 6524

ESFJ Votes: 14

Rank: 288

Upvotes: 2292

ESFJ Votes: 14

Rank: 289

Upvotes: 6636

ESFJ Votes: 14

Rank: 290

Upvotes: 6625

ESFJ Votes: 14

Rank: 291

Upvotes: 6511

ESFJ Votes: 14

Rank: 292

Upvotes: 6565

ESFJ Votes: 14

Rank: 293

Upvotes: 4797

ESFJ Votes: 14

Rank: 294

Upvotes: 4753

ESFJ Votes: 14

Rank: 295

Upvotes: 2623

ESFJ Votes: 14

Rank: 296

Upvotes: 6604

ESFJ Votes: 14

Rank: 297

Upvotes: 6520

ESFJ Votes: 14

Rank: 298

Upvotes: 6553

ESFJ Votes: 14

Rank: 299

Upvotes: 3436

ESFJ Votes: 14

Rank: 300

Upvotes: 6587

ESFJ Votes: 14

Rank: 301

Upvotes: 2315

ESFJ Votes: 14

Rank: 302

Upvotes: 3042

ESFJ Votes: 14

Rank: 303

Upvotes: 6487

ESFJ Votes: 14

Rank: 304

Upvotes: 3067

ESFJ Votes: 14

Rank: 305

Upvotes: 6568

ESFJ Votes: 14

Rank: 306

Upvotes: 6495

ESFJ Votes: 14

Rank: 307

Upvotes: 6545

ESFJ Votes: 14

Rank: 308

Upvotes: 4638

ESFJ Votes: 13

Rank: 309

Upvotes: 4764

ESFJ Votes: 13

Rank: 310

Upvotes: 6804

ESFJ Votes: 13

Rank: 311

Upvotes: 6743

ESFJ Votes: 13

Rank: 312

Upvotes: 2362

ESFJ Votes: 13

Rank: 313

Upvotes: 3424

ESFJ Votes: 13

Rank: 314

Upvotes: 1634

ESFJ Votes: 13

Rank: 315

Upvotes: 6501

ESFJ Votes: 13

Rank: 316

Upvotes: 3003

ESFJ Votes: 13

Rank: 317

Upvotes: 2290

ESFJ Votes: 13

Rank: 318

Upvotes: 6457

ESFJ Votes: 13

Rank: 319

Upvotes: 6559

ESFJ Votes: 13

Rank: 320

Upvotes: 6550

ESFJ Votes: 13

Rank: 321

Upvotes: 6583

ESFJ Votes: 13

Rank: 322

Upvotes: 6655

ESFJ Votes: 13

Rank: 323

Upvotes: 6629

ESFJ Votes: 13

Rank: 324

Upvotes: 6648

ESFJ Votes: 13

Rank: 325

Upvotes: 6513

ESFJ Votes: 13

Rank: 326

Upvotes: 3024

ESFJ Votes: 13

Rank: 327

Upvotes: 3030

ESFJ Votes: 13

Rank: 328

Upvotes: 53429

ESFJ Votes: 13

Rank: 329

Upvotes: 6452

ESFJ Votes: 13

Rank: 330

Upvotes: 6790

ESFJ Votes: 13

Rank: 331

Upvotes: 4829

ESFJ Votes: 13

Rank: 332

Upvotes: 6429

ESFJ Votes: 13

Rank: 333

Upvotes: 6739

ESFJ Votes: 13

Rank: 334

Upvotes: 4431

ESFJ Votes: 13

Rank: 335

Upvotes: 6464

ESFJ Votes: 13

Rank: 336

Upvotes: 6643

ESFJ Votes: 13

Rank: 337

Upvotes: 6509

ESFJ Votes: 13

Rank: 338

Upvotes: 6600

ESFJ Votes: 13

Rank: 339

Upvotes: 3217

ESFJ Votes: 13

Rank: 340

Upvotes: 6639

ESFJ Votes: 13

Rank: 341

Upvotes: 6800

ESFJ Votes: 13

Rank: 342

Upvotes: 6928

ESFJ Votes: 13

Rank: 343

Upvotes: 4726

ESFJ Votes: 13

Rank: 344

Upvotes: 6647

ESFJ Votes: 13

Rank: 345

Upvotes: 4807

ESFJ Votes: 13

Rank: 346

Upvotes: 55382

ESFJ Votes: 13

Rank: 347

Upvotes: 6566

ESFJ Votes: 13

Rank: 348

Upvotes: 2783

ESFJ Votes: 13

Rank: 349

Upvotes: 6874

ESFJ Votes: 13

Rank: 350

Upvotes: 6534

ESFJ Votes: 13

Rank: 351

Upvotes: 6712

ESFJ Votes: 13

Rank: 352

Upvotes: 6683

ESFJ Votes: 13

Rank: 353

Upvotes: 4687

ESFJ Votes: 13

Rank: 354

Upvotes: 2759

ESFJ Votes: 13

Rank: 355

Upvotes: 6725

ESFJ Votes: 13

Rank: 356

Upvotes: 2576

ESFJ Votes: 13

Rank: 357

Upvotes: 2628

ESFJ Votes: 13

Rank: 358

Upvotes: 6532

ESFJ Votes: 13

Rank: 359

Upvotes: 7124

ESFJ Votes: 13

Rank: 360

Upvotes: 3027

ESFJ Votes: 13

Rank: 361

Upvotes: 3114

ESFJ Votes: 13

Rank: 362

Upvotes: 6696

ESFJ Votes: 13

Rank: 363

Upvotes: 6840

ESFJ Votes: 13

Rank: 364

Upvotes: 3045

ESFJ Votes: 13

Rank: 365

Upvotes: 4791

ESFJ Votes: 13

Rank: 366

Upvotes: 6684

ESFJ Votes: 13

Rank: 367

Upvotes: 4188

ESFJ Votes: 13

Rank: 368

Upvotes: 6640

ESFJ Votes: 13

Rank: 369

Upvotes: 6569

ESFJ Votes: 13

Rank: 370

Upvotes: 55667

ESFJ Votes: 13

Rank: 371

Upvotes: 6570

ESFJ Votes: 13

Rank: 372

Upvotes: 2422

ESFJ Votes: 13

Rank: 373

Upvotes: 2998

ESFJ Votes: 13

Rank: 374

Upvotes: 6505

ESFJ Votes: 13

Rank: 375

Upvotes: 6504

ESFJ Votes: 13

Rank: 376

Upvotes: 2513

ESFJ Votes: 12

Rank: 377

Upvotes: 4162

ESFJ Votes: 12

Rank: 378

Upvotes: 4684

ESFJ Votes: 12

Rank: 379

Upvotes: 5389

ESFJ Votes: 12

Rank: 380

Upvotes: 6658

ESFJ Votes: 12

Rank: 381

Upvotes: 6772

ESFJ Votes: 12

Rank: 382

Upvotes: 6591

ESFJ Votes: 12

Rank: 383

Upvotes: 4285

ESFJ Votes: 12

Rank: 384

Upvotes: 3420

ESFJ Votes: 12

Rank: 385

Upvotes: 6508

ESFJ Votes: 12

Rank: 386

Upvotes: 6638

ESFJ Votes: 12

Rank: 387

Upvotes: 2339

ESFJ Votes: 12

Rank: 388

Upvotes: 6787

ESFJ Votes: 12

Rank: 389

Upvotes: 6404

ESFJ Votes: 12

Rank: 390

Upvotes: 4817

ESFJ Votes: 12

Rank: 391

Upvotes: 1785

ESFJ Votes: 12

Rank: 392

Upvotes: 6415

ESFJ Votes: 12

Rank: 393

Upvotes: 2183

ESFJ Votes: 12

Rank: 394

Upvotes: 6627

ESFJ Votes: 12

Rank: 395

Upvotes: 6755

ESFJ Votes: 12

Rank: 396

Upvotes: 6733

ESFJ Votes: 12

Rank: 397

Upvotes: 2186

ESFJ Votes: 12

Rank: 398

Upvotes: 6602

ESFJ Votes: 12

Rank: 399

Upvotes: 2695

ESFJ Votes: 12

Rank: 400

Upvotes: 4464

ESFJ Votes: 12

Rank: 401

Upvotes: 6437

ESFJ Votes: 12

Rank: 402

Upvotes: 4626

ESFJ Votes: 12

Rank: 403

Upvotes: 6737

ESFJ Votes: 12

Rank: 404

Upvotes: 6478

ESFJ Votes: 12

Rank: 405

Upvotes: 6451

ESFJ Votes: 12

Rank: 406

Upvotes: 6689

ESFJ Votes: 12

Rank: 407

Upvotes: 3907

ESFJ Votes: 12

Rank: 408

Upvotes: 6797

ESFJ Votes: 12

Rank: 409

Upvotes: 1800

ESFJ Votes: 12

Rank: 410

Upvotes: 6460

ESFJ Votes: 12

Rank: 411

Upvotes: 2336

ESFJ Votes: 12

Rank: 412

Upvotes: 6944

ESFJ Votes: 12

Rank: 413

Upvotes: 2678

ESFJ Votes: 12

Rank: 414

Upvotes: 6595

ESFJ Votes: 12

Rank: 415

Upvotes: 6909

ESFJ Votes: 12

Rank: 416

Upvotes: 6475

ESFJ Votes: 12

Rank: 417

Upvotes: 2208

ESFJ Votes: 12

Rank: 418

Upvotes: 6510

ESFJ Votes: 12

Rank: 419

Upvotes: 6753

ESFJ Votes: 12

Rank: 420

Upvotes: 6760

ESFJ Votes: 12

Rank: 421

Upvotes: 2312

ESFJ Votes: 12

Rank: 422

Upvotes: 6764

ESFJ Votes: 12

Rank: 423

Upvotes: 6763

ESFJ Votes: 12

Rank: 424

Upvotes: 6584

ESFJ Votes: 12

Rank: 425

Upvotes: 7005

ESFJ Votes: 12

Rank: 426

Upvotes: 2355

ESFJ Votes: 12

Rank: 427

Upvotes: 6781

ESFJ Votes: 12

Rank: 428

Upvotes: 2755

ESFJ Votes: 12

Rank: 429

Upvotes: 3011

ESFJ Votes: 12

Rank: 431

Upvotes: 1559

ESFJ Votes: 12

Rank: 432

Upvotes: 6488

ESFJ Votes: 12

Rank: 433

Upvotes: 6572

ESFJ Votes: 12

Rank: 434

Upvotes: 3715

ESFJ Votes: 12

Rank: 435

Upvotes: 1916

ESFJ Votes: 12

Rank: 436

Upvotes: 2147

ESFJ Votes: 12

Rank: 437

Upvotes: 6407

ESFJ Votes: 12

Rank: 438

Upvotes: 3077

ESFJ Votes: 12

Rank: 439

Upvotes: 6442

ESFJ Votes: 12

Rank: 440

Upvotes: 5767

ESFJ Votes: 12

Rank: 441

Upvotes: 6719

ESFJ Votes: 12

Rank: 442

Upvotes: 2204

ESFJ Votes: 12

Rank: 443

Upvotes: 6971

ESFJ Votes: 12

Rank: 444

Upvotes: 6756

ESFJ Votes: 12

Rank: 445

Upvotes: 6400

ESFJ Votes: 12

Rank: 446

Upvotes: 2395

ESFJ Votes: 12

Rank: 447

Upvotes: 6428

ESFJ Votes: 12

Rank: 448

Upvotes: 6410

ESFJ Votes: 12

Rank: 449

Upvotes: 1648

ESFJ Votes: 11

Rank: 450

Upvotes: 6578

ESFJ Votes: 11

Rank: 451

Upvotes: 6610

ESFJ Votes: 11

Rank: 452

Upvotes: 6706

ESFJ Votes: 11

Rank: 453

Upvotes: 55379

ESFJ Votes: 11

Rank: 454

Upvotes: 6701

ESFJ Votes: 11

Rank: 455

Upvotes: 6703

ESFJ Votes: 11

Rank: 456

Upvotes: 2973

ESFJ Votes: 11

Rank: 457

Upvotes: 6522

ESFJ Votes: 11

Rank: 458

Upvotes: 2200

ESFJ Votes: 11

Rank: 459

Upvotes: 6492

ESFJ Votes: 11

Rank: 460

Upvotes: 6669

ESFJ Votes: 11

Rank: 461

Upvotes: 6811

ESFJ Votes: 11

Rank: 462

Upvotes: 6981

ESFJ Votes: 11

Rank: 463

Upvotes: 6861

ESFJ Votes: 11

Rank: 464

Upvotes: 6433

ESFJ Votes: 11

Rank: 465

Upvotes: 2324

ESFJ Votes: 11

Rank: 466

Upvotes: 6430

ESFJ Votes: 11

Rank: 467

Upvotes: 6784

ESFJ Votes: 11

Rank: 468

Upvotes: 4322

ESFJ Votes: 11

Rank: 469

Upvotes: 6717

ESFJ Votes: 11

Rank: 470

Upvotes: 7043

ESFJ Votes: 11

Rank: 471

Upvotes: 6424

ESFJ Votes: 11

Rank: 472

Upvotes: 6651

ESFJ Votes: 11

Rank: 473

Upvotes: 6679

ESFJ Votes: 11

Rank: 474

Upvotes: 6782

ESFJ Votes: 11

Rank: 475

Upvotes: 2806

ESFJ Votes: 11

Rank: 476

Upvotes: 6821

ESFJ Votes: 11

Rank: 477

Upvotes: 6991

ESFJ Votes: 11

Rank: 478

Upvotes: 6556

ESFJ Votes: 11

Rank: 479

Upvotes: 6493

ESFJ Votes: 11

Rank: 480

Upvotes: 6654

ESFJ Votes: 11

Rank: 481

Upvotes: 4198

ESFJ Votes: 11

Rank: 482

Upvotes: 6618

ESFJ Votes: 11

Rank: 483

Upvotes: 6837

ESFJ Votes: 11

Rank: 484

Upvotes: 2178

ESFJ Votes: 11

Rank: 485

Upvotes: 6479

ESFJ Votes: 11

Rank: 486

Upvotes: 7052

ESFJ Votes: 11

Rank: 487

Upvotes: 1767

ESFJ Votes: 11

Rank: 488

Upvotes: 4601

ESFJ Votes: 11

Rank: 489

Upvotes: 6949

ESFJ Votes: 11

Rank: 490

Upvotes: 6438

ESFJ Votes: 11

Rank: 491

Upvotes: 6919

ESFJ Votes: 11

Rank: 492

Upvotes: 6968

ESFJ Votes: 11

Rank: 493

Upvotes: 13766

ESFJ Votes: 11

Rank: 494

Upvotes: 6439

ESFJ Votes: 11

Rank: 495

Upvotes: 6507

ESFJ Votes: 11

Rank: 496

Upvotes: 4678

ESFJ Votes: 11

Rank: 497

Upvotes: 6818

ESFJ Votes: 11

Rank: 498

Upvotes: 6872

ESFJ Votes: 11

Rank: 499

Upvotes: 6798

ESFJ Votes: 11

Rank: 500

Upvotes: 6807

ESFJ Votes: 11

Rank: 501

Upvotes: 6844

ESFJ Votes: 11

Rank: 502

Upvotes: 6406

ESFJ Votes: 11

Rank: 503

Upvotes: 6728

ESFJ Votes: 11

Rank: 504

Upvotes: 2983

ESFJ Votes: 11

Rank: 505

Upvotes: 3913

ESFJ Votes: 11

Rank: 506

Upvotes: 6599

ESFJ Votes: 11

Rank: 507

Upvotes: 6989

ESFJ Votes: 11

Rank: 508

Upvotes: 6581

ESFJ Votes: 11

Rank: 509

Upvotes: 6512

ESFJ Votes: 11

Rank: 510

Upvotes: 6771

ESFJ Votes: 11

Rank: 511

Upvotes: 6620

ESFJ Votes: 11

Rank: 512

Upvotes: 6912

ESFJ Votes: 11

Rank: 513

Upvotes: 6612

ESFJ Votes: 11

Rank: 514

Upvotes: 2592

ESFJ Votes: 11

Rank: 515

Upvotes: 6814

ESFJ Votes: 11

Rank: 516

Upvotes: 2957

ESFJ Votes: 11

Rank: 517

Upvotes: 6552

ESFJ Votes: 11

Rank: 518

Upvotes: 2737

ESFJ Votes: 10

Rank: 519

Upvotes: 6626

ESFJ Votes: 10

Rank: 520

Upvotes: 6674

ESFJ Votes: 10

Rank: 521

Upvotes: 6722

ESFJ Votes: 10

Rank: 522

Upvotes: 6820

ESFJ Votes: 10

Rank: 523

Upvotes: 6853

ESFJ Votes: 10

Rank: 524

Upvotes: 7063

ESFJ Votes: 10

Rank: 525

Upvotes: 7160

ESFJ Votes: 10

Rank: 526

Upvotes: 6515

ESFJ Votes: 10

Rank: 527

Upvotes: 6653

ESFJ Votes: 10

Rank: 528

Upvotes: 5641

ESFJ Votes: 10

Rank: 529

Upvotes: 6700

ESFJ Votes: 10

Rank: 531

Upvotes: 2330

ESFJ Votes: 10

Rank: 532

Upvotes: 6458

ESFJ Votes: 10

Rank: 533

Upvotes: 3051

ESFJ Votes: 10

Rank: 534

Upvotes: 3898

ESFJ Votes: 10

Rank: 535

Upvotes: 6421

ESFJ Votes: 10

Rank: 536

Upvotes: 6592

ESFJ Votes: 10

Rank: 537

Upvotes: 6423

ESFJ Votes: 10

Rank: 538

Upvotes: 6815

ESFJ Votes: 10

Rank: 539

Upvotes: 5539

ESFJ Votes: 10

Rank: 540

Upvotes: 6649

ESFJ Votes: 10

Rank: 541

Upvotes: 84195

ESFJ Votes: 10

Rank: 542

Upvotes: 6776

ESFJ Votes: 10

Rank: 543

Upvotes: 6721

ESFJ Votes: 10

Rank: 544

Upvotes: 6988

ESFJ Votes: 10

Rank: 545

Upvotes: 7651

ESFJ Votes: 10

Rank: 546

Upvotes: 7022

ESFJ Votes: 10

Rank: 547

Upvotes: 6778

ESFJ Votes: 10

Rank: 548

Upvotes: 6670

ESFJ Votes: 10

Rank: 549

Upvotes: 6650

ESFJ Votes: 10

Rank: 550

Upvotes: 56543

ESFJ Votes: 10

Rank: 551

Upvotes: 2792

ESFJ Votes: 10

Rank: 552

Upvotes: 7213

ESFJ Votes: 10

Rank: 553

Upvotes: 6734

ESFJ Votes: 10

Rank: 554

Upvotes: 1549

ESFJ Votes: 10

Rank: 555

Upvotes: 2212

ESFJ Votes: 10

Rank: 556

Upvotes: 6529

ESFJ Votes: 10

Rank: 557

Upvotes: 7058

ESFJ Votes: 10

Rank: 558

Upvotes: 6686

ESFJ Votes: 10

Rank: 559

Upvotes: 6841

ESFJ Votes: 10

Rank: 560

Upvotes: 6606

ESFJ Votes: 10

Rank: 561

Upvotes: 7076

ESFJ Votes: 10

Rank: 562

Upvotes: 6933

ESFJ Votes: 10

Rank: 563

Upvotes: 6765

ESFJ Votes: 10

Rank: 564

Upvotes: 2764

ESFJ Votes: 10

Rank: 565

Upvotes: 2381

ESFJ Votes: 10

Rank: 566

Upvotes: 7046

ESFJ Votes: 10

Rank: 567

Upvotes: 6779

ESFJ Votes: 10

Rank: 568

Upvotes: 7021

ESFJ Votes: 10

Rank: 569

Upvotes: 4405

ESFJ Votes: 10

Rank: 570

Upvotes: 6688

ESFJ Votes: 10

Rank: 571

Upvotes: 2160

ESFJ Votes: 10

Rank: 572

Upvotes: 2431

ESFJ Votes: 10

Rank: 573

Upvotes: 6657

ESFJ Votes: 10

Rank: 574

Upvotes: 4308

ESFJ Votes: 10

Rank: 575

Upvotes: 2742

ESFJ Votes: 10

Rank: 576

Upvotes: 6707

ESFJ Votes: 10

Rank: 577

Upvotes: 14078

ESFJ Votes: 10

Rank: 578

Upvotes: 4294

ESFJ Votes: 10

Rank: 579

Upvotes: 6589

ESFJ Votes: 10

Rank: 580

Upvotes: 6641

ESFJ Votes: 10

Rank: 581

Upvotes: 6698

ESFJ Votes: 10

Rank: 582

Upvotes: 4289

ESFJ Votes: 10

Rank: 583

Upvotes: 3860

ESFJ Votes: 10

Rank: 584

Upvotes: 7059

ESFJ Votes: 10

Rank: 585

Upvotes: 6812

ESFJ Votes: 10

Rank: 586

Upvotes: 6409

ESFJ Votes: 10

Rank: 587

Upvotes: 6586

ESFJ Votes: 10

Rank: 588

Upvotes: 6414

ESFJ Votes: 10

Rank: 589

Upvotes: 14063

ESFJ Votes: 10

Rank: 590

Upvotes: 7037

ESFJ Votes: 10

Rank: 591

Upvotes: 6723

ESFJ Votes: 10

Rank: 592

Upvotes: 7010

ESFJ Votes: 10

Rank: 593

Upvotes: 222328

ESFJ Votes: 10

Rank: 594

Upvotes: 1023925

ESFJ Votes: 10

Rank: 595