Famous ESTJs

Upvotes: 148853

ESTJ Votes: 58

Rank: 1

Upvotes: 6432

ESTJ Votes: 25

Rank: 2

Upvotes: 2576

ESTJ Votes: 25

Rank: 3

Upvotes: 1638

ESTJ Votes: 25

Rank: 4

Upvotes: 2330

ESTJ Votes: 25

Rank: 5

Upvotes: 4817

ESTJ Votes: 24

Rank: 6

Upvotes: 1549

ESTJ Votes: 24

Rank: 7

Upvotes: 4609

ESTJ Votes: 24

Rank: 8

Upvotes: 6558

ESTJ Votes: 24

Rank: 9

Upvotes: 6516

ESTJ Votes: 24

Rank: 10

Upvotes: 6511

ESTJ Votes: 23

Rank: 11

Upvotes: 6578

ESTJ Votes: 23

Rank: 12

Upvotes: 3

ESTJ Votes: 23

Rank: 13

Upvotes: 6545

ESTJ Votes: 23

Rank: 14

Upvotes: 6529

ESTJ Votes: 23

Rank: 15

Upvotes: 6513

ESTJ Votes: 22

Rank: 16

Upvotes: 3658

ESTJ Votes: 22

Rank: 17

Upvotes: 6596

ESTJ Votes: 22

Rank: 18

Upvotes: 2580

ESTJ Votes: 22

Rank: 19

Upvotes: 2215

ESTJ Votes: 22

Rank: 20

Upvotes: 3148

ESTJ Votes: 22

Rank: 21

Upvotes: 2840

ESTJ Votes: 22

Rank: 22

Upvotes: 1648

ESTJ Votes: 22

Rank: 23

Upvotes: 6479

ESTJ Votes: 22

Rank: 24

Upvotes: 6439

ESTJ Votes: 21

Rank: 25

Upvotes: 6551

ESTJ Votes: 21

Rank: 26

Upvotes: 6584

ESTJ Votes: 21

Rank: 27

Upvotes: 6918

ESTJ Votes: 21

Rank: 28

Upvotes: 3021

ESTJ Votes: 21

Rank: 29

Upvotes: 6582

ESTJ Votes: 21

Rank: 30

Upvotes: 4313

ESTJ Votes: 21

Rank: 31

Upvotes: 4446

ESTJ Votes: 21

Rank: 32

Upvotes: 4701

ESTJ Votes: 21

Rank: 33

Upvotes: 6441

ESTJ Votes: 21

Rank: 34

Upvotes: 6576

ESTJ Votes: 21

Rank: 35

Upvotes: 2973

ESTJ Votes: 21

Rank: 36

Upvotes: 6583

ESTJ Votes: 20

Rank: 37

Upvotes: 6607

ESTJ Votes: 20

Rank: 38

Upvotes: 6544

ESTJ Votes: 20

Rank: 39

Upvotes: 6451

ESTJ Votes: 20

Rank: 40

Upvotes: 6562

ESTJ Votes: 20

Rank: 41

Upvotes: 3084

ESTJ Votes: 20

Rank: 42

Upvotes: 6590

ESTJ Votes: 20

Rank: 43

Upvotes: 6917

ESTJ Votes: 20

Rank: 44

Upvotes: 6522

ESTJ Votes: 20

Rank: 45

Upvotes: 6506

ESTJ Votes: 20

Rank: 46

Upvotes: 4286

ESTJ Votes: 20

Rank: 47

Upvotes: 3003

ESTJ Votes: 20

Rank: 48

Upvotes: 2619

ESTJ Votes: 20

Rank: 49

Upvotes: 4388

ESTJ Votes: 20

Rank: 50

Upvotes: 3042

ESTJ Votes: 20

Rank: 51

Upvotes: 3886

ESTJ Votes: 20

Rank: 52

Upvotes: 3857

ESTJ Votes: 20

Rank: 53

Upvotes: 2221

ESTJ Votes: 20

Rank: 54

Upvotes: 2588

ESTJ Votes: 20

Rank: 55

Upvotes: 6559

ESTJ Votes: 20

Rank: 56

Upvotes: 6542

ESTJ Votes: 20

Rank: 57

Upvotes: 1653

ESTJ Votes: 19

Rank: 58

Upvotes: 2998

ESTJ Votes: 19

Rank: 59

Upvotes: 6455

ESTJ Votes: 19

Rank: 60

Upvotes: 6535

ESTJ Votes: 19

Rank: 61

Upvotes: 6525

ESTJ Votes: 19

Rank: 62

Upvotes: 6448

ESTJ Votes: 19

Rank: 63

Upvotes: 4139

ESTJ Votes: 19

Rank: 64

Upvotes: 6453

ESTJ Votes: 19

Rank: 65

Upvotes: 6442

ESTJ Votes: 19

Rank: 66

Upvotes: 2801

ESTJ Votes: 19

Rank: 67

Upvotes: 4638

ESTJ Votes: 19

Rank: 68

Upvotes: 6614

ESTJ Votes: 19

Rank: 69

Upvotes: 4800

ESTJ Votes: 19

Rank: 70

Upvotes: 6543

ESTJ Votes: 19

Rank: 71

Upvotes: 6594

ESTJ Votes: 19

Rank: 72

Upvotes: 6638

ESTJ Votes: 19

Rank: 73

Upvotes: 6452

ESTJ Votes: 19

Rank: 74

Upvotes: 2461

ESTJ Votes: 19

Rank: 75

Upvotes: 6459

ESTJ Votes: 19

Rank: 76

Upvotes: 6537

ESTJ Votes: 19

Rank: 77

Upvotes: 6514

ESTJ Votes: 19

Rank: 78

Upvotes: 6539

ESTJ Votes: 19

Rank: 79

Upvotes: 3008

ESTJ Votes: 19

Rank: 80

Upvotes: 6577

ESTJ Votes: 19

Rank: 81

Upvotes: 6409

ESTJ Votes: 19

Rank: 82

Upvotes: 2227

ESTJ Votes: 19

Rank: 83

Upvotes: 3424

ESTJ Votes: 19

Rank: 84

Upvotes: 6785

ESTJ Votes: 18

Rank: 85

Upvotes: 6531

ESTJ Votes: 18

Rank: 86

Upvotes: 4736

ESTJ Votes: 18

Rank: 87

Upvotes: 1593

ESTJ Votes: 18

Rank: 88

Upvotes: 6481

ESTJ Votes: 18

Rank: 89

Upvotes: 6605

ESTJ Votes: 18

Rank: 90

Upvotes: 6600

ESTJ Votes: 18

Rank: 91

Upvotes: 6509

ESTJ Votes: 18

Rank: 92

Upvotes: 6586

ESTJ Votes: 18

Rank: 93

Upvotes: 1780

ESTJ Votes: 18

Rank: 94

Upvotes: 4712

ESTJ Votes: 18

Rank: 95

Upvotes: 6580

ESTJ Votes: 18

Rank: 96

Upvotes: 3090

ESTJ Votes: 18

Rank: 97

Upvotes: 6510

ESTJ Votes: 18

Rank: 98

Upvotes: 6495

ESTJ Votes: 18

Rank: 99

Upvotes: 3102

ESTJ Votes: 18

Rank: 100

Upvotes: 6547

ESTJ Votes: 18

Rank: 101

Upvotes: 6634

ESTJ Votes: 18

Rank: 102

Upvotes: 6552

ESTJ Votes: 18

Rank: 103

Upvotes: 1559

ESTJ Votes: 18

Rank: 104

Upvotes: 6422

ESTJ Votes: 18

Rank: 105

Upvotes: 6568

ESTJ Votes: 18

Rank: 106

Upvotes: 2204

ESTJ Votes: 18

Rank: 107

Upvotes: 4459

ESTJ Votes: 18

Rank: 108

Upvotes: 6604

ESTJ Votes: 18

Rank: 109

Upvotes: 3114

ESTJ Votes: 18

Rank: 110

Upvotes: 4304

ESTJ Votes: 18

Rank: 111

Upvotes: 3895

ESTJ Votes: 17

Rank: 112

Upvotes: 4833

ESTJ Votes: 17

Rank: 113

Upvotes: 6599

ESTJ Votes: 17

Rank: 114

Upvotes: 6618

ESTJ Votes: 17

Rank: 115

Upvotes: 6490

ESTJ Votes: 17

Rank: 116

Upvotes: 6533

ESTJ Votes: 17

Rank: 117

Upvotes: 6492

ESTJ Votes: 17

Rank: 118

Upvotes: 4385

ESTJ Votes: 17

Rank: 119

Upvotes: 55382

ESTJ Votes: 17

Rank: 120

Upvotes: 2327

ESTJ Votes: 17

Rank: 121

Upvotes: 4764

ESTJ Votes: 17

Rank: 122

Upvotes: 6436

ESTJ Votes: 17

Rank: 123

Upvotes: 6612

ESTJ Votes: 17

Rank: 124

Upvotes: 4877

ESTJ Votes: 17

Rank: 125

Upvotes: 2963

ESTJ Votes: 17

Rank: 126

Upvotes: 6602

ESTJ Votes: 17

Rank: 127

Upvotes: 6395

ESTJ Votes: 17

Rank: 128

Upvotes: 6960

ESTJ Votes: 17

Rank: 129

Upvotes: 6912

ESTJ Votes: 17

Rank: 130

Upvotes: 6548

ESTJ Votes: 17

Rank: 131

Upvotes: 6498

ESTJ Votes: 17

Rank: 132

Upvotes: 4661

ESTJ Votes: 17

Rank: 133

Upvotes: 6505

ESTJ Votes: 17

Rank: 134

Upvotes: 6540

ESTJ Votes: 17

Rank: 135

Upvotes: 2759

ESTJ Votes: 17

Rank: 136

Upvotes: 6480

ESTJ Votes: 17

Rank: 137

Upvotes: 6433

ESTJ Votes: 17

Rank: 138

Upvotes: 4294

ESTJ Votes: 17

Rank: 139

Upvotes: 6572

ESTJ Votes: 17

Rank: 140

Upvotes: 6913

ESTJ Votes: 17

Rank: 141

Upvotes: 3111

ESTJ Votes: 17

Rank: 142

Upvotes: 4811

ESTJ Votes: 17

Rank: 143

Upvotes: 6629

ESTJ Votes: 17

Rank: 144

Upvotes: 2920

ESTJ Votes: 17

Rank: 145

Upvotes: 6546

ESTJ Votes: 17

Rank: 146

Upvotes: 4364

ESTJ Votes: 17

Rank: 147

Upvotes: 6770

ESTJ Votes: 17

Rank: 148

Upvotes: 6528

ESTJ Votes: 17

Rank: 149

Upvotes: 6622

ESTJ Votes: 17

Rank: 150

Upvotes: 3898

ESTJ Votes: 17

Rank: 151

Upvotes: 6603

ESTJ Votes: 17

Rank: 152

Upvotes: 2422

ESTJ Votes: 16

Rank: 153

Upvotes: 2742

ESTJ Votes: 16

Rank: 154

Upvotes: 4583

ESTJ Votes: 16

Rank: 155

Upvotes: 6519

ESTJ Votes: 16

Rank: 156

Upvotes: 6512

ESTJ Votes: 16

Rank: 158

Upvotes: 6646

ESTJ Votes: 16

Rank: 159

Upvotes: 6639

ESTJ Votes: 16

Rank: 160

Upvotes: 2318

ESTJ Votes: 16

Rank: 161

Upvotes: 6598

ESTJ Votes: 16

Rank: 162

Upvotes: 6561

ESTJ Votes: 16

Rank: 163

Upvotes: 6504

ESTJ Votes: 16

Rank: 164

Upvotes: 6438

ESTJ Votes: 16

Rank: 165

Upvotes: 6408

ESTJ Votes: 16

Rank: 166

Upvotes: 2178

ESTJ Votes: 16

Rank: 167

Upvotes: 5535

ESTJ Votes: 16

Rank: 168

Upvotes: 6403

ESTJ Votes: 16

Rank: 169

Upvotes: 6532

ESTJ Votes: 16

Rank: 170

Upvotes: 6482

ESTJ Votes: 16

Rank: 171

Upvotes: 2737

ESTJ Votes: 16

Rank: 172

Upvotes: 6587

ESTJ Votes: 16

Rank: 173

Upvotes: 2307

ESTJ Votes: 16

Rank: 174

Upvotes: 6563

ESTJ Votes: 16

Rank: 175

Upvotes: 3684

ESTJ Votes: 16

Rank: 176

Upvotes: 6549

ESTJ Votes: 16

Rank: 177

Upvotes: 3027

ESTJ Votes: 16

Rank: 178

Upvotes: 4595

ESTJ Votes: 16

Rank: 179

Upvotes: 6400

ESTJ Votes: 16

Rank: 180

Upvotes: 1800

ESTJ Votes: 16

Rank: 181

Upvotes: 2983

ESTJ Votes: 16

Rank: 182

Upvotes: 6609

ESTJ Votes: 16

Rank: 183

Upvotes: 1622

ESTJ Votes: 16

Rank: 184

Upvotes: 4678

ESTJ Votes: 16

Rank: 185

Upvotes: 6569

ESTJ Votes: 16

Rank: 186

Upvotes: 6443

ESTJ Votes: 16

Rank: 187

Upvotes: 2827

ESTJ Votes: 16

Rank: 188

Upvotes: 2783

ESTJ Votes: 16

Rank: 189

Upvotes: 4192

ESTJ Votes: 16

Rank: 190

Upvotes: 2339

ESTJ Votes: 16

Rank: 191

Upvotes: 3889

ESTJ Votes: 16

Rank: 192

Upvotes: 2609

ESTJ Votes: 16

Rank: 193

Upvotes: 4322

ESTJ Votes: 16

Rank: 194

Upvotes: 6554

ESTJ Votes: 16

Rank: 195

Upvotes: 2183

ESTJ Votes: 16

Rank: 196

Upvotes: 6616

ESTJ Votes: 16

Rank: 197

Upvotes: 2333

ESTJ Votes: 16

Rank: 198

Upvotes: 6431

ESTJ Votes: 16

Rank: 199

Upvotes: 6657

ESTJ Votes: 16

Rank: 200

Upvotes: 6434

ESTJ Votes: 16

Rank: 201

Upvotes: 2764

ESTJ Votes: 16

Rank: 202

Upvotes: 4297

ESTJ Votes: 16

Rank: 203

Upvotes: 2566

ESTJ Votes: 15

Rank: 204

Upvotes: 2614

ESTJ Votes: 15

Rank: 205

Upvotes: 2806

ESTJ Votes: 15

Rank: 206

Upvotes: 3030

ESTJ Votes: 15

Rank: 207

Upvotes: 6471

ESTJ Votes: 15

Rank: 208

Upvotes: 6473

ESTJ Votes: 15

Rank: 209

Upvotes: 3045

ESTJ Votes: 15

Rank: 210

Upvotes: 4729

ESTJ Votes: 15

Rank: 211

Upvotes: 6502

ESTJ Votes: 15

Rank: 212

Upvotes: 4379

ESTJ Votes: 15

Rank: 213

Upvotes: 6401

ESTJ Votes: 15

Rank: 214

Upvotes: 2186

ESTJ Votes: 15

Rank: 215

Upvotes: 6430

ESTJ Votes: 15

Rank: 216

Upvotes: 6515

ESTJ Votes: 15

Rank: 217

Upvotes: 6637

ESTJ Votes: 15

Rank: 218

Upvotes: 6466

ESTJ Votes: 15

Rank: 219

Upvotes: 2336

ESTJ Votes: 15

Rank: 220

Upvotes: 1618

ESTJ Votes: 15

Rank: 221

Upvotes: 6499

ESTJ Votes: 15

Rank: 222

Upvotes: 6919

ESTJ Votes: 15

Rank: 223

Upvotes: 6429

ESTJ Votes: 15

Rank: 224

Upvotes: 4681

ESTJ Votes: 15

Rank: 225

Upvotes: 6472

ESTJ Votes: 15

Rank: 226

Upvotes: 6606

ESTJ Votes: 15

Rank: 227

Upvotes: 4188

ESTJ Votes: 15

Rank: 228

Upvotes: 2746

ESTJ Votes: 15

Rank: 229

Upvotes: 2797

ESTJ Votes: 15

Rank: 230

Upvotes: 2776

ESTJ Votes: 15

Rank: 231

Upvotes: 6447

ESTJ Votes: 15

Rank: 232

Upvotes: 4566

ESTJ Votes: 15

Rank: 233

Upvotes: 6593

ESTJ Votes: 15

Rank: 234

Upvotes: 6527

ESTJ Votes: 15

Rank: 236

Upvotes: 6536

ESTJ Votes: 15

Rank: 237

Upvotes: 1776

ESTJ Votes: 15

Rank: 238

Upvotes: 6497

ESTJ Votes: 15

Rank: 239

Upvotes: 6642

ESTJ Votes: 15

Rank: 240

Upvotes: 6662

ESTJ Votes: 15

Rank: 241

Upvotes: 6589

ESTJ Votes: 15

Rank: 242

Upvotes: 1628

ESTJ Votes: 15

Rank: 243

Upvotes: 6521

ESTJ Votes: 15

Rank: 244

Upvotes: 6450

ESTJ Votes: 15

Rank: 245

Upvotes: 6595

ESTJ Votes: 15

Rank: 246

Upvotes: 4198

ESTJ Votes: 15

Rank: 247

Upvotes: 3059

ESTJ Votes: 15

Rank: 248

Upvotes: 1785

ESTJ Votes: 15

Rank: 249

Upvotes: 4318

ESTJ Votes: 15

Rank: 250

Upvotes: 4442

ESTJ Votes: 15

Rank: 251

Upvotes: 6571

ESTJ Votes: 15

Rank: 252

Upvotes: 1770

ESTJ Votes: 15

Rank: 253

Upvotes: 2957

ESTJ Votes: 15

Rank: 254

Upvotes: 6643

ESTJ Votes: 15

Rank: 255

Upvotes: 6597

ESTJ Votes: 15

Rank: 256

Upvotes: 6467

ESTJ Votes: 15

Rank: 257

Upvotes: 1620

ESTJ Votes: 15

Rank: 258

Upvotes: 6715

ESTJ Votes: 15

Rank: 259

Upvotes: 2376

ESTJ Votes: 15

Rank: 260

Upvotes: 6710

ESTJ Votes: 15

Rank: 261

Upvotes: 6623

ESTJ Votes: 15

Rank: 262

Upvotes: 6553

ESTJ Votes: 15

Rank: 263

Upvotes: 6517

ESTJ Votes: 15

Rank: 264

Upvotes: 4742

ESTJ Votes: 15

Rank: 265

Upvotes: 2248

ESTJ Votes: 15

Rank: 266

Upvotes: 6487

ESTJ Votes: 14

Rank: 267

Upvotes: 6631

ESTJ Votes: 14

Rank: 268

Upvotes: 6647

ESTJ Votes: 14

Rank: 269

Upvotes: 6759

ESTJ Votes: 14

Rank: 270

Upvotes: 6825

ESTJ Votes: 14

Rank: 271

Upvotes: 2548

ESTJ Votes: 14

Rank: 272

Upvotes: 4726

ESTJ Votes: 14

Rank: 273

Upvotes: 5444

ESTJ Votes: 14

Rank: 274

Upvotes: 2324

ESTJ Votes: 14

Rank: 275

Upvotes: 6518

ESTJ Votes: 14

Rank: 276

Upvotes: 6483

ESTJ Votes: 14

Rank: 277

Upvotes: 4733

ESTJ Votes: 14

Rank: 278

Upvotes: 2584

ESTJ Votes: 14

Rank: 279

Upvotes: 3860

ESTJ Votes: 14

Rank: 280

Upvotes: 6526

ESTJ Votes: 14

Rank: 281

Upvotes: 6683

ESTJ Votes: 14

Rank: 282

Upvotes: 2695

ESTJ Votes: 14

Rank: 283

Upvotes: 6581

ESTJ Votes: 14

Rank: 284

Upvotes: 2197

ESTJ Votes: 14

Rank: 285

Upvotes: 2200

ESTJ Votes: 14

Rank: 286

Upvotes: 6556

ESTJ Votes: 14

Rank: 287

Upvotes: 4338

ESTJ Votes: 14

Rank: 288

Upvotes: 6550

ESTJ Votes: 14

Rank: 289

Upvotes: 6573

ESTJ Votes: 14

Rank: 290

Upvotes: 3054

ESTJ Votes: 14

Rank: 291

Upvotes: 6640

ESTJ Votes: 14

Rank: 292

Upvotes: 53429

ESTJ Votes: 14

Rank: 293

Upvotes: 6982

ESTJ Votes: 14

Rank: 294

Upvotes: 6579

ESTJ Votes: 14

Rank: 295

Upvotes: 3074

ESTJ Votes: 14

Rank: 297

Upvotes: 2350

ESTJ Votes: 14

Rank: 298

Upvotes: 6611

ESTJ Votes: 14

Rank: 299

Upvotes: 6557

ESTJ Votes: 14

Rank: 300

Upvotes: 6457

ESTJ Votes: 14

Rank: 301

Upvotes: 2321

ESTJ Votes: 14

Rank: 302

Upvotes: 6739

ESTJ Votes: 14

Rank: 303

Upvotes: 6635

ESTJ Votes: 14

Rank: 304

Upvotes: 4327

ESTJ Votes: 14

Rank: 305

Upvotes: 4308

ESTJ Votes: 14

Rank: 306

Upvotes: 3051

ESTJ Votes: 14

Rank: 307

Upvotes: 6909

ESTJ Votes: 14

Rank: 308

Upvotes: 6555

ESTJ Votes: 14

Rank: 309

Upvotes: 5756

ESTJ Votes: 14

Rank: 310

Upvotes: 6486

ESTJ Votes: 14

Rank: 311

Upvotes: 6405

ESTJ Votes: 14

Rank: 312

Upvotes: 2592

ESTJ Votes: 14

Rank: 313

Upvotes: 6621

ESTJ Votes: 14

Rank: 314

Upvotes: 6488

ESTJ Votes: 14

Rank: 315

Upvotes: 55380

ESTJ Votes: 14

Rank: 316

Upvotes: 6520

ESTJ Votes: 14

Rank: 317

Upvotes: 6771

ESTJ Votes: 14

Rank: 318

Upvotes: 2597

ESTJ Votes: 14

Rank: 319

Upvotes: 3036

ESTJ Votes: 14

Rank: 320

Upvotes: 5519

ESTJ Votes: 14

Rank: 321

Upvotes: 6470

ESTJ Votes: 14

Rank: 322

Upvotes: 1634

ESTJ Votes: 14

Rank: 323

Upvotes: 6682

ESTJ Votes: 14

Rank: 324

Upvotes: 6566

ESTJ Votes: 14

Rank: 325

Upvotes: 2355

ESTJ Votes: 14

Rank: 326

Upvotes: 6575

ESTJ Votes: 14

Rank: 327

Upvotes: 6477

ESTJ Votes: 14

Rank: 328

Upvotes: 4434

ESTJ Votes: 13

Rank: 329

Upvotes: 4721

ESTJ Votes: 13

Rank: 330

Upvotes: 4785

ESTJ Votes: 13

Rank: 331

Upvotes: 5539

ESTJ Votes: 13

Rank: 332

Upvotes: 6407

ESTJ Votes: 13

Rank: 333

Upvotes: 6503

ESTJ Votes: 13

Rank: 334

Upvotes: 6679

ESTJ Votes: 13

Rank: 335

Upvotes: 6485

ESTJ Votes: 13

Rank: 337

Upvotes: 6655

ESTJ Votes: 13

Rank: 338

Upvotes: 6815

ESTJ Votes: 13

Rank: 339

Upvotes: 6478

ESTJ Votes: 13

Rank: 340

Upvotes: 13763

ESTJ Votes: 13

Rank: 341

Upvotes: 6860

ESTJ Votes: 13

Rank: 342

Upvotes: 6754

ESTJ Votes: 13

Rank: 343

Upvotes: 6456

ESTJ Votes: 13

Rank: 344

Upvotes: 6714

ESTJ Votes: 13

Rank: 345

Upvotes: 6491

ESTJ Votes: 13

Rank: 346

Upvotes: 2295

ESTJ Votes: 13

Rank: 347

Upvotes: 1631

ESTJ Votes: 13

Rank: 348

Upvotes: 3151

ESTJ Votes: 13

Rank: 349

Upvotes: 6538

ESTJ Votes: 13

Rank: 350

Upvotes: 3033

ESTJ Votes: 13

Rank: 351

Upvotes: 2218

ESTJ Votes: 13

Rank: 352

Upvotes: 6588

ESTJ Votes: 13

Rank: 353

Upvotes: 6716

ESTJ Votes: 13

Rank: 354

Upvotes: 6440

ESTJ Votes: 13

Rank: 355

Upvotes: 2163

ESTJ Votes: 13

Rank: 356

Upvotes: 2224

ESTJ Votes: 13

Rank: 357

Upvotes: 2628

ESTJ Votes: 13

Rank: 358

Upvotes: 6762

ESTJ Votes: 13

Rank: 359

Upvotes: 6530

ESTJ Votes: 13

Rank: 360

Upvotes: 6426

ESTJ Votes: 13

Rank: 361

Upvotes: 6627

ESTJ Votes: 13

Rank: 362

Upvotes: 30034

ESTJ Votes: 13

Rank: 363

Upvotes: 3907

ESTJ Votes: 13

Rank: 364

Upvotes: 6831

ESTJ Votes: 13

Rank: 365

Upvotes: 2665

ESTJ Votes: 13

Rank: 366

Upvotes: 2315

ESTJ Votes: 13

Rank: 367

Upvotes: 2456

ESTJ Votes: 13

Rank: 368

Upvotes: 1591

ESTJ Votes: 13

Rank: 369

Upvotes: 4797

ESTJ Votes: 13

Rank: 370

Upvotes: 4878

ESTJ Votes: 13

Rank: 371

Upvotes: 2602

ESTJ Votes: 13

Rank: 372

Upvotes: 3064

ESTJ Votes: 13

Rank: 373

Upvotes: 6560

ESTJ Votes: 13

Rank: 374

Upvotes: 6692

ESTJ Votes: 13

Rank: 375

Upvotes: 6397

ESTJ Votes: 13

Rank: 376

Upvotes: 3077

ESTJ Votes: 13

Rank: 377

Upvotes: 3217

ESTJ Votes: 13

Rank: 379

Upvotes: 3024

ESTJ Votes: 13

Rank: 380

Upvotes: 6763

ESTJ Votes: 13

Rank: 381

Upvotes: 4820

ESTJ Votes: 13

Rank: 382

Upvotes: 6610

ESTJ Votes: 13

Rank: 383

Upvotes: 6666

ESTJ Votes: 13

Rank: 384

Upvotes: 6810

ESTJ Votes: 13

Rank: 385

Upvotes: 6914

ESTJ Votes: 13

Rank: 386

Upvotes: 4405

ESTJ Votes: 13

Rank: 387

Upvotes: 6534

ESTJ Votes: 13

Rank: 388

Upvotes: 6870

ESTJ Votes: 13

Rank: 389

Upvotes: 2787

ESTJ Votes: 13

Rank: 390

Upvotes: 6474

ESTJ Votes: 13

Rank: 391

Upvotes: 6398

ESTJ Votes: 13

Rank: 392

Upvotes: 4453

ESTJ Votes: 13

Rank: 393

Upvotes: 3227

ESTJ Votes: 13

Rank: 394

Upvotes: 2138

ESTJ Votes: 13

Rank: 395

Upvotes: 6469

ESTJ Votes: 13

Rank: 396

Upvotes: 4127

ESTJ Votes: 13

Rank: 397

Upvotes: 6574

ESTJ Votes: 13

Rank: 398

Upvotes: 2728

ESTJ Votes: 13

Rank: 399

Upvotes: 6541

ESTJ Votes: 13

Rank: 400

Upvotes: 6507

ESTJ Votes: 13

Rank: 401

Upvotes: 222328

ESTJ Votes: 13

Rank: 402

Upvotes: 1605

ESTJ Votes: 12

Rank: 403

Upvotes: 3174

ESTJ Votes: 12

Rank: 404

Upvotes: 4753

ESTJ Votes: 12

Rank: 405

Upvotes: 3081

ESTJ Votes: 12

Rank: 406

Upvotes: 2304

ESTJ Votes: 12

Rank: 407

Upvotes: 14070

ESTJ Votes: 12

Rank: 408

Upvotes: 2290

ESTJ Votes: 12

Rank: 410

Upvotes: 5772

ESTJ Votes: 12

Rank: 411

Upvotes: 2362

ESTJ Votes: 12

Rank: 412

Upvotes: 6786

ESTJ Votes: 12

Rank: 413

Upvotes: 5007

ESTJ Votes: 12

Rank: 414

Upvotes: 6760

ESTJ Votes: 12

Rank: 415

Upvotes: 1616

ESTJ Votes: 12

Rank: 416

Upvotes: 2501

ESTJ Votes: 12

Rank: 417

Upvotes: 2572

ESTJ Votes: 12

Rank: 418

Upvotes: 4588

ESTJ Votes: 12

Rank: 419

Upvotes: 6885

ESTJ Votes: 12

Rank: 420

Upvotes: 6747

ESTJ Votes: 12

Rank: 421

Upvotes: 6910

ESTJ Votes: 12

Rank: 422

Upvotes: 3436

ESTJ Votes: 12

Rank: 423

Upvotes: 6496

ESTJ Votes: 12

Rank: 424

Upvotes: 3221

ESTJ Votes: 12

Rank: 426

Upvotes: 6445

ESTJ Votes: 12

Rank: 427

Upvotes: 6750

ESTJ Votes: 12

Rank: 428

Upvotes: 6501

ESTJ Votes: 12

Rank: 429

Upvotes: 6911

ESTJ Votes: 12

Rank: 430

Upvotes: 6412

ESTJ Votes: 12

Rank: 431

Upvotes: 6462

ESTJ Votes: 12

Rank: 432

Upvotes: 6449

ESTJ Votes: 12

Rank: 433

Upvotes: 6726

ESTJ Votes: 12

Rank: 434

Upvotes: 6570

ESTJ Votes: 12

Rank: 435

Upvotes: 2513

ESTJ Votes: 12

Rank: 436

Upvotes: 6484

ESTJ Votes: 12

Rank: 437

Upvotes: 4162

ESTJ Votes: 12

Rank: 438

Upvotes: 6641

ESTJ Votes: 12

Rank: 439

Upvotes: 4170

ESTJ Votes: 12

Rank: 440

Upvotes: 6660

ESTJ Votes: 12

Rank: 441

Upvotes: 6658

ESTJ Votes: 12

Rank: 442

Upvotes: 6446

ESTJ Votes: 12

Rank: 443

Upvotes: 6626

ESTJ Votes: 12

Rank: 444

Upvotes: 4687

ESTJ Votes: 12

Rank: 445

Upvotes: 6508

ESTJ Votes: 12

Rank: 446

Upvotes: 2960

ESTJ Votes: 12

Rank: 447

Upvotes: 3420

ESTJ Votes: 12

Rank: 448

Upvotes: 6733

ESTJ Votes: 12

Rank: 449

Upvotes: 6500

ESTJ Votes: 12

Rank: 450

Upvotes: 5627

ESTJ Votes: 12

Rank: 451

Upvotes: 6720

ESTJ Votes: 12

Rank: 452

Upvotes: 2848

ESTJ Votes: 12

Rank: 453

Upvotes: 6493

ESTJ Votes: 12

Rank: 454

Upvotes: 6476

ESTJ Votes: 12

Rank: 455

Upvotes: 6789

ESTJ Votes: 12

Rank: 456

Upvotes: 2157

ESTJ Votes: 12

Rank: 457

Upvotes: 6437

ESTJ Votes: 12

Rank: 458

Upvotes: 2160

ESTJ Votes: 12

Rank: 459

Upvotes: 6624

ESTJ Votes: 12

Rank: 460

Upvotes: 6418

ESTJ Votes: 12

Rank: 461

Upvotes: 1767

ESTJ Votes: 12

Rank: 462

Upvotes: 6585

ESTJ Votes: 12

Rank: 463

Upvotes: 2384

ESTJ Votes: 12

Rank: 464

Upvotes: 4978

ESTJ Votes: 11

Rank: 465

Upvotes: 6567

ESTJ Votes: 11

Rank: 466

Upvotes: 6743

ESTJ Votes: 11

Rank: 467

Upvotes: 6777

ESTJ Votes: 11

Rank: 468

Upvotes: 6718

ESTJ Votes: 11

Rank: 469

Upvotes: 58535

ESTJ Votes: 11

Rank: 470

Upvotes: 6694

ESTJ Votes: 11

Rank: 471

Upvotes: 2946

ESTJ Votes: 11

Rank: 472

Upvotes: 4984

ESTJ Votes: 11

Rank: 473

Upvotes: 6791

ESTJ Votes: 11

Rank: 474

Upvotes: 7041

ESTJ Votes: 11

Rank: 475

Upvotes: 6920

ESTJ Votes: 11

Rank: 476

Upvotes: 3171

ESTJ Votes: 11

Rank: 477

Upvotes: 6458

ESTJ Votes: 11

Rank: 478

Upvotes: 6523

ESTJ Votes: 11

Rank: 479

Upvotes: 6463

ESTJ Votes: 11

Rank: 480

Upvotes: 4178

ESTJ Votes: 11

Rank: 481

Upvotes: 2942

ESTJ Votes: 11

Rank: 482

Upvotes: 2413

ESTJ Votes: 11

Rank: 483

Upvotes: 6811

ESTJ Votes: 11

Rank: 484

Upvotes: 6703

ESTJ Votes: 11

Rank: 485

Upvotes: 6807

ESTJ Votes: 11

Rank: 486

Upvotes: 4829

ESTJ Votes: 11

Rank: 487

Upvotes: 4185

ESTJ Votes: 11

Rank: 488

Upvotes: 84252

ESTJ Votes: 11

Rank: 489

Upvotes: 6404

ESTJ Votes: 11

Rank: 490

Upvotes: 6974

ESTJ Votes: 11

Rank: 491

Upvotes: 6782

ESTJ Votes: 11

Rank: 492

Upvotes: 4807

ESTJ Votes: 11

Rank: 494

Upvotes: 6753

ESTJ Votes: 11

Rank: 495

Upvotes: 5389

ESTJ Votes: 11

Rank: 496

Upvotes: 6713

ESTJ Votes: 11

Rank: 497

Upvotes: 6565

ESTJ Votes: 11

Rank: 498

Upvotes: 6690

ESTJ Votes: 11

Rank: 499

Upvotes: 2395

ESTJ Votes: 11

Rank: 500

Upvotes: 6464

ESTJ Votes: 11

Rank: 501

Upvotes: 7024

ESTJ Votes: 11

Rank: 502

Upvotes: 1609

ESTJ Votes: 11

Rank: 503

Upvotes: 2292

ESTJ Votes: 11

Rank: 504

Upvotes: 4285

ESTJ Votes: 11

Rank: 505

Upvotes: 2525

ESTJ Votes: 11

Rank: 506

Upvotes: 6915

ESTJ Votes: 11

Rank: 507

Upvotes: 6930

ESTJ Votes: 11

Rank: 508

Upvotes: 2147

ESTJ Votes: 11

Rank: 510

Upvotes: 6756

ESTJ Votes: 11

Rank: 511

Upvotes: 2755

ESTJ Votes: 11

Rank: 512

Upvotes: 6494

ESTJ Votes: 11

Rank: 513

Upvotes: 6958

ESTJ Votes: 11

Rank: 514

Upvotes: 6688

ESTJ Votes: 11

Rank: 515

Upvotes: 4791

ESTJ Votes: 11

Rank: 516

Upvotes: 2391

ESTJ Votes: 11

Rank: 517

Upvotes: 1916

ESTJ Votes: 11

Rank: 518

Upvotes: 6681

ESTJ Votes: 11

Rank: 519

Upvotes: 6843

ESTJ Votes: 11

Rank: 520

Upvotes: 6741

ESTJ Votes: 11

Rank: 521

Upvotes: 4468

ESTJ Votes: 11

Rank: 522

Upvotes: 4431

ESTJ Votes: 11

Rank: 523

Upvotes: 2406

ESTJ Votes: 10

Rank: 524

Upvotes: 2694

ESTJ Votes: 10

Rank: 525

Upvotes: 6615

ESTJ Votes: 10

Rank: 526

Upvotes: 6711

ESTJ Votes: 10

Rank: 527

Upvotes: 7084

ESTJ Votes: 10

Rank: 528

Upvotes: 6963

ESTJ Votes: 10

Rank: 529

Upvotes: 6840

ESTJ Votes: 10

Rank: 530

Upvotes: 2399

ESTJ Votes: 10

Rank: 531

Upvotes: 3913

ESTJ Votes: 10

Rank: 532

Upvotes: 7162

ESTJ Votes: 10

Rank: 533

Upvotes: 6946

ESTJ Votes: 10

Rank: 534

Upvotes: 6764

ESTJ Votes: 10

Rank: 535

Upvotes: 2995

ESTJ Votes: 10

Rank: 536

Upvotes: 6707

ESTJ Votes: 10

Rank: 537

Upvotes: 13766

ESTJ Votes: 10

Rank: 538

Upvotes: 6734

ESTJ Votes: 10

Rank: 539

Upvotes: 4860

ESTJ Votes: 10

Rank: 540

Upvotes: 6633

ESTJ Votes: 10

Rank: 541

Upvotes: 6625

ESTJ Votes: 10

Rank: 542

Upvotes: 6697

ESTJ Votes: 10

Rank: 543

Upvotes: 6836

ESTJ Votes: 10

Rank: 544

Upvotes: 6691

ESTJ Votes: 10

Rank: 545

Upvotes: 7040

ESTJ Votes: 10

Rank: 546

Upvotes: 6416

ESTJ Votes: 10

Rank: 547

Upvotes: 6779

ESTJ Votes: 10

Rank: 548

Upvotes: 4333

ESTJ Votes: 10

Rank: 549

Upvotes: 6787

ESTJ Votes: 10

Rank: 550

Upvotes: 6927

ESTJ Votes: 10

Rank: 551

Upvotes: 6998

ESTJ Votes: 10

Rank: 552

Upvotes: 6746

ESTJ Votes: 10

Rank: 553

Upvotes: 6592

ESTJ Votes: 10

Rank: 554

Upvotes: 6824

ESTJ Votes: 10

Rank: 555

Upvotes: 6636

ESTJ Votes: 10

Rank: 556

Upvotes: 2212

ESTJ Votes: 10

Rank: 557

Upvotes: 7031

ESTJ Votes: 10

Rank: 558

Upvotes: 7378

ESTJ Votes: 10

Rank: 559

Upvotes: 2189

ESTJ Votes: 10

Rank: 560

Upvotes: 4289

ESTJ Votes: 10

Rank: 561

Upvotes: 4626

ESTJ Votes: 10

Rank: 563

Upvotes: 2312

ESTJ Votes: 10

Rank: 564

Upvotes: 6628

ESTJ Votes: 10

Rank: 565

Upvotes: 6454

ESTJ Votes: 10

Rank: 566

Upvotes: 6591

ESTJ Votes: 10

Rank: 567

Upvotes: 6725

ESTJ Votes: 10

Rank: 568

Upvotes: 2431

ESTJ Votes: 10

Rank: 569

Upvotes: 6645

ESTJ Votes: 10

Rank: 570

Upvotes: 6969

ESTJ Votes: 10

Rank: 571

Upvotes: 6805

ESTJ Votes: 10

Rank: 572

Upvotes: 6702

ESTJ Votes: 10

Rank: 573

Upvotes: 6813

ESTJ Votes: 10

Rank: 574

Upvotes: 2927

ESTJ Votes: 10

Rank: 575

Upvotes: 3011

ESTJ Votes: 10

Rank: 576

Upvotes: 6475

ESTJ Votes: 10

Rank: 577

Upvotes: 41026

ESTJ Votes: 10

Rank: 578

Upvotes: 6814

ESTJ Votes: 10

Rank: 579

Upvotes: 6775

ESTJ Votes: 10

Rank: 580

Upvotes: 6839

ESTJ Votes: 10

Rank: 581

Upvotes: 6949

ESTJ Votes: 10

Rank: 582

Upvotes: 6755

ESTJ Votes: 10

Rank: 583

Upvotes: 3086

ESTJ Votes: 10

Rank: 584

Upvotes: 6670

ESTJ Votes: 10

Rank: 585

Upvotes: 6410

ESTJ Votes: 10

Rank: 586

Upvotes: 148825

ESTJ Votes: 10

Rank: 587

Upvotes: 2144

ESTJ Votes: 10

Rank: 588

Upvotes: 6414

ESTJ Votes: 10

Rank: 589

Upvotes: 6444

ESTJ Votes: 10

Rank: 590

Upvotes: 208207

ESTJ Votes: 10

Rank: 591

Upvotes: 6460

ESTJ Votes: 10

Rank: 592

Upvotes: 6524

ESTJ Votes: 10

Rank: 593

Upvotes: 5641

ESTJ Votes: 10

Rank: 594

Upvotes: 3067

ESTJ Votes: 10

Rank: 595

Upvotes: 7014

ESTJ Votes: 10

Rank: 596

Upvotes: 6878

ESTJ Votes: 10

Rank: 597